14 February 2017

Y Principality yn adeiladu dyfodol ar gyfer ei Haelodau drwy gyflawni canlyniadau cryf

Cyhoeddi Canlyniadau Blynyddol Grŵp y Principality ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2016

Heddiw mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi cyhoeddi un o’i blynyddoedd cryfaf erioed, trwy fenthyca mwy nag erioed o’r blaen i berchnogion tai a chyflawni elw cyn treth o fwy na £50 miliwn. 

Yn 2016 roedd gan gymdeithas adeiladu fwyaf Cymru asedau gwerth mwy na £8 biliwn am y tro cyntaf yn ei hanes, wrth i’w strategaeth dwf barhau i gefnogi’r flaenoriaeth o fod yn gartref cryf, cydnerth a diogel ar gyfer ei Haelodau.

Uchafbwyntiau Perfformiad Allweddol

  • Ceisiadau morgais gros o £2 biliwn am y tro cyntaf yn hanes y Principality; 
  • Bu cynnydd o fwy na £600 miliwn mewn benthyca morgeisi preswyl net; 
  • Helpu mwy na 3,500 o brynwyr tro cyntaf i gamu ar yr ysgol eiddo;
  • Balansau cynilion wedi tyfu’n gryf hefyd a bellach maent yn fwy na £6.1 biliwn (2015: £5.6 biliwn);
  • Cyfanswm asedau wedi cynyddu i £8.3 biliwn (2015: £7.6 biliwn);
  • Gwasanaeth cwsmeriaid wedi cyflawni unwaith eto ac roedd ein sgôr hyrwyddwr net yn 72.7% ar gyfer y flwyddyn (2015: 65.9%); *
  • Elw cyn treth o £50.3 miliwn (2015: £49.0 miliwn) ar gyfer y flwyddyn; 
  • Cymarebau cyfalaf cryf a chymhareb Ecwiti Cyffredin Haen 1 o 23.47% (2015: 20.97%);
  • Cydweithwyr wedi codi £150,000 dros elusennau, mwy nag erioed o’r blaen

*Ffynhonnell: Seiliedig ar ddata arolwg mewnol ar gyfer y 12 mis yn diweddu fis Rhagfyr 2016

View our infographic here

Meddai Graeme Yorston, Prif Weithredwr Grŵp Cymdeithas Adeiladu’r Principality: “Rwyf wrth fy modd bod cryfder brand y Principality ynghyd â gwasanaeth rhagorol ac ymroddiad ein timau ar draws y busnes wedi helpu i gyflawni perfformiad cryf iawn yn 2016. Mae’r model dibynadwy a gyflwynwyd gennym yn 2012 yn parhau i wrthsefyll cyfnodau anodd ac ansicr ar brydiau. Er gwaethaf amgylchedd cyfradd llog heriol i gynilwyr rydym ni wedi parhau i gynyddu balansau cynilo ac mae hyn wedi bod yn hanfodol i gefnogi ein twf mewn benthyca morgeisi. Golyga hyn ein bod wedi cyflawni ein haddewid i helpu mwy o bobl i fod yn berchen ar gartref nag erioed o’r blaen, sy’n cynnwys helpu 3,500 o brynwyr tro cyntaf i gamu ar yr ysgol eiddo.

“Mae’r Grŵp wedi cyflawni perfformiad masnachu da iawn ac mae elw cyn treth wedi cynyddu i £50.3 miliwn. Golyga hyn ein bod wedi gallu cynyddu ein sylfaen gyfalaf hefyd a bod gennym fantolen gadarn gydag asedau o £8.3 biliwn. Cyflawnwyd hyn trwy gynyddu unwaith eto ein benthyca i bobl i brynu cartrefi. Y llynedd bu cynnydd o fwy na £600 miliwn mewn benthyca morgeisi preswyl net.

“Mae cyflawni perfformiad cryf yn hanfodol, ar gyfer ein gallu i wrthsefyll unrhyw gwymp yn yr economi yn ogystal â darparu buddsoddiad yn y busnes ar gyfer y dyfodol. Bydd hyn yn golygu datblygu ein model presennol a sicrhau bod gennym allu digidol ar draws ein busnes yn ogystal â chyfres ehangach o gynhyrchion a fydd yn sicrhau bod y busnes yn gallu ffynnu am genedlaethau i ddod.” 

