7 February 2018

Cyhoeddi Canlyniadau Blynyddol Cymdeithas Adeiladu’r Principality ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2017

Y Principality yn benthyca mwy nag erioed o’r blaen

Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi cyhoeddi heddiw gyfres gadarn o ganlyniadau blynyddol, gyda chynnydd o £917 miliwn mewn benthyca morgeisi net a chynnydd o £57.6 miliwn mewn elw cyn treth.

Yn 2017 mae cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru wedi cynyddu ei hasedau i £9.3 biliwn, wrth i’w strategaeth dwf barhau i gefnogi’r flaenoriaeth o fod yn gartref gadarn, gydnerth a diogel ar gyfer cynilon ei Haelodau.

Uchafbwyntiau Perfformiad Allweddol

  • Ceisiadau morgeisi gros o £2.5 biliwn am y tro cyntaf yn hanes y Principality;
  • Cynnydd o £917 miliwn mewn benthyca morgeisi preswyl net;
  • Helpu dros 5,000 o brynwyr tro cyntaf i gamu ar yr ysgol eiddo;
  • Tyfodd balansau cynilo yn gadarn hefyd ac erbyn hyn maent yn fwy na £6.5 biliwn (2016: £6.1 biliwn);
  • Tyfodd cyfanswm yr asedau i £9.3 biliwn (2016: £8.3 biliwn);
  • Mae gwasanaethau cwsmeriaid wedi cyflawni unwaith eto a sgôr hyrwyddo net y Gymdeithas ar gyfer y flwyddyn oedd 74.8% (2016: 72.7%);
  • Elw cyn treth ar gyfer y flwyddyn o £57.6 miliwn (2016: £50.3 miliwn);
  • Elw llog net 1.44% (2016: 1.57%);
  • Cymarebau cyfalaf cadarn, gyda chymhareb Ecwiti Cyffredin Haen 1 o 26.14% (2016: 23.47%);
  • Cododd cydweithwyr £134,000 i elusennau sy’n cynnwys cyllid cyfatebol gan y Gymdeithas.

View our infographic here

Dywedodd Steve Hughes, Prif Weithredwr Cymdeithas Adeiladu’r Principality: “Rydym ni wedi parhau i ddarparu cartref diogel ar gyfer cynilon ein Haelodau, a darparu gwasanaeth cwsmeriaid gwych. Rydym ni wedi meithrin cryfder ariannol trwy ein twf morgeisi preswyl cadarn a phroffidioldeb cadarn.

“Rydym yn sefydliad cydfuddiannol balch a fydd yn parhau i ganolbwyntio ar redeg y busnes er budd hirdymor ein Haelodau. Mae gennym strategaeth dwf uchelgeisiol â phwyslais clir ar weddnewid ein busnes morgeisi a chynilon. I gyflawni hyn, mae’n golygu bod ein prif broffidioldeb yn debygol o ostwng yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf wrth i ni fuddsoddi i ddiogelu ein sefydliad at y dyfodol ar gyfer y cenedlaethau presennol o Aelodau a chenedlaethau’r dyfodol.

“Mae ein perfformiad cadarn yn golygu y gallwn fuddsoddi yn ein technoleg, ein canghennau a’n pobl i ddiwallu gofynion newidiol ein defnyddwyr. Mae technoleg ddigidol yn esblygu’n gyflym iawn. Mae ein Haelodau wedi dweud wrthym eu bod eisiau hyblygrwydd a mwy o ddewis o ran sut y maent yn gwneud busnes â ni.

“Bydd gwelliannau i’n technoleg yn ategu ein gwasanaeth personol rhagorol. Mae ein Haelodau bob amser yn dweud wrthym ba mor bwysig yw eu cangen yn eu cymunedau lleol a bod ein cydweithwyr yn chwarae rhan werthfawr.

“Mae’r gwaith o weddnewid ein busnes wedi dechrau mewn gwirionedd. Rydym ni eisoes wedi gwella ein gwasanaeth ar-lein i ategu ein rhwydwaith gwych o ganghennau. Mae Aelodau hefyd yn elwa ar gyflwyniad ein gwasanaeth fideogynadledda Principality Connected, sy’n golygu y gellir cynnal cyfweliadau wyneb i wyneb yn unrhyw le yn ein rhwydwaith manwerthu.”

Perfformiad

Cyrhaeddodd ceisiadau morgeisi gros £2.5 biliwn am y tro cyntaf yn hanes y Gymdeithas, ar ôl blwyddyn gadarn o ennill cwsmeriaid morgeisi newydd a chadw ein rhai presennol.

Aeth Steve yn ei flaen: “Mae cyfanswm ein hasedau wedi cynyddu i £9.3 biliwn a chyflawnwyd hyn drwy berfformiad benthyca manwerthu cadarn. Cynyddodd elw cyn treth cyffredinol i £57.6 miliwn, gan adlewyrchu maint elw cadarn a pherfformiad ôl-ddyledion cadarn, gan ddarparu cadernid a diogelwch i’n Haelodau. Mae ein cyfalaf a’n hylifedd yn gadarn ac yn darparu sylfaen gadarn ar gyfer twf a buddsoddiad yn ein busnes.

