Personal Savings Allowance

27 March 2017

Gwybodaeth angenrheidiol am gyfrifon ISA

Rydym ni ar fin cyrraedd carreg filltir bwysig i gynilwyr ledled y wlad – diwedd y flwyddyn dreth. Gan fod y dyddiad pwysig 5 Ebrill ar y gorwel, nawr yw’r amser i wneud y mwyaf o’r lwfans ISA sydd gennych yn weddill ac adolygu eich cyfrif cynilo presennol i sicrhau eich bod yn cael y fargen orau. Yma, mae Uwch Reolwr Cynhyrchion Cynilo Cymdeithas Adeiladu’r Principality, Kate Murray, yn rhannu’r wybodaeth angenrheidiol am gyfrifon ISA arian parod er mwyn eich paratoi ymlaen llaw ar gyfer y flwyddyn dreth newydd.

Gan fod cynifer o gynhyrchion ar gael a newidiadau i delerau ac amodau cyfrifon ISA i’w deall, gall dod o hyd i’r ISA cywir ar eich cyfer chi deimlo fel tasg enfawr. Ond wrth i ddiwedd y flwyddyn dreth nesáu, dyma’r amser gorau i roi’r hwb olaf hwnnw i’ch ISA presennol. Gall treulio ychydig o amser yn ymchwilio i’r farchnad am gynhyrchion cystadleuol roi’r tawelwch meddwl i chi eich bod wedi gwneud penderfyniad cytbwys. Dyma y mae angen i chi ei gofio:

1. ISA = llog di-dreth

Y peth allweddol i’w gofio am gyfrif ISA arian parod yw y bydd eich cynilion yn ennill llog di-dreth tan y byddwch yn codi’r arian. Arian ychwanegol yw hwn y gallech ei ennill yn ychwanegol at eich cynilion presennol a po fwyaf o arian sydd gennych yn eich cyfrif cynilo, y mwyaf o log y gallech fod yn ei ennill. Mae hynny’n newyddion da pa un a ydych chi’n cynilo ar gyfer eich cartref cyntaf, cronfa ymddeol, neu’n paratoi ar gyfer y dyfodol.

2. Y lwfans ISA, a’r newidiadau i’w disgwyl

Ar hyn o bryd, £15,240 yw’r lwfans ISA ar gyfer y flwyddyn dreth 2016/17, ond bydd hyn yn newid ar 6 Ebrill 2017, pan fydd y lwfans newydd yn cynyddu i £20,000 – newyddion da i gynilwyr.

3. Y rheol yw ‘ei ddefnyddio neu ei golli’

Mae’n rhaid cofio bod y lwfans ISA yn weithredol am flwyddyn, o fis Ebrill i fis Ebrill, ac ni chewch drosglwyddo unrhyw swm sydd dros ben i’r flwyddyn dreth newydd. Felly os na fyddwch yn talu arian i mewn hyd at derfyn eich ISA cyn 5 Ebrill, ni chewch drosglwyddo’r lwfans sy’n weddill i’r flwyddyn newydd. Dyna pam y mae darparwyr yn annog cynilwyr i ddefnyddio eu lwfans neu golli’r llog di-dreth sydd ar gael.

4. Dewisiadau ISA

Mae tri math o ISA ar gael ar hyn o bryd, ISA Arian Parod, ISA Stociau a Chyfranddaliadau ac ISA Cyllid Arloesol. Cewch ddewis pa un a ydych chi’n dymuno buddsoddi mewn un math o ISA yn unig neu gymysgedd o’r tri yn ôl eich dewis. Er hyn, mae angen i chi sicrhau nad yw cyfanswm y tri ISA hyn yn fwy na’r lwfans blynyddol o £15,240 ar gyfer y flwyddyn dreth 2016/7 neu £20,000 o 6 Ebrill 2017 ymlaen.

5. Trosglwyddo eich cronfeydd ISA

Nawr yw amser perffaith o’r flwyddyn i adolygu eich ISA presennol i weld a ydych chi’n cael y fargen orau o ran cyfraddau llog. Gan fod cyfradd sylfaenol Banc Lloegr yn 0.25%, mae’r rhain yn amlwg yn isel yn gyffredinol ar hyn o bryd, ond mae rhai cynhyrchion ar y farchnad a allai gynnig mwy o enillion i chi ar eich cynilion. Os ydych chi’n dymuno trosglwyddo eich cynilion i gyfrif newydd gyda darparwr gwahanol, mae’n rhaid i chi ofyn i’r darparwr newydd drosglwyddo’r arian er mwyn cadw statws di-dreth eich cynilion. Darllenwch delerau ac amodau eich darparwr newydd ar gyfer ffioedd trosglwyddo – gall y rhain godi’n aml pan fyddwch yn trosglwyddo eich cynilion, ond ni fydd pob darparwr yn cytuno i’w talu. Yn y pen draw, sicrhewch fod gwerth symud eich arian, o’i gymharu ag unrhyw ffioedd y gallech eu hysgwyddo.

6. O ran codi eich arian…

Mae cael codi arian o’ch cyfrif yn dibynnu ar y math o ISA sydd gennych. Bydd ISA arian parod dirybudd yn gwneud yr hyn y mae ei enw yn ei awgrymu ac yn eich caniatáu i godi arian pryd bynnag y byddwch yn dymuno gwneud hynny ond bydd gan ISA arian parod cyfnod penodol reolau gwahanol, sef cael eich arian ar ddiwedd cyfnod yr ISA fel arfer, boed hynny’n flwyddyn, yn ddwy flynedd neu fwy. Mae gan bob cynnyrch ISA amodau amrywiol, er enghraifft bydd rhai cyfrifon dirybudd ond yn caniatáu i chi godi arian nifer penodol o weithiau bob blwyddyn, neu gallai cyfrifon ISA cyfnod penodol ganiatáu codi arian yn gynnar (ond yn aml gyda ffi fel cosb).

7. Dibynnu ar eich ISA arian parod

Heblaw am ddod o hyd i’r ISA sy’n gweithio ar eich cyfer chi, mae’n rhaid i chi hefyd ymddiried yn y banc neu’r gymdeithas adeiladu yr ydych yn cynilo gyda nhw i ddiogelu eich cynilion gwerthfawr. Gallwch fod yn sicr y bydd yr arian hwn yn cael ei ddiogelu gan Gynllun Digolledu’r Gwasanaethau Ariannol (FSCS), hyd at £85,000 i unigolion, os yw’r darparwr wedi ei awdurdodi gan yr Awdurdod Rheoleiddio Darbodus. Wrth i ni nesáu at y flwyddyn dreth newydd, os oes gennych chi fwy o gynilion na’r swm hwn, dylech ystyried ei symud i ISA newydd gyda darparwr gwahanol i fod yn siŵr ei fod yn cael ei ddiogelu gan y FSCS.

Published: 27/03/2017

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.