Cyfarfod â'r tîm

Harriet Lewis in Tonypnady BranchY mis hwn, cawn sgwrs â Harriet Lewis, Rheolwr Cangen Tonypandy.

Enw: Harriet Lewis

Cangen: Tonypandy

Swydd: Rheolwr Cangen

Ers faint ydych chi wedi bod yn gweithio yn y Principality?
2 fis

Pa hyfforddiant wnaethoch chi ei ddilyn wrth baratoi ar gyfer eich swydd newydd?
Mynychais nifer o gyrsiau rheoli a rhagarweiniol yn y Principality i wella fy nealltwriaeth o'r swydd. Yn fy swydd ddiwethaf, dilynais raglen reoli dros gyfnod o 10 mis, a chwblhau arholiad proffesiynol gyda’r Sefydliad Gwasanaethau Ariannol.

Beth ydych chi'n ei wneud yn eich swydd?
Mae swydd rheolwr cangen yn heriol ond mae'n rhoi boddhad mawr hefyd. Mae fy ngwaith i yn golygu fy mod yn rhedeg Cangen Tonypandy o ddydd i ddydd, gan sicrhau bod ein haelodau yn derbyn y gwasanaeth cwsmeriaid gorau ac yn cael yr holl wybodaeth am ein cynnyrch a’n gwasanaethau er mwyn iddynt allu gwneud penderfyniadau cytbwys.

Beth yw eich cefndir? Ble ydych chi wedi bod yn gweithio o’r blaen?
Graddiais ym Mhrifysgol Abertawe yn 2010. Roedd fy swydd gyntaf yn Halifax ble yr oeddwn yn Ymgynghorydd Cwsmeriaid gan symud ymlaen i fod yn Ymgynghorydd Bancio Personol RBCB yn ogystal â dilyn y rhaglen hyfforddiant i reolwyr, ac rwyf bellach yn fy swydd newydd gyda'r Principality yn Nhonypandy.

Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf am weithio yn y Principality hyd yn hyn?
Fy hoff beth yw ymgysylltu â gwahanol gwsmeriaid o ddydd i ddydd. Rwyf yn cael cyfle i gwrdd â phobl newydd a diddorol bob dydd ac mae pob diwrnod yn wahanol.

Pan nad ydych chi'n gweithio yn y gangen - beth ydych chi’n hoffi ei wneud?
Rwyf wrth fy modd â hanes ac felly'n mwynhau ymweld ag amgueddfeydd a chestyll a gwerthfawrogi'r diwylliant a'r hanes sy'n perthyn iddynt. Rwyf i hefyd yn gefnogwr brwd o rygbi Cymru ac rwyf wedi bod wrth fy modd yn gwylio’r bechgyn yn y crysau coch yn ystod cwpan y byd.

Beth ydych chi'n hoffi fwyaf am Donypandy?
Y gymuned gyfeillgar sydd yno, mae'r bobl yn gwbl naturiol ac mae pawb yn adnabod ei gilydd. Rwy'n falch iawn bod cwsmeriaid yn dod i’r gangen am sgwrs.

Sut yr ydych chi a’r tîm wedi helpu yn y gymuned leol?
Mae’r gymuned a’n cwsmeriaid wrth galon popeth yr ydym ni’n ei wneud yn Nhonypandy, rydym ni’n gweithio gydag ysgol ar hyn o bryd i ddarparu help a chefnogaeth lle y gallwn.

Os hoffech chi i’r Principality gymryd rhan yn un o’ch prosiectau cymunedol chi cysylltwch â’ch cangen leol neu llenwch ein ffurflen ar-lein.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.