14 February 2018

Datblygiad newydd yn dod â chartrefi moethus i ganol Penarth

Mae datblygiad tai newydd ym Mhenarth, sydd yn ganolog i’r dref ac yn cynnig golygfeydd o Fôr Hafren, wedi ei gwblhau erbyn hyn.

Mae’r datblygiad yn Stanwell Road yng nghanol Penarth, ac mae wedi’i ariannu gan Principality Masnachol, braich fasnachol y gymdeithas adeiladu fwyaf yng Nghymru, ynghyd ag Oculus Crescent, menter ar y cyd rhwng Silver Crescent Developments ac Oculus Key. Bu’r adeilad yn gartref i swyddfeydd masnachol Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a’r Fro yn flaenorol, ond bu’n wag am flynyddoedd wedyn.

Mae Penarth yn lleoliad poblogaidd, ac mae’r datblygiad hwn yn cynnwys saith fflat moethus ac un tŷ tref, pob un ohonynt â balconi neu ardd, yn ogystal â lle parcio diogel. Mae’r fflatiau’n cynnig ystafelloedd gwely en-suite, cegin cynllun agored a lolfa, ac maent yn agos at amwynderau Penarth.

Mae pris y fflatiau yn dechrau o £475,000 ac yn dilyn y lansiad ddydd Mercher 31 Ionawr, gwerthwyd pum uned, a dim ond dau fflat a’r tŷ tref sydd ar gael erbyn hyn. Dyma’r pris uchaf a gafwyd fesul troedfedd sgwâr erioed ar gyfer Caerdydd a Phenarth.

Dywedodd Chad Griffiths, Rheolwr Cysylltiadau yn Principality Masnachol: “Mae’r datblygiad Stanwell Road yn dod â fflatiau moethus i un o’r lleoliadau mwyaf poblogaidd yn ne Cymru. Mae’r fflatiau o ansawdd uchel diolch i Silver Crescent, ac yn rhoi bywyd newydd i’r adeilad hwn nad oedd yn cael ei ddefnyddio.

“Dim ond un o nifer o gynlluniau y mae Principality Masnachol wedi bod yn gweithio arnyn nhw yn ne Cymru yw hwn ac rydym ni’n parhau i weithio gydag ystod o ddatblygwyr lleol i ariannu cynlluniau sy’n darparu swyddi a chartrefi i bobl Cymru.”

Mae’r datblygiad gan Principality Masnachol yn dilyn prosiectau llwyddiannus eraill ar draws de Cymru, gan gynnwys y fflatiau arfordirol yn Aberogwr, y cartrefi byw’n ecolegol yn Sain Ffagan a phrosiect adeiladu tai helaeth ym Melin Trelái.

Dywedodd Kashif Ahmed a Bradley Stubbs o Oculus Crescent: “Ein prif bwyslais yw darparu datblygiadau pwrpasol ac unigryw gydag adeiladau llawn cymeriad ac mae hyn yn gofyn am gynllunio ac ystyried yn ofalus i gynnal eu cymeriad unigryw. Ein bwriad oedd cyfuno adeilad hanesyddol â dyluniad pensaernïol modern, gan sicrhau bod y cartrefi yn cynnig cynhesrwydd a nodweddion tŷ cyfnod yn ogystal â manteision bywyd modern ar gyfer perchnogion. Mae pob fflat yn unigryw o ran cynllun a dyluniad, gyda golygfeydd panoramig eithriadol o’r môr i’r de. Rydym wrth ein boddau ein bod wedi creu record gwerthiant newydd yn ne Cymru. Rydym ni’n edrych ymlaen at barhau ein perthynas waith ragorol â’r Principality i ddatblygu mwy o gartrefi unigryw. ”

Published: 14/02/2018

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.