“Rwy’n arbennig o falch bod ein benthyca morgeisi preswyl net wedi gweld cynnydd o £917 miliwn yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae tyfu’r busnes morgeisi preswyl yn bwysig ac o fantais i’n Haelodau trwy feithrin busnes cynaliadwy. Mae’n rhoi graddfa i ni sy’n ein galluogi i fuddsoddi yn y dyfodol. Rwy’n falch hefyd ein bod wedi gallu helpu mwy na 5,000 o brynwyr tro cyntaf i gamu ar yr ysgol eiddo yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

“Rydym ni wedi denu £399 miliwn ychwanegol o gynilon, gan brofi ein gallu unwaith eto i gynnig cyfraddau llog a gwasanaethau cystadleuol i’r Aelodau. Fe wnaethom lansio ein cynhyrchion aeddfedu haf diwethaf i ganiatáu i ni wobrwyo cwsmeriaid presennol. O ganlyniad i hyn, mae ein cyfraddau cadw wedi gwella ac mae’r adborth gan yr Aelodau wedi bod yn gadarnhaol.

“Mae ein busnes benthyca Masnachol yn bwysig er mwyn rhoi difidend ariannol i’n Haelodau. Mae Principality Masnachol wedi perfformio’n dda unwaith eto, gan gyfrannu elw cyn treth o £17.9 miliwn. Mae gan Masnachol swyddogaeth bwysig yng Nghymru yn sgil ei weithgareddau benthyca gan gynnwys tai fforddiadwy; er enghraifft, y llynedd cyhoeddodd £50 miliwn o fenthyciadau ar gyfer cymdeithasau tai.

"Peidiodd Nemo, ein busnes benthyciadau ail arwystl, â chynnig benthyciadau i gwsmeriaid newydd yn 2016. Y mae wedi cyfrannu’n ystyrlon at y canlyniadau cyffredinol unwaith eto gydag elw cyn treth o £17.1 miliwn ac mae wedi cyflawni gwasanaeth cyson cryf i’w gwsmeriaid.

“Mae hefyd yn destament i’n cryfder ariannol a’n brand ein bod wedi gallu sicrhau £475 miliwn o gyllid cyfanwerthu yn ystod y flwyddyn trwy ddyroddi sicrwydd ein pedwerydd morgais preswyl a £300 miliwn ar gyfer ein dyroddiad cyntaf heb sicrwydd ers 2006. Mae’n wych gweld cefnogaeth buddsoddwyr sefydliadol yn enw’r Principality a chael cydnabyddiaeth hefyd gan ein hasiantaethau graddio, sydd wedi arwain at ein huwchraddio ar Moody.”

Gwasanaethu ein cymunedau

Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality yn ymfalchïo mewn cefnogi ei helusennau lleol a’u helpu i ffynnu. Mae cydweithwyr yn y Gymdeithas wedi gwneud ymdrech fawr unwaith eto i godi £134,000 ar gyfer tair elusen bartner y Principality (Llamau, School of Hard Knocks ac Ymchwil Canser Cymru). Mae’r Gymdeithas wedi buddsoddi dros £90,000 hefyd i gefnogi 131 o grwpiau cymunedol a phrosiectau ysgol ledled Cymru.

Dywedodd Steve: “Dylai pob un ohonom fod yn falch o barhau i helpu i atal digartrefedd ymhlith pobl ifanc a menywod, cefnogi ymchwil i wella a thrin canser a meithrin sgiliau gallu ariannol. Rydym wedi datblygu perthynas wych ag ysgolion yn ein cymunedau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Rwyf mor falch o ymdrechion ein cydweithwyr i gyflwyno gwersi addysg ariannol i dros 1,000 o blant ysgolion cynradd ledled Cymru. Mae’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol ym mywydau pobl a byddwn yn parhau i fuddsoddi yn ein cymunedau.

“Mae ein diwylliant, ein gwerthoedd a’n buddsoddiad parhaus yn ein cydweithwyr yn hollbwysig i sicrhau bod y Gymdeithas yn symud ymlaen. O ganlyniad i ymdrechion rhagorol ein cydweithwyr yn 2017 cawsom y statws Darparwr a Argymhellir gan hyrwyddwyr defnyddwyr Which? ar gyfer ein cyfrifon cynilo. Ni fyddai’n bosibl cyflawni’r fath gydnabyddiaeth heb waith arbennig ein holl gydweithwyr. Rydym ni wedi cael adborth gwych gan ein Haelodau ynglŷn â sut y maent yn gwerthfawrogi ein gwasanaeth personol rhagorol.”

Rhagolwg

Wrth edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf, dywedodd Steve: “Rydym ni mewn sefyllfa dda i barhau i dyfu a buddsoddi yn y busnes i wella yr hyn yr ydym yn ei gynnig i’n haelodau. Mae Banc Lloegr wedi rhagweld y bydd y Gyfradd Sylfaenol yn cynyddu eto yn ystod y blynyddoedd nesaf ac mae Brexit yn parhau i ddominyddu penawdau a meddyliau pobl.

“Mae mantolen y Principality yn gadarn ac rydym yn ffyddiog yn ein gallu i wrthsefyll heriau economaidd. Mae hefyd yn ein galluogi i gynnig rhai o’r cynhyrchion mwyaf cystadleuol sydd ar gael ar y Stryd Fawr. Mae diogelu buddiannau ein Haelodau yn hollbwysig i ni. Byddwn yn parhau i roi ein Haelodau yn gyntaf, a darparu profiad rhagorol iddynt, wrth fuddsoddi yn ein busnes i gyflawni cynaliadwyedd hirdymor.”

Datganiad cyfunol o’r incwm ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2017

Published: 07/02/2018

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.