Principality Stadium chairs banner

Mae Gan Bob Sedd Stori
Ein cynigion buddugol parhad

Fe wnaeth dros 500 ohonoch chi anfon cynigion, ond dyma ein 12 stori fuddugol, a bydd pob enillydd yn gweld eu straeon ar sedd yn Stadiwm Principality ac yn cael tocynnau i wylio Cymru yn chwarae yn Stadiwm Principality.

Principality Stadium Rugby pitch


Siân Davies, Cymru yn erbyn Yr Alban
Y Dyweddïad
Delfrydol

Chwaraeodd tad Siân Davies rygbi dros Gymru yn y 70au a’r 80au. Mae rygbi Cymru yn ei gwaed a’i henaid. Afraid dweud iddi briodi rhywun arall oedd yn dwli ar rygbi hefyd. Felly, pan aeth ei phartner, Gavin, â hi i Stadiwm Principality i wylio Cymru yn erbyn yr Alban yn 2018, roedd hi’n gwybod ei bod hi wedi ffeindio’r dyn iddi hi. Ond nid oedd y gêm hon yn mynd i fod yn un arferol o gwbl i’r un o’r ddau. Heb yn wybod i Siân, roedd Gavin wedi cynllunio’r dyweddïad delfrydol i gefnogwr rygbi Cymru.

Wrth iddyn nhw gyrraedd, yn lle mynd i’w seddi, cafodd Siân ei thywys ar y cae, ynghyd â charfan o filwyr. Yno, gyda 74,000 o bobl yn gwylio, aeth Gavin i lawr ar un ben-glin a gofyn iddi ei briodi. Heb oedi gwaeddodd “Gwnaf!”. Cododd dalwyr y picweirch eu ffyrch i ffurfio bwa a bloeddiodd y dorf wrth iddyn nhw gerdded trwy’r bwa law yn llaw a mynd i’w seddi wedi dyweddïo. I Siân, roedd yn berffaith. 

 

3 person selfie with rugby pitch in the background

Andy Holvey, Cymru yn erbyn De Affrica
Gwneud ffrindiau newydd gyda phice bach

Yn 2018, cyrhaeddodd Andy Holvey a’i deulu Stadiwm Principality yn gynnar – mae merch Andy wrth ei bodd yn canu, ac roedd y canu yn siŵr o fod yn uchafbwynt. Cyrhaeddodd cefnogwyr brwd o Dde Affrica ac eistedd yn y rhes y tu ôl iddyn nhw, ac fe wnaethon nhw ddechrau siarad, ac arweiniodd hynny at dynnu coes cyfeillgar.

Canodd y ddwy garfan o gefnogwyr eu hanthem genedlaethol gyda balchder, ac ar ôl iddyn nhw orffen, dywedodd y cefnogwyr o Dde Affrica eu bod nhw wedi clywed am y Cymry a’u canu ac nad oedd Andy a’i deulu wedi eu siomi. Roedd merch Andy yn wên o glust i glust! Hanner amser, roedd Cymru ymhell ar y blaen, felly i leihau’r siom, rhannodd y teulu eu traddodiad o fwyta pice bach yn ystod hanner amser gyda’r bobl o Dde Affrica ac roedden nhw wrth eu boddau o gael eu cynnwys. Ar ddiwedd y gêm, fe wnaeth pawb ysgwyd llaw yn falch o fod wedi cwrdd â’i gilydd a rhoddodd merch Andy rysáit y pice bach i’w ffrindiau newydd er mwyn iddyn nhw fynd â rhan o Gymru adref gyda nhw.

 


Close up of rugby ball


Tom Pook, Cymru yn erbyn Samoa
Dyma ble dechreuodd
ein stori garu

Yn 2000, aeth criw o bobl ifanc a oedd yn dwli ar rygbi ar daith gydag adran rygbi plant eu clwb i wylio Cymru yn chwarae yn erbyn Samoa yn Stadiwm Principality. Un ohonyn nhw oedd Tom Pook. Roedd yn llawn cyffro o gael gweld Cymru yn chwarae ac roedd y profiad o fod gyda’i ffrindiau yn y stadiwm yn wefreiddiol. Fel y digwyddodd, roedd e’n eistedd wrth ymyl merch nad oedd e’n ei hadnabod. Hi oedd llysferch hyfforddwr y plant, Carly. Fe wnaethon nhw fwynhau cwmni ei gilydd – a’r gêm yn fawr iawn. Wrth i’r gêm dynnu at ei therfyn roedden nhw’n gwybod eu bod nhw wir yn hoffi ei gilydd a rhannwyd cusan fach.

Daethon nhw’n gariadon bore oes ac maen nhw wedi bod gyda’i gilydd byth ers hynny. Maen nhw wedi mwynhau priodas hapus iawn am ddeng mlynedd ac mae ganddyn nhw ddau o blant. A bydd gan Stadiwm Principality le cynnes iawn yn eu calonnau nhw am byth.

