Fforwm Aelodau

Os hoffech chi ddweud eich dweud a dylanwadu ar y sawl sy’n gwneud penderfyniadau yn y Principality, ymunwch â’n Fforwm Aelodau; byddwn yn falch o glywed gennych.

Beth yn union yw Fforwm Aelodau Cymdeithas Adeiladu'r Principality?

The Forum is a chance for members to comment on key issues and share their thoughts on Principality with us. Members of the Forum are able to tell us what they think of our products, Society initiatives and help us make the right decisions for all of our members. This is the tenth year of running the Forum and its feedback and suggestions have already helped us improve and develop our services, accounts and customer experience

Sut mae'n gweithio?

The Forum is a sounding board for new initiatives, and an opportunity for you to voice your opinions and suggest improvements to our products and services. However, it does not make business or policy decisions.

  • The Forum is made up of our members
  • There are four Forum meetings a year
  • The meetings are hosted and guided by our Marketing Director and chaired by your Member Forum Chairman. The Forum Chairman’s agreement is reviewed annually.
  • At each meeting we will discuss one standing agenda item, plus new items proposed by the Society and Member Forum representatives
  • The meetings are attended by some of our executive directors, non-executive directors and senior managers of the Society
  • Members who take part are asked to commit for a minimum of three years, subject to an annual review

A fyddai'n costio llawer i mi ac yn cymryd llawer o'm hamser?

Byddwn yn gofyn i chi ymrwymo i fynychu pedwar cyfarfod y flwyddyn. Bydd y cyfarfodydd yn para am dair awr a byddwn yn darparu cinio a lluniaeth. Byddwn hefyd yn ad-dalu eich treuliau teithio, felly ni fydd mynychu yn costio yr un geiniog i chi.

Aelodau presennol:

Mae gan y Fforwm Aelodau bum aelod ar hyn o bryd. Gallwch gael gwybod mwy amdanynt trwy glicio ar yr adrannau isod.

Poppy Evans

Poppy EvansRwyf wedi bod yn gynilwr ac yn fenthyciwr gyda’r Principality ers tro byd, felly rwy’n deall beth yw bod ar ddwy ochr y diwydiant hwn; Hoffwn ddefnyddio’r profiad hwn i gynorthwyo’r Fforwm Aelodau ac i roi fy marn onest fel cwsmer cyffredin.

Ar ôl gadael y brifysgol, bûm yn gweithio fel prynwr diwydiannol am nifer o flynyddoedd, felly mae gennyf gefndir busnes cryf yr wyf yn gobeithio y gallaf ei ddefnyddio yn ystod cyfarfodydd y Fforwm. Mae gennyf ddau o blant a adawodd y brifysgol gyda benthyciadau myfyrwyr mawr, felly rwy’n gobeithio y gallaf roi cyngor ar faterion o’r fath.

Rwyf wedi byw ger Pont-y-clun am 34 o flynyddoedd, ac yn fy amser rhydd, rwy’n marchogaeth fy ngheffylau am oddeutu wyth awr yr wythnos yng nghefn gwlad godidog Cymru; rwy’n dwli ar geffylau ac mae’n fy nghadw’n heini ac yn hapus.

Mae fy nau blentyn yn gweithio yn Llundain bellach ac rwy’n falch iawn ohonyn nhw. Y cyngor rwy’n ei roi iddyn nhw yw bod yn ddewr bob amser a byth rhoi’r ffidil yn y to.

David Fildes

Rwy’n teimlo nad yw'r gogledd wedi cael y gynrychiolaeth briodol yn hanesyddol y dylai fod wedi’i chael mewn materion Cymreig. Dyma pam rwyf wedi ymuno â’r Fforwm Aelodau; er mwyn sicrhau nad yw’r Principality’n dilyn sefydliadau eraill a chanolbwyntio ar y de.

Mae’r Fforwm wedi bod yn well na’r disgwyl; gallaf roi adborth i’r Brif Swyddfa a’r Prif Weithredwr ar faterion y mae cwsmeriaid yn credu sy’n gwneud swyddi staff canghennau’n anoddach, gan effeithio felly ar y gwasanaeth y maen nhw’n eu derbyn. Mae gennyf brofiad o redeg asiantaeth gosod tai ac adeiladu busnesau a byddwn yn ystyried fy hun yn fuddsoddwr bychan.

Yn flaenorol, roeddwn yn ymwneud yn weithredol â Thîm Achub Mynydd Gogledd Cymru am dros 40 mlynedd.

Janem Jones

Janem JonesCefais fy magu yng Nghwm Tawe ar gyrion Sir Gaerfyrddin. Cefais fy addysg gynnar mewn ysgol ramadeg leol ac yna es i Goleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth lle cefais radd BA Anrhydedd mewn Cymraeg. Bûm yn athro mewn dwy ysgol ramadeg, cyn treulio 11 mlynedd fel gweinydd a darlithydd prifysgol.

Rwyf wedi bod â diddordeb yn y Gyfraith erioed, ac ar ôl bod yn athro cefais y cymhwyster angenrheidiol i fod yn Gyfreithiwr. Yn ddiweddarach, deuthum yn bartner ac yna’n uwch bartner yn fy nghwmni fy hun. Ar ôl ymddeol o waith amser llawn, rwyf bellach yn brysurach nag erioed fel cyfreithiwr ymgynghorol gweithredol i ddau gwmni yng Ngorllewin Cymru. Fy mhrif faes gweithredu yw cyfraith droseddol. Yn fy amser rhydd (ac nid oes llawer ohono) rwy’n mwynhau darllen, cerdded a garddio. Rwyf yn mwynhau nofio hefyd, yn enwedig yn y môr pan fo’n ddigon cynnes.

Rwyf wedi ymwneud â materion ariannol ac wedi bod â diddordeb mawr yn y maes hwn erioed. Rwyf wedi bod yn aelod o Gymdeithas Adeiladu’r Principality ers amser maith. Rwyf yn frwdfrydig ynghylch gallu rhannu fy safbwyntiau am yr hyn yr wyf i, fel person cyffredin, yn ei ystyried yn bwysig i wahanol genedlaethau o gynilwyr a benthycwyr. Mae’n wych bod cymdeithas adeiladu sydd â’i gwreiddiau yng Nghymru yn ystyried safbwyntiau ei haelodau o ddifrif.

Alan Pierce

Gan fod Prif Swyddfa’r Principality a’r mwyafrif o'r canghennau yn y de, rwyf am geisio sicrhau bod gan gwsmeriaid y gogledd lais yn eu cynrychioli. Rwy’n siaradwr Cymraeg rhugl ac mae gennyf ddiddordeb brwd mewn darparu gwasanaeth dwyieithog ac rwyf eisiau sicrhau y gall y Gymdeithas gyflawni ei busnes yn Gymraeg gyda chwsmeriaid sy’n siarad Cymraeg.

Mae gennyf 35 blynedd o brofiad o weithio gyda Heddlu Gogledd Cymru, ac yn y pum mlynedd ar hugain diwethaf, rwyf wedi gweithio fel Swyddog Uned Twyll ac Ymchwilydd Ariannol Achrededig. Mae’r Fforwm wedi mynd y tu hwnt i’m disgwyliadau gan fy mod wedi cael cyfle i leisio fy marn a chael y Prif Weithredwr ac uwch-aelodau staff i wrando arnaf.

Rwyf wedi byw yