Moving home

16 January 2017

Gwelliannau i’r Cartref ar gyfer 2017

Ar ddechrau’r Flwyddyn Newydd, nid oes gwell amser i edrych i’r dyfodol a chynllunio ar gyfer eich cartref yn 2017. A ydych chi’n dymuno cynyddu ei werth yn y gobaith o symud? Neu a oes gwaith adnewyddu na ellir parhau ei osgoi? Yma, mae Christopher Johnson, Rheolwr Cynnyrch Morgais Cymdeithas Adeiladu’r Principality, yn egluro rhai prosiectau gwella’r cartref y gallech chi eu cynnal eleni.

Gall camau adnewyddu mawr a bach, gan gynnwys haen newydd o baent neu ychwanegu ystafell wydr at eich tŷ, effeithio’n sylweddol ar eich cartref. Yn ogystal â rhoi bywyd newydd i’r eiddo, gallai hyn ychwanegu at werth y cartref yn yr hirdymor. Gall gwneud newidiadau strwythurol mawr i’ch cartref olygu cynllunio gofalus, ymgynghori ag adeiladwr yr ydych yn ymddiried ynddo, a sicrhau eich bod mewn sefyllfa ariannol gadarn cyn gwneud ymrwymiad. Mae’r posibiliadau gwella’r cartref canlynol wedi’u rhestru o’r gost isaf i’r uchaf, gan roi syniad i chi o’r hyn y gallech chi ei fforddio’n realistig eleni.

Ailbeintio drysau a silffoedd ffenestri allanol

Wrth i dywydd nodweddiadol Cymru adael golwg treuliedig ar y drysau a’r silffoedd ffenestri, gall ailbeintio’n rheolaidd pan fo angen, wneud i’ch cartref edrych yn ffres mewn byr amser, heb dorri’r banc yn ormodol. Gall pot mawr o baent gostio £20-£30 yn dibynnu ar y gwneuthuriad a’r lliw. Mae’n bosibl y bydd un pot yn para drwy'r flwyddyn ar gyfer gwaith peintio allanol bach, gan wneud hon yn ffordd gost effeithiol iawn o gadw eich cartref yn edrych yn ffres.

Gosod ffenestri dwbl

Pwrpas ffenestri dwbl yw lleihau’r gwres a gaiff ei golli o’r cartref, gan leihau eich biliau gwres, felly maent yn fuddsoddiad a allai gynyddu gwerth eich cartref. Fodd bynnag, gallai hyn gostio miloedd o bunnoedd, a dyna pam y mae llawer o aelwydydd yn penderfynu gwneud y gwaith hwn ychydig ar y tro dros sawl mis. Gall un ffenestr ddwbl safonol gostio oddeutu £300-£400 ar gyfartaledd, ond os ydych chi’n gosod ffenestri neu ddrws dwbl ar yr un pryd efallai y gallwch daro bargen – peidiwch â bod ofn gofyn.

Buddsoddi yn yr ardd

Gall gardd sydd wedi’i chadw’n dda fod yn brif atyniad ar gyfer eiddo ac mae’n sicr yn rhywle i ganolbwyntio’ch sylw arno yn 2017 os ydych chi’n awyddus i ychwanegu at werth eich cartref. Gallai gosod lawnt newydd, ychwanegu patio, diweddaru’r ffensys ac ati, gostio rhwng £2,000 a £10,000 yn ôl maint eich gardd. Fodd bynnag, os nad oes angen mawr i weddnewid eich gardd yn llwyr, gallwch ei chadw mewn cyflwr da trwy wneud hynny eich hun. Mae ymdrin â chwyn, torri llwyni sydd wedi tyfu’n ormodol a pheintio ffensys yn waith cymharol hawdd a all wneud gwahaniaeth gwirioneddol i’ch man awyr agored.

Ychwanegu ystafell wydr

Er bod hwn yn brosiect strwythurol mawr, mae’n un nad yw fel arfer yn cymryd gormod o amser i’w gwblhau, a bydd hynny yn aml o fewn mis. Mae ystafell wydr yn darparu lle ychwanegol yn eich cartref, a all gynyddu gwerth yr eiddo. I ddechrau, fodd bynnag, rydych chi’n wynebu cost o £10,000-£20,000 yn dibynnu ar y maint a’r deunyddiau a ddefnyddir. Cyn ymrwymo i’r gost hon, meddyliwch yn ofalus a yw ystafell wydr yn gweddu i’ch eiddo chi. A oes gennych chi olygfeydd i edrych allan arnynt? A fydd yr ystafell wydr yn gweddu i steil eich tŷ neu a fydd yn edrych yn rhyfedd? Ac yn olaf, a fydd digon o olau naturiol yn dod i’r ystafell i’w gwneud yn werth y gost?

Cael cegin newydd

Maen nhw’n dweud mai’r gegin yw calon y cartref, felly bydd hon yn rhan arbennig o bwysig o’r tŷ i ddarpar brynwyr, a gallai hyd yn oed selio’r fargen i rai. Gall diweddaru eich cegin neu greu cegin/lle byw cynllun agored ychwanegu at werth ac awyrgylch eiddo. Cost gosod unedau cegin newydd, gosod ffwrn newydd, ailbeintio ac ati yw £8,000-£15,000 ar gyfartaledd. Fodd bynnag gall estyniad ar raddfa lawer mwy i greu cegin/lle bwyta gostio £20,000 o leiaf a bydd angen cynllunio tymor hirach cyn dechrau ar y gwaith. Bydd y gwelliannau hyn i’r cartref yn effeithio ar eich lle byw am gryn amser, er enghraifft peidio â chael y defnydd o gegin am sawl wythnos ar y tro. Meddyliwch yn ofalus am ba un ai 2017 yw’r amser iawn i wneud y gwaith hwn. A ydych chi’n wynebu gwariant mawr arall yn y dyfodol agos? Beth bynnag yw’r sefyllfa, bydd y math hwn o brosiect mawr yn effeithio’n gadarnhaol ar werth eich eiddo, pan fo’r amser yn iawn i chi.

Published: 16/01/2017