26 May 2017

Canllaw arbed arian defnyddiol ar gyfer eich gwyliau haf 2017

Pa un a ydych chi wedi trefnu ac yn barod i fynd, neu’n dal i chwilio am fargen munud olaf – dyma rai ffyrdd i gadw mwy o’ch arian yn eich poced.

Tocynnau awyren, llety, arian gwario, yswiriant – gall pris gwyliau haf gynyddu i swm sylweddol yn gyflym iawn.

Ond pa un a ydych chi’n cyfrif y diwrnodau tan y byddwch ar eich ffordd i’r haul, neu’n ysu i drefnu hynny, mae yna nifer o ffyrdd i chi allu arbed swm sylweddol – efallai digon i gyfrannu at eich gwyliau nesaf.

Dyma uwch-reolwr cynhyrchion cynilion Cymdeithas Adeiladu’r Principality, Morgan Miles, yn rhannu ei awgrymiadau gorau a allai arbed arian i chi ar eich gwyliau.

1. Ystyriwch wyliau pecyn a gwyliau wedi’u trefnu eich hunan

Gallai pecyn fod yn well...

Os ydych chi’n teithio i gyrchfan gwyliau poblogaidd, yn mynd yn rhan o grŵp, neu’n chwilio am wyliau hollgynhwysol, gallai fod yn werth chweil chwilota am fargen becyn. Bydd gan asiantau teithio nifer o fargenion cystadleuol am y math hwn o wyliau - ond cofiwch chwilio am y fargen orau a dweud wrth asiantau eraill beth yw’r pris lleiaf a gynigwyd i chi.

Er hynny:

Gallai gwyliau y byddwch yn eu trefnu eich hunan fod yn well...

Os ydych chi’n bwriadu teithio i amryw o gyrchfannau yn ystod un trip, efallai mai trefnu’r gwyliau eich hunan fydd y dewis gorau i chi. Bydd yn rhaid i chi drefnu pob elfen eich hun, gan gynnwys cludiant, llety a throsglwyddiadau, ond rydych chi’n debygol o ddod o hyd i’r prisiau gorau. Defnyddiwch wasanaeth cymharu i chwilio am y bargenion gorau ar gyfer teithio a llety er mwyn osgoi’r gwestai drud - yn enwedig yn y dinasoedd.

2. Cofiwch ddefnyddio’r dewis ‘pori preifat’ wrth chwilio am hediadau

Gall cwmnïau hedfan a gwefannau archebu gofnodi eich hanes chwilio oherwydd eu bod yn defnyddio cwcis pori. Maen nhw’n dueddol o godi eu prisiau yn seiliedig ar eich chwiliadau blaenorol os ydych chi wedi gwirio eu prisiau fwy nag unwaith o’r blaen. Trwy droi eich dewis pori preifat ymlaen, megis ‘dull dirgel’ ar Chrome, neu’r dewis preifat ar Safari, nid yw’n bosibl iddyn nhw gofnodi eich chwiliadau blaenorol, gan felly ei gwneud yn haws i chi ddod o hyd i’r fargen orau.

3. Ceisiwch deithio gyda’r nos…

Mae hwn yn ddewis gwych er mwyn arbed arian os nad ydych chi’n mynd am wyliau byr dros y penwythnos. Gall prisiau hedfan gyda’r nos fod hyd at 30% yn llai nag yn y dydd, ac yn aml bydd llai o deithwyr hefyd - sy’n golygu llai o amser yn ciwio.

4. A threfnu hediadau sy’n gadael yng nghanol yr wythnos

Ceisiwch osgoi teithio dros y penwythnos os yw’n bosibl. Mae teithio i’ch cyrchfan ar ddydd Mawrth neu ddydd Mercher yn debygol o leihau eich costau teithio. Yn ôl arbenigwyr teithio, dydd Mawrth yw’r diwrnod rhataf i deithio.

5. Trefnwch eich cludiant cyn i chi gyrraedd

Peidiwch â threfnu tacsi i fynd i’ch llety ar ôl i chi gyrraedd y maes awyr - gallai hynny gostio cymaint â noson mewn gwesty. Yn gyntaf, gwiriwch pa fath o gludiant cyhoeddus sydd ar gael ar yr adeg yr ydych chi i fod i gyrraedd. Mae’n debyg mai dyma fydd y dewis rhataf. Fel arall, defnyddiwch wefannau arbenigol i drefnu gwasanaeth gwennol.

