Queen Street Branch

23 November 2017

Arolwg newydd yn dangos pa ranbarthau o’r DU fydd yn gwario fwyaf y Nadolig hwn

Mae arolwg gan Gymdeithas Adeiladu'r Principality wedi datgelu, o bob rhanbarth o’r DU, mai perchnogion tai yng Nghymru fydd yn gwario fwyaf ar y Nadolig eleni.

Ar gyfartaledd, caiff £558 ei wario ar anrhegion, y twrci ac addurniadau yng Nghymru, a Dwyrain Canolbarth Lloegr fydd yn gwario’r cyfanswm lleiaf eleni (£416).

Mewn arolwg a holodd 2000 o berchnogion tai ledled Cymru a Lloegr, canfu’r Principality bod y rhanbarthau eraill sy’n gwario’n helaeth yn cynnwys Gogledd-ddwyrain Lloegr (£553) a Llundain (£546), ond bod teuluoedd yn East Anglia yn bwriadu bod yn fwy darbodus y Nadolig hwn, gan wario cyfanswm o £420.

Dechreuodd un o bob pump o’r ymatebwyr gynilo yn gynharach yn y flwyddyn ar gyfer y Nadolig hwn o'i gymharu â 2016, a dechreuodd 29% o deuluoedd yng Ngogledd-ddwyrain Lloegr a 30% o drigolion Llundain gynilo eu harian ymhell ymlaen llaw. Dywedodd bron i chwarter (24%) o berchnogion tai yng Nghymru a Lloegr y byddan nhw’n gwario mwy ar y Nadolig yn 2017 o'i gymharu â’r llynedd, ac mae hynny’n cynyddu i 38% ymhlith pobl 25-34 oed. Mae mwy na chwech o bob deg oedolyn (62%) yn anfodlon bod paratoadau’r Nadolig yn dechrau yn gynharach bob blwyddyn.

Pan ddaw hi’n fater o dalu am foethusion y Nadolig, mae'n rhaid i 60% o berchnogion tai ddefnyddio arian o’u cynilion i dalu costau’r Nadolig, a bydd mwy na chwarter (28%) o’r rhai sy’n siopa ar gyfer y Nadolig yn defnyddio eu cardiau credyd i dalu costau’r Ŵyl.

Er bod pobl ledled Cymru a Lloegr yn gwario £498 ar y Nadolig ar gyfartaledd, cytunodd 75% o’r rhai a holwyd bod ganddyn nhw flaenoriaethau eraill y byddai’n well ganddynt wario eu harian arnynt, yn hytrach na chael Nadolig drud. Byddai’n well gan fwy nag un o bob pump ohonynt (22%) fuddsoddi eu harian yn eu cartrefi, gan flaenoriaethu gwelliannau i’r cartref a gwaith adnewyddu yn hytrach na gwario arian ar y Nadolig, a nododd bron i 40% bod gwyliau teuluol yn bwysicach iddyn nhw. Nododd mwy nag un o bob pump (21%) na fydden nhw’n dymuno blaenoriaethu unrhyw beth arall gan fod y Nadolig yn gyfnod i wario arian. Y perchnogion tai yng Nghymru sydd fwyaf tebygol (29%) o ddweud hynny.

Oherwydd straen y goblygiadau ariannol a gall fod ynghlwm â’r Nadolig, mae mwy na chwarter (26%) pobl Cymru a Lloegr yn cyfaddef eu bod nhw’n teimlo o dan bwysau i wario mwy o arian nag y gallan nhw ei fforddio ar adeg y Nadolig.

Mae un o bob pum oedolyn (20%) yn cytuno bod digwyddiadau allanol megis Brexit wedi golygu eu bod yn llai hyderus ynghylch gwario arian ar adeg y Nadolig, a dywedodd bron i hanner (49%) y bydd yn rhaid iddyn nhw chwilio gwahanol archfarchnadoedd am y fargen orau y Nadolig hwn oherwydd y cynnydd mewn costau bwyd.

Dywedodd Julie-Ann Haines, Prif Swyddog Cwsmeriaid Cymdeithas Adeiladu’r Principality:

“Er bod pob un ohonom ni eisiau rhoi anrhegion hyfryd i’n teulu a’n ffrindiau dros gyfnod y Nadolig, mae bob amser yn werth ystyried sut yr ydym ni’n rheoli ein gwariant, a rhoi ychydig o arian parod o’r neilltu bob mis. Mae ein harolwg yn dangos bod y rhan fwyaf o bobl yn defnyddio rhywfaint o’u cynilion neu’n defnyddio eu cardiau plastig i dalu’r costau oherwydd eu bod nhw wedi bod yn gwario eu harian ar eu cartrefi neu ar wyliau. Mae cynllunio ymlaen llaw a gosod cyllideb yn allweddol, gan ei gwneud hi’n haws i ymdopi pan fydd adeg y Nadolig yn cyrraedd. Gellir defnyddio sawl dull a fydd o gymorth i leihau effaith y costau, fel manteisio ar gyfrifon Clwb Nadolig, bondiau cynilo blynyddol a chardiau teyrngarwch, neu drwy chwilio am y fargen orau ymhell cyn y diwrnod mawr.

"Mae'n wych gweld bod ein harolwg yn dangos bod llawer o bobl yn chwilio am y fargen orau er mwyn lleihau eu biliau bwyd, gan fod hwn yn un maes lle y mae pobl yn aml yn gwario gormod. Nid yw cynilo bob amser yn hawdd gan fod costau byw yn cynyddu, ond gallai pobl roi her i’w hunain i gynilo drwy geisio cwtogi ar foethusion bach megis coffi a byrbrydau fel y gallan nhw gynyddu eu cronfa Nadolig ar gyfer y flwyddyn nesaf. Bydd hyn yn arbed arian pobl yn ogystal â rhoi rywfaint o dawelwch meddwl iddynt."

Published: 23/11/2017

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.