Perfformiad Cryf a Busnes Cydnerth

Mae gan y Principality dri busnes Grŵp: Cymdeithas Adeiladu’r Principality, Principality Masnachol, ei changen benthyca masnachol, a Nemo Personal Finance, darparwr benthyciadau gwarantedig.

Wrth sôn am eu perfformiad, meddai Graeme: “Mae pob un o’n busnesau yn parhau i berfformio’n dda iawn ac rwy’n arbennig o falch o berfformiad Nemo o gofio ein bod wedi gwneud y penderfyniad anodd i beidio â derbyn busnes newydd ar ddechrau 2016, ond aeth Nemo ymlaen i gyflawni elw cyn treth o £11.6 miliwn. 

“Mae’r Is-adran Benthyca Masnachol wedi cyflawni un o’r perfformiadau gorau ers blynyddoedd lawer gydag elw cyn treth o £12.5 miliwn. Mae gan y rhan hon o’n busnes swyddogaeth bwysig o ran cefnogi, ymhlith pethau eraill, adeiladwyr tai lleol, ac mae hyn yn cyd-fynd yn llwyr â diben craidd y Principality.”

Buddsoddi yn y busnes

Wrth i fanciau a chymdeithasau adeiladu gyhoeddi eu bod yn cau canghennau ar y stryd fawr ledled Cymru, mae’r Principality wedi parhau i fod yn benderfynol o gynnal ei phresenoldeb gyda 53 o ganghennau a 18 o asiantaethau ledled Cymru a’r gororau.

Meddai Graeme: “Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i’r stryd fawr ledled Cymru, gan ei hystyried yn fan lle y gall ein Haelodau fwynhau y gwasanaeth ardderchog a ddarperir gan ein timau gwych. Fodd bynnag, fel y banciau, rydym wedi gweld gostyngiad yn y defnydd o’n canghennau er i hwn fod yn llawer mwy graddol, efallai, nag y mae rhai o’r banciau wedi’i weld. 

“Mae’r gostyngiad mwy graddol hwn yn rhoi mwy o amser i ni i ystyried beth y mae angen i’r gangen fod a beth yw rhwydwaith gynaliadwy. Mae angen i ni ailddyfeisio’r model a gwneud yn siŵr bod ein rhwydwaith o ganghennau yn parhau i fod yn ddichonadwy ac yn berthnasol, a’u bod yn parhau i gael eu gwerthfawrogi gan ein haelodau yn y blynyddoedd i ddod.

“Rwyf wedi dweud yn flaenorol ein bod yn rhagweld y bydd elw yn gostwng dros yr ychydig flynyddoedd nesaf. Roedd hyn wedi’i gynllunio gennym eisoes yn rhan o’n cyfeiriad strategol, wrth i ni barhau â’r rhaglen buddsoddi i wella a datblygu ein galluoedd, gan gynnwys yn ddigidol. 

“Mae’n bwysig ein bod yn canolbwyntio ar yr hyn sy’n iawn ar gyfer ein busnes fel ein bod yn parhau i dyfu a buddsoddi i sicrhau ei lwyddiant hirdymor. Byddwn yn buddsoddi yn ein cynhyrchion, ein gwasanaethau, ein pobl a’n systemau i sicrhau ein bod yn gallu cadw a denu Aelodau am flynyddoedd lawer i ddod. Trwy wneud hynny byddwn yn parhau i fod â busnes llwyddiannus y gall ein Haelodau fod yn falch ohono. Ein Haelodau sy’n berchen arnom, a’n Haelodau a’u buddion fydd bwysicaf bob amser.”

Gwasanaethu ein Cymunedau

Mae’r Principality bob amser wedi bod yn cefnogi chwaraeon cymunedol a gweithgareddau diwylliannol ledled Cymru ers cryn amser, ac yn 2016 fe wnaethom helpu 124 o wahanol grwpiau a phrosiectau cymunedol trwy ein rhaglen nawdd lleol, gyda chyfanswm buddsoddiad o fwy na £56,000, perfformiad gwell nag erioed o’r blaen i’n busnes.

