Cymorth a Chefnogaeth i Gwsmeriaid

Profi Anawsterau

Gallwn weithiau brofi problemau sy’n gallu gwneud bywyd bob dydd yn fwy anodd. Gallai fod yn berthnasol i broblemau iechyd meddwl, colli galluedd meddyliol, bod yn eiddil yn gorfforol neu brofi cyfnodau o anhawster.

Gallwn hefyd gael ein heffeithio gan byliau o anhawster ariannol, teimlo mewn perygl, neu deimlo bod angen rhagor o gymorth â gwasanaethau ariannol arnom.

Gall hyn olygu bod rhai tasgau yn mynd yn eithaf anodd ichi, gan gynnwys rheoli materion ariannol. Er enghraifft, gall gwneud penderfyniad ariannol, deall telerau ac amodau, neu gael cyngor eich llethu chi.

Efallai eich bod yn gofalu am rywun sydd angen cymorth ychwanegol bob dydd, neu’n cefnogi rhywun felly. Mae’n gyffredin iawn i aelodau’r teulu, ffrindiau, gofalwyr neu weithwyr proffesiynol helpu rhywun sydd yn dioddef anhawsterau.

Beth bynnag yw eich amgylchiadau, os ydych o’r farn bod angen cymorth neu gefnogaeth ychwanegol arnoch, mae ein staff ar gael i’ch helpu. Rydym yn dymuno i’ch perthynas chi gyda’r Principality fod mor rhwydd a didrafferth â phosibl.

Yr hyn y gallwn ni ei wneud i’ch helpu chi

Nid oes raid ichi ymdopi ar eich pen eich hun – mae ein staff yma i’ch helpu chi. Rydym yn dymuno sicrhau bod popeth yn eglur a’ch bod yn deall y cyfan cyn i chi wneud penderfyniad. Mae ein gwasanaeth yn bwrpasol ac yn gyfrinachol er mwyn eich helpu chi â’ch cyfrifon.

Gallwn ddarparu cymorth mewn llawer o ffyrdd, er enghraifft, gallwn ddarparu apwyntiadau hirach er mwyn rhoi digon o amser i roi cymorth ichi ag unrhyw feysydd gofynnol. Os ydych yn dymuno, gallwn hefyd nodi unrhyw gymorth ychwanegol yr ydych am ei dderbyn gan ein staff pan fyddwch yn cyfarfod â ni neu’n siarad â ni.

Golyga hyn y bydd ein staff yn gallu rhoi’r cymorth angenrheidiol ichi heb i chi orfod gofyn amdano pan fyddwch yn ymweld â ni mewn cangen, yn ein ffonio ni, yn anfon neges e-bost neu lythyr atom ni.

Caiff eich gwybodaeth ei thrin yn gwbl gyfrinachol, a bydd y Principality ond yn ei defnyddio i roi’r cymorth angenrheidiol ichi i ddefnyddio ein gwasanaethau. Os na fyddwn yn gallu rhoi’r cymorth angenrheidiol ichi, gallwn eich helpu trwy eich rhoi mewn cysylltiad â sefydliadau trydydd parti a fyddai’n gallu eich helpu.

Peidiwch â cheisio ymdopi ar eich pen eich hun, byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i’ch helpu chi.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.