2 February 2018

Y Principality yn ehangu ei dîm Datblygu Busnes yn Lloegr

Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi penodi Rheolwr Datblygu Busnes yn Ne Lloegr yn rhan o’i chynlluniau i gefnogi broceriaid.

Mae Geoff Edmunds wedi ymuno â’r Principality yn Rheolwr Datblygu Busnes yn y maes yn Ne Lloegr. Mae ganddo 25 mlynedd o brofiad o reoli cyfrifon a gwerthu morgeisi, yn fwyaf diweddar gyda Sequence and Countrywide.

Bydd Geoff yn cefnogi broceriaid yn ei ardal, i sicrhau bod eu profiad nhw â’r Principality yn un cadarnhaol. Hwn fydd y tro cyntaf i’r Principality fod â Rheolwr Datblygu Busnes yn yr ardal hon sy’n cynnwys Caint, Sussex, Surrey a Hampshire. Erbyn hyn, mae’r tîm maes yn cynnwys saith Rheolwr Datblygu Busnes ledled Lloegr a thîm o chwech sy’n cynnig cymorth o’r swyddfa yng Nghaerdydd. Rydym yn recriwtio dwy swydd maes arall, un yn Nwyrain Canolbarth Lloegr a’r llall yn Nwyrain Lloegr.

Wrth siarad am ei benodiad, dywedodd Geoff: “Mae’r Principality yn dal i ehangu ac mae ei ymrwymiad parhaus i’r farchnad morgeisi trosiannol yn golygu ei fod yn amser cyffrous i ymuno â’r tîm. Rwy’n edrych ymlaen at fod yn Rheolwr Datblygu Busnes cyntaf y Principality yn Ne Lloegr. Fy mhrif flaenoriaeth fydd gweithio gyda broceriaid newydd a meithrin perthynas fusnes gadarn â nhw, drwy sicrhau fy mod i’n darparu cefnogaeth wych.”

Dywedodd Pennaeth Gwerthiant Rheoliadol Cymdeithas Adeiladu’r Principality, Shaun Middleton: “Mae gan Geoff brofiad sylweddol ac mae’n gwybod pa mor bwysig yw’r cleient i fusnes y broceriaid. Bydd ei benodi yn ychwanegu at ddealltwriaeth a dawn ein tîm. Mae ein broceriaid wedi dweud wrthym eu bod eisiau gweld rhagor o gymorth wyneb yn wyneb yn digwydd yn Lloegr ac rydym wedi recriwtio pobl wych fel Geoff i’n helpu i wneud hyn.

“Caiff gwaith gwych ein Rheolwyr Datblygu Busnes ar lawr gwlad ei ategu gan y tîm ymroddedig o staff swyddfa sy’n cefnogi ein cyfrifon allweddol. Rydym eisoes yn elwa o’n strategaeth dwf ac yn gobeithio adeiladu ar ein llwyddiant eleni.”

Published: 02/02/2018

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.