Meddai Graeme: “Rydym yn glir iawn ynglŷn â pham mae’r Principality yn bodoli, sef i helpu pobl i ffynnu yn eu cartrefi ar bob cam o fywyd. Wrth i’n Haelodau a’n cymunedau wynebu heriau cynyddol, heb unrhyw arwydd eu bod yn lleihau, rydym yn deall y cyfrifoldebau y mae hyn yn eu gosod arnom a’r swyddogaeth gynyddol bwysig sydd gennym wrth helpu yn y cyfnod anodd hwn. 

“Am y tro cyntaf yn hanes y Principality, fe wnaethom benderfynu cefnogi tair elusen leol yn hytrach na dim ond un, a fydd yn elwa ar weithgareddau codi arian elusennol ein timau. Yr elusennau hyn, a ddewiswyd gan ein cyflogeion, oedd Llamau, elusen ddigartrefedd flaenllaw; School of Hard Knocks, sy’n cefnogi cymunedau o dan anfantais yng Nghymru; a’r elusen atal a thrin canser, Ymchwil Canser Cymru. Cododd ein cydweithwyr £150,000 dros yr elusennau hyn yn 2016, mwy nag erioed o’r blaen.

“Rydym newydd ddathlu blwyddyn ers dechrau ein partneriaeth 10 mlynedd gydag URC hefyd, sy’n cynnwys hawliau enwi’r stadiwm yn ogystal â helpu rygbi Cymru yn enwedig ar lefel llawr gwlad, ac mae wedi bod yn llwyddiannus iawn hyd yn hyn.  

"Mae wedi bod o fudd i’r cymunedau y mae ein Haelodau yn byw ynddynt hefyd, a chynhaliwyd 15 o ddigwyddiadau cymunedol yn Stadiwm Principality. Er hynny, mae’r buddion yn mynd y tu hwnt i rygbi a chwaraeon. Rydym wedi ymuno â’n partneriaid elusennol i godi arian dros eu helusennau trwy gynnal arwerthiannau tocynnau ac rydym hefyd wedi rhoi cyfle, na fyddai wedi bod ar gael fel arall, i bobl wylio prif ddigwyddiadau yn y stadiwm.  Yn bwysig, fel busnes sy’n eiddo i’w Aelodau, rydym hefyd wedi gallu rhoi bron i fil o docynnau fel gwobrau i’n haelodau am eu ffyddlondeb.” 

Rhagolwg

Gan edrych ymlaen at y blynyddoedd nesaf ychwanegodd Graeme: “Rydym yn parhau i fyw mewn cyfnod ansicr, ac nid yw 2016 wedi bod yn eithriad i hyn yn sgil yr hyn y byddai rhai yn ei alw’n newidiadau gwleidyddol annisgwyl, a chyfrannodd hyn at ansefydlogi’r marchnadoedd ac achosi i fanc Lloegr ostwng ei gyfraddau llog unwaith eto, i’r lefel isaf erioed.“

Er gwaethaf yr ansicrwydd hwn, mae’r Principality mewn sefyllfa dda i allu ymateb i’r holl alw a fydd yn anorfod yn dod i’w rhan, boed hynny’n newidiadau mewn amodau economaidd neu wrth fodloni’r galw newidiol gan gwsmeriaid yn y farchnad gwasanaethau ariannol. Mae gan y busnes dîm gweithredol ac arweinyddiaeth gref sy’n deall y galw hwn ac sydd hefyd yn deall gwerth y model cydfuddiannol. Rwy’n falch o’r ffaith y bydd ein Cyfarwyddwr Cyllid presennol, Stephen Hughes, yn cymryd yr awenau fel Prif Weithredwr ym mis Mawrth 2017. Rwy’n ffyddiog bod y penodiad hwn, ynghyd â chryfderau ariannol sylweddol y busnes yn golygu bod y Principality mewn sefyllfa o fod yn optimistaidd, a hynny’n briodol, ynglŷn â’r dyfodol.”

Published: 14/02/2017

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.