6. Peidiwch â dewis y polisi yswiriant teithio cyntaf y byddwch chi’n dod o hyd iddo

Nid yw’n werth i chi risgio mynd ar daith heb yswiriant - ac felly peidiwch â risgio dewis polisi nad yw’n eich diogelu pe byddai rhywbeth annisgwyl yn digwydd. Mae premiymau yn amrywio yn ôl y math o bolisi a’r raddfa o sicrwydd y byddwch chi’n eu dewis, ond gall polisi teuluol yn aml fod yn rhatach nag yswiriant unigol ar gyfer pob aelod o’r teulu. Neu os ydych chi wedi cynllunio i gael mwy nag un gwyliau yn ystod y flwyddyn, mae’n debygol y gallai polisi blynyddol fod yn rhatach.

Mae’n rhaid i chi hefyd fod yn realistig ynglŷn â pha fath o yswiriant yr ydych chi’n ei ddewis. Mae’n debyg nad yw hi’n werth talu am y dewis drutaf sy'n gwarantu costau meddygol gwerth miliynau o bunnoedd ond yn hytrach dewiswch bolisi sy’n diwallu eich anghenion chi. Chwiliwch am y fargen orau drwy ddefnyddio gwefannau cymharu.

7. Sicrhewch y gyfradd gyfnewid orau pan fyddwch chi’n trefnu eich arian gwario

Nid oes posib rhagweld pryd yw’r amser gorau i brynu eich arian ar gyfer eich gwyliau, a gallai’r biwro sy’n cynnig y pris gorau newid yn ddyddiol, a hynny gan gymaint â £50 am bob $500 yn aml. Fodd bynnag, un peth y gallwch chi ei wneud i osgoi cyfraddau newidiol yw chwilio am fiwro a fydd yn caniatáu i chi archebu arian am y gyfradd gyfnewid ar y pryd a’i gasglu yn ddiweddarach cyn i chi deithio. Mae rhai cwmnïau yn cynnig gwasanaeth casglu sy’n para am hyd at 14 diwrnod neu chwe diwrnod gyda pholisi canslo am ddim. Mae hyn yn golygu, os bydd y cyfraddau cyfnewid yn gostwng, hwre! Byddwch wedi sicrhau ychydig bach mwy o arian i chi eich hun. Ond os bydd cyfraddau cyfnewid yn cynyddu, gallwch ofyn am ad-daliad llawn heb gost, hyd at 24 awr cyn y diwrnod olaf y maent yn fodlon cadw’r arian i chi, a chwilio am fiwroau eraill sy’n cynnig cyfradd uwch.

8. Osgoi costau ffôn symudol dramor

Bydd costau crwydro yn cael eu dileu yn yr UE ym mis Mehefin 2017, ond os byddwch chi’n mynd a’ch ffôn i wlad dramor cyn hynny, gwnewch yn siŵr nad oes bil ffôn costus yn aros amdanoch chi pan ddewch chi adref. Er mwyn osgoi costau, diffoddwch y gwasanaeth crwydro, sydd i’w weld yn yr adran ‘gosodiadau’ ar eich ffôn. Mae hyn yn atal eich ffôn rhag cysylltu â darparwyr data eraill. Defnyddiwch Wi-Fi lle bo modd - mae nifer o westai a chaffis yn caniatáu i chi gysylltu â’r Wi-Fi heb gost. 

Os bydd angen i chi ddefnyddio eich ffôn symudol gryn dipyn tra eich bod ar eich gwyliau, gofynnwch i ddarparwr eich ffôn symudol ychwanegu pecyn i’ch dyfais, a fydd yn caniatáu i chi dalu swm penodol bob mis am gael defnyddio’r rhyngrwyd. Ydych chi’n teithio y tu allan i’r UE? Yna gallwch chi ystyried datgloi eich ffôn fel nad yw’n gaeth i un darparwr, a phrynu cerdyn sim pan fyddwch yn cyrraedd eich cyrchfan.

Rydych chi’n talu am y sim ymlaen llaw, sy’n golygu na ellir codi tâl arnoch am fynd y tu hwnt i derfyn eich pecyn.

Published: 26/05/2017

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.