Steve Hughes

3 February 2017

Cymdeithas Adeiladu’r Principality yn Penodi Prif Weithredwr Newydd

Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi cyhoeddi penodiad Steve Hughes yn Brif Weithredwr.

Steve yw Cyfarwyddwr Cyllid a Gweddnewid y Grŵp ar hyn o bryd, ac ymunodd â’r Gymdeithas yn 2011. Mae Steve a’r Prif Weithredwr presennol, Graeme Yorston, a gyhoeddodd fis Awst diwethaf ei benderfyniad i adael y swydd, yn gweithio ar broses trosglwyddo a phontio drefnus a'r nod yw y bydd Steve yn dechrau yn y swydd tua dechrau mis Mawrth.

Mae gan Steve 25 mlynedd o brofiad corfforaethol ym maes gweithgynhyrchu, manwerthu a gwasanaethau ariannol. Yn ei swydd bresennol bu’n gyfrifol am bob agwedd ar reoli ariannol yn y grŵp ac mae wedi chwarae rhan allweddol wrth lunio strategaeth a gweddnewid y Gymdeithas ar gyfer y dyfodol.

Meddai Cadeirydd y Principality, Laurie Adams: “Ar ôl proses ddethol drylwyr, rwyf wrth fy modd o gael cyhoeddi mai Steve yw ein Prif Weithredwr newydd. Bydd ei ymrwymiad i’n gwerthoedd cydfuddiannol, ei arweinyddiaeth ysgogol, a’i graffter ariannol a masnachol yn helpu i sicrhau y bydd yn adeiladu ar lwyddiant y Gymdeithas.

“Yn ystod ei gyfnod yng Nghymdeithas Adeiladu’r Principality, mae wedi chwarae rhan bwysig mewn cadw’r Gymdeithas yn ddiogel o dan amgylchiadau economaidd anodd. Fe yw’r person cywir i sicrhau ein bod yn parhau i gyflawni gwerth hirdymor a gwasanaeth rhagorol i aelodau presennol a darpar aelodau.

“Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i’n Prif Weithredwr sy’n gadael y swydd, Graeme Yorston. Mae Graeme wedi arwain y busnes hwn trwy gyfnod hynod lwyddiannus ac mae wedi dangos ei ymrwymiad i werthoedd y sector cydfuddiannol. Rwy’n hynod ddiolchgar iddo am bopeth y mae wedi ei wneud ar ran y busnes yn ystod y 10 mlynedd diwethaf ac fel Prif Weithredwr yn fwy diweddar.”

Meddai Steve: “Mae’n fraint ac yn anrhydedd cael fy mhenodi yn Brif Weithredwr Cymdeithas Adeiladu’r Principality sydd â hanes gwych o 156 mlynedd o fod yn sefydliad y mae’r aelodau yn berchen arno. Mae ein cydweithwyr ymroddedig ym mhob rhan o’r grŵp yn rhoi ein Haelodau a’n cwsmeriaid wrth wraidd popeth a wnânt. Trwy ddatblygu ein cryfder ariannol, byddwn yn ceisio buddsoddi yn ein busnes, a bydd yn parhau i gael ei redeg er lles ein Haelodau.

“Rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda’r bwrdd, ein tîm arweiniol a’n cydweithwyr wrth i ni barhau i ddatblygu ein perfformiad cadarn.”

Published: 03/02/2017