 

Close up of goal posts in Principality Stadium


Don Wilson, Cymru yn erbyn Lloegr
Talu teyrnged i’r cyfansoddwr Les Reed gyda pherfformiad arbennig o Delilah

Mae gan Don Wilson, sy’n gefnogwr rygbi brwd, gannoedd o atgofion melys o wylio Cymru yn chwarae gartref dros yr 50 mlynedd diwethaf. A nodwedd reolaidd o’r holl ymweliadau hynny â’r stadiwm oedd y gân y mae holl gefnogwyr Cymru ledled y byd yn dwli arni - Delilah gan Les Reed. Felly, pan gafodd Don y cyfle i weithio gydag Alex Luff, Rheolwr Gwerthu y Lleoliad, i drefnu perfformiad arbennig o’r gân hon yn deyrnged i’w chyd-gyfansoddwr, Les Reed OBE, ryw 50 mlynedd ar ôl iddo ei hysgrifennu, roedd Don wrth ei fodd.

Cyn y gêm rhwng Cymru a Lloegr yn 2019 – gêm yr oedd disgwyl mawr amdani ymhlith cefnogwyr y ddau dîm – canodd yr arwr West End, o Gymru, John Owen Jones, y gân gyfarwydd nerth ei ben ac ymunodd saith deg mil o gefnogwyr yn y gytgan. Eisteddodd Donna, merch Les, a’i phlant gyda Don yn gwrando a dagrau llawenydd yn llifo o wybod faint o lawenydd yr oedd cân Les wedi’i roi i gefnogwyr rygbi Cymru dros y blynyddoedd. Roedd yn foment gwefreiddiol a ddaeth hyd yn oed yn fwy teimladwy gan y bu farw Les ychydig wythnosau yn ddiweddarach.

 

 

Girl in rugby shirt


Deborah Bishop, Cymru yn erbyn Lloegr
Dathlu tro fy
merch i fod
yn fasgot

Cafodd merch Deborah Bishop, Chloe, gyflwyniad arbennig iawn i rygbi rhyngwladol oherwydd nid cefnogwr arferol oedd hi. Yn eu gêm fyw gyntaf gyda’i gilydd, cymeradwyodd Deborah o’r seddi oherwydd bod Chloe yn fasgot ar gyfer gêm y menywod yn erbyn Lloegr. Roedd yn  brofiad anhygoel i redeg allan ar y cae yn cario’r bêl! Yna cafodd Chloe a’i mam y wefr o wylio nid un, ond dwy gêm, gêm y menywod yn gyntaf ac yna gêm y dynion a oedd yn Stadiwm Principality hefyd.


Cafodd cyfeillgarwch y cefnogwyr argraff fawr arnyn nhw - ni waeth pa un ai coch neu wyn yr oedden nhw’n ei wisgo; roedd pawb yno i gael amser da gyda’i gilydd. Penderfynodd Deborah a Chloe geisio cael cip ar dîm y dynion rhwng y gemau, felly fe wnaethon nhw sefyll ger gatiau’r stadiwm i wylio wrth i fysiau’r timau gyrraedd. Roedd Chloe yn ei chael hi’n anodd gweld trwy’r dorf i ddechrau ond sylwodd pobl ar hynny yn fuan a’i helpu i fynd i’r blaen. Roedd yn teimlo fel un teulu rygbi mawr o’u hamgylch - diwrnod gwirioneddol fythgofiadwy!

Low shot of Principality Stadium pitch


Torin Preece, Cymru yn erbyn Awstralia
Bod yn rhan o’r Osgordd
er Anrhydedd ar 
Ddydd y Cofio

Pan gafodd Torin Preece ei ryddhau o’r fyddin oherwydd anaf, effeithiodd hynny ar ei iechyd meddwl. Felly, pan gafodd wahoddiad gan Help For Heroes i fynd ar eu cwrs Pathfinder, ynghyd â grŵp o gyn-filwyr eraill, ymunodd yn eiddgar. Yn ystod y cwrs, cafodd y cyn-filwyr wahoddiad i fod yr Osgordd Er Anrhydedd ar gae Stadiwm Principality ar gyfer y gêm ar Ddydd y Cofio yn erbyn Awstralia.

Cyrhaeddodd y grŵp yn gynnar i gael derbyniad arbennig gyda’r côr wrth iddyn nhw ymarfer. A chawsant gyfle i gwrdd â llawer o’r chwaraewyr a’u teuluoedd – pleser o’r mwyaf i gefnogwyr rygbi! Roedd mynd allan ar y cae i arwain y deyrnged i’r milwyr a laddwyd yn anrhydedd anhygoel ac yn foment bendigedig i bawb. Yn ystod y gêm, eisteddodd y grŵp gydag aelodau eraill o’r lluoedd arfog a gwylio Cymru yn ennill yn erbyn Awstralia am y tro cyntaf ers blynyddoedd. Roedd yn gymysgedd enfawr o emosiynau ac yn ddiwrnod bythgofiadwy i Torin.

 

Yn ôl i’r hyb >

Parhau i ddarllen straeon ein buddugwyr #1-6 >

Cysylltwch â ni
Twitter logo Instagram logo Facebook logo

#LleMaeCartrefYnBwysig