17 July 2017

Camau i raddedigion eu cymryd nawr er mwyn gallu cadw eu harian dan reolaeth

Maen nhw ar fin camu i’r byd mawr crwn – ond does dim rhaid i raddedigion bryderu am arian os byddant yn dilyn yr awgrymiadau canlynol.

Mae’r tymor graddio yn ei anterth ym mhob rhan o’r wlad, ac mae miloedd o fyfyrwyr yn ennill y graddau y maen nhw wedi gweithio mor galed i’w cyflawni ar ôl tair blynedd neu fwy o astudio. Fodd bynnag, gall bywyd ar ôl y brifysgol deimlo fel cam mawr i fyfyrwyr – yn enwedig pan ddaw hi’n fater o reoli eu harian.

Felly, pa un a yw’r bennod nesaf yn cynnwys rhagor o astudio, gyrfa newydd neu deithio’r byd, mae rhai pethau syml y gall graddedigion ei wneud nawr i roi cychwyn ar gadw eu harian dan reolaeth.

Yma, mae Uwch-reolwr cynhyrchion cynilion Cymdeithas Adeiladu’r Principality, Morgan Miles, yn eu hesbonio i chi.

1. Sicrhau bod popeth wedi’i gwblhau wrth i chi symud allan o’ch llety prifysgol

I lawer o bobl ifanc, mae symud o’u tŷ myfyrwyr am y tro olaf yn gallu teimlo fel dechrau’r bennod nesaf - ond nid ydych chi eisiau gadael pentwr o filiau heb eu talu. Cofiwch wneud darlleniad terfynol o’ch mesurydd trydan – ac yna dywedwch wrth eich darparwr eich bod yn gadael, gan sicrhau bod unrhyw filiau sy’n ddyledus wedi eu talu. Cael eich blaendal yn ôl - ar ôl i bawb symud allan, mae’n debygol y bydd eich landlord yn archwilio’r eiddo ac yn gwirio unrhyw restr eiddo a luniwyd ar ddechrau’r denantiaeth.

Dyma eich cyfle chi i gael eich blaendal wedi ei ad-dalu. Ers 2007, mae wedi bod yn ofynnol i landlordiaid roi eich blaendal mewn Cynllun Blaendal Tenantiaeth. Os yw’r landlord yn codi arian arnoch am draul ar y tŷ, gofynnwch i gael gweld copi o’r rhestr eiddo a’r costau a godir er mwyn i chi allu sicrhau eu bod yn deg. Os ydych yn anghytuno â’ch landlord, bydd y blaendal yn aros yn ddiogel yn y Cynllun Blaendal Tenantiaeth tra byddwch yn datrys yr anghydfod. Ar ôl i chi gytuno faint o arian y byddwch yn ei gael yn ôl, mae’n rhaid iddo gael ei dalu i chi o fewn 10 diwrnod.

2. Gwiriwch beth yw terfyn eich gorddrafft a cheisiwch osgoi taliadau mawr

Heb sicrwydd taliad rheolaidd eich benthyciad myfyrwyr, ac yn aml heb swydd barhaol i fynd iddi yn syth ar ôl graddio, mae llawer o fyfyrwyr yn gweld balans eu cyfrif banc yn gostwng yn beryglus o agos i derfyn eu gorddrafft. Mae’n bwysig osgoi mynd dros derfyn eich gorddrafft. Os byddwch chi’n gwneud hynny, gallai arwain at godi taliadau arnoch, sy’n gallu bod mor uchel â £15 bob tro y byddwch yn defnyddio eich cerdyn banc, a gall fod yn gylch cythreulig y mae’n anodd dianc ohono. Os ydych yn ei chael hi’n anodd neu os oes gennych unrhyw bryderon, siaradwch â’ch banc oherwydd dylent fod yn gallu eich helpu, ond mae’n llawer gwell ceisio cynllunio a chyllidebu pan fo hynny’n bosibl er mwyn osgoi hyn.

3. Newidiwch i gyfrif i raddedigion

Ar ôl i chi orffen yn y brifysgol, efallai mai dyna’r amser i chi ystyried newid eich cyfrif myfyriwr i un ar gyfer graddedigion. Fodd bynnag, nid yw bob amser yn bosibl i raddedigion ad-dalu eu gorddrafft yn ystod y flwyddyn gyntaf ar ôl gadael y brifysgol, ond y cynharaf yn y byd y gallwch wneud hyn, gorau oll. Mae’r cyfrifon hynny yn aml yn cynnwys buddion arbennig - ac felly maen nhw’n werth chweil.

4. Pennwch gyllideb a glynwch ati

Os nad oes gennych gynllun penodol ar ôl gadael y brifysgol, mae’n gallu bod yn amser ansefydlog. Drwy osod cyllideb ar gyfer yr ychydig fisoedd cyntaf o leiaf, bydd yn rhoi ychydig o strwythur i’ch dull o reoli arian a’ch helpu i osgoi mynd i ddyled yn ddiangen. Er mwyn rhoi trefn ar eich sefyllfa ariannol, dylech ystyried popeth gan gynnwys biliau’r tŷ neu’r rhent, costau byw, costau teithio, costau hamdden ac unrhyw gostau ychwanegol. Gall bywyd fod yn anodd ei ragweld felly mae’n bosibl y bydd yn rhaid i chi fod yn hyblyg gyda’ch cyllideb o bryd i’w gilydd, ond o leiaf gallwch bwyso a mesur yr arian sydd gennych yn dod i mewn o’i gymharu â’r arian sydd yn mynd allan, gan eich helpu i osgoi trafferthion ariannol.

5. Gwaredwch unrhyw gostau diangen

Mae’n wir y bydd cwtogi ar y pethau moethus yn eich digalonni i raddau, ond byddwch yn gwerthfawrogi'r arian ychwanegol a fydd yn eich poced ar gyfer y pethau angenrheidiol. Dyma rai o’r treuliau misol ychwanegol, sydd yn aml yn ddrud, y gallwch roi’r gorau iddyn nhw yn y tymor byr:

  • Tanysgrifiadau cerddoriaeth a ffilm – mae’r rhain yn gallu costio hyd at £12.99 y mis
  • Aelodaeth o’r Gampfa – gall y rhain yn aml fod yn fwy na £35 y mis
  • Eich car – gallai’n rhwydd gostio cannoedd o bunnoedd y mis i’w gynnal

Bydd talu dyledion a biliau, yn ogystal â gosod cyllideb ar gyfer eich hunan yn eich helpu i gadw eich arian dan reolaeth yn y dyfodol agos cyn i chi gael swydd barhaol, ac yn caniatáu i chi dalu unrhyw orddrafft a dechrau cynilo ar gyfer pethau fel teithio, cartref newydd neu unrhyw beth arall sydd gennych chi ar y gweill.

Er y gallai hyn fod yn anodd ar y cychwyn, dyma ddechrau gweddill eich bywyd. Ewch amdani!

Published: 17/07/2017

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.