28 June 2017

Principality Masnachol yn cryfhau ei dîm drwy benodi Stephen Ryan

Mae Busnes Masnachol Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi gwneud penodiad arwyddocaol i gryfhau ei uwch-dîm ar gyfer datblygu’r busnes.

Mae Stephen Ryan, 47, yn ymuno â’r tîm fel Rheolwr Perthynas, yn dilyn ei brofiad enfawr o fod mewn swyddi tebyg mewn sefydliadau ariannol eraill. Un o Glasgow yw Mr Ryan yn wreiddiol, ac mae wedi byw yng Nghaerdydd am 14 mlynedd yn gweithio i Allied Irish Bank, Santander a Handelsbanken ym Mryste.

Yn ei swydd newydd, bydd Mr Ryan yn gweithio gydag ystod o ddatblygwyr eiddo, gan ganolbwyntio ar fuddsoddi mewn cynlluniau preswyl a fydd yn helpu miloedd o bobl i gael cartrefi newydd ledled Cymru.

Mae Principality Masnachol yn darparu cyllid ar gyfer caffael ac ail-ariannu eiddo buddsoddi, megis swyddfeydd, eiddo diwydiannol, manwerthu a phreswyl. Mae hefyd yn ariannu datblygiadau preswyl a masnachol, ac yn gyfranogwr ymroddedig yn y sector tai fforddiadwy.

Mae’r isadran yn rhan bwysig o fodel busnes y Gymdeithas, gan ddarparu amrywiaeth o enillion, ond hefyd, mae’r prosiectau y mae’n eu hariannu yn cyfateb i’w hethos o fuddsoddi yn ei chymunedau ei hun a chefnogi agenda tai Cymru.

Ers dechrau’r flwyddyn, mae Tîm masnachol y Principality wedi symud ymlaen â gwaith ar amrywiaeth o brosiectau gan gynnwys cartref preswyl moethus yn Nhreganna, llety myfyrwyr â 95 gwely yng Nghaerdydd, datblygiad o unedau diwydiannol yng Nghas-gwent, tai tref modern sy’n edrych dros y môr yn Saundersfoot, a llu o ddatblygiadau preswyl ledled Cymru a Lloegr, gan gynnwys pentref eco yn Sain Ffagan.

Meddai Peter Hughes, y Cyfarwyddwr Gweithredol yn Principality Masnachol:

“Mae Stephen yn ymuno â’n tîm ar adeg allweddol, pan fo digonedd o brosiectau cyffrous ar y gweill. Bydd ei brofiad a’i enw da yn y farchnad leol yn amhrisiadwy. Mae sgiliau a gwerthoedd Stephen yn cyd-fynd i raddau helaeth â’r agwedd at berthynas y mae’r busnes hwn wedi ei adeiladu arni yn ystod y 15 mlynedd diwethaf. Mae Stephen yn cynrychioli ychwanegiad gwych i’n tîm.”

Meddai Stephen Ryan, Rheolwr Perthynas yn Principality Masnachol:

“Yn ystod fy nghyfnod o ddegawd a hanner yng Nghymru, rwyf wedi adeiladu llu o gysylltiadau yn y diwydiant ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr at weithio â phartneriaid hen a newydd i helpu unigolion a sefydliadau i gael cartrefi newydd. Diwylliant o gydweithredu a pherthynas hirdymor sydd gan y Principality, agwedd sydd wir yn cyd-fynd â’m hagwedd i at fusnes a bywyd.”

Published: 28/06/2017

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.