Queen Street Branch

16 October 2017

Y Principality am helpu landlordiaid cymdeithasol i lenwi’r bwlch benthyca

Mae Tîm masnachol Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi cytuno i ddarparu £50 miliwn mewn benthyciadau i gymdeithasau tai yng Nghymru.

Mae cymdeithasau tai Cymru yn bwriadu adeiladu 13,000 o gartrefi fforddiadwy erbyn 2021 mewn ymateb i’r strategaeth 20,000 o gartrefi fforddiadwy a osodwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae Principality Masnachol wedi cefnogi nifer fawr o gynlluniau tai fforddiadwy a chymdeithasol yn y gorffennol, yn arbennig the Mill yn Nhreganna, ynghyd â sawl cam ar gyfer Partneriaeth Tai Cymru.

Rhyngddyn nhw, dylai’r ddwy fenter hon arwain at ddatblygu bron i 1500 o dai fforddiadwy. Yn ogystal â hynny, mae’r gymdeithas wedi bod yn arwyddocaol iawn yn draddodiadol o ran darparu cyllid i’r sector – ac wedi dyrannu £150 miliwn i gymdeithasau tai ledled Cymru.

Dywedodd Peter Hughes, Rheolwr Gyfarwyddwr Principality Masnachol: “Rydym ni eisiau helpu i ariannu tai cymdeithasol yng Nghymru gan fod yn sicr ddiffyg tai fforddiadwy mewn llawer o’n cymunedau. Mae’n bwysig i fusnesau fel ni fod yn fenthyciwr hyblyg a chefnogol, gan ymateb yn gadarnhaol i heriau’r farchnad.

“Mae sefyllfa’r maes ariannu wedi newid yn sylweddol yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf ond rydym ni’n credu y dylem ni arwain drwy esiampl a dangos bod mwy nag un ffordd y gellir sicrhau bod cyllid ar gael ar gyfer tai cymdeithasol. Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi chwarae rhan allweddol yng Nghymru yn y gorffennol drwy ariannu seilwaith a sicrhau cyllido hirdymor, ac er nad ydym ni’n gallu ymrwymo i ddarparu benthyciadau dros 30 mlynedd fel EIB, rydym ni’n credu bod ein cynnig o 15 mlynedd yn cau bwlch gwirioneddol yn y farchnad bancio.

“Yn arbennig, gall fod yn heriol i rai cymdeithasau adeiladu gael gafael ar gyllid o’r marchnadoedd cyfalaf am 30 i 40 mlynedd tra bod y farchnad bancio yn rhoi pwyslais ar gyfleusterau tymor byrrach o 5 i 7 mlynedd. Gwelwyd diddordeb sylweddol eisoes gan y sector yn ein cynnig ac rydym ni yng nghanol trafodaethau dwys â sawl corff. Mae’r ymrwymiad hwn i brosiectau tai cymdeithasol yn unol â’n hymagwedd yn ystod y blynyddoedd diweddar. ”

Dywedodd Stuart Ropke, Prif Weithredwr Cartrefi Cymunedol Cymru: “Rydym ni’n croesawu’r ffydd hwn yn sector tai cymdeithasol Cymru. Bydd ymrwymiadau cyllido, fel menter y Principality, yn helpu ein haelodau i ddarparu’r cartrefi newydd sydd eu hangen ar Gymru i gyrraedd targed Llywodraeth Cymru o 20,000 o gartrefi fforddiadwy. Mae darparu cyllid i sector tai fforddiadwy yn sicrhau hwb pendant i economi ehangach Cymru hefyd. Canfu ein hadroddiad diweddaraf o effaith economaidd fod cymdeithasau tai Cymru wedi cyfrannu bron i £2 biliwn i’r economi yn 2015/16, a bod 89% o’r £2 biliwn hwnnw wedi aros yng Nghymru.”

Published: 16/10/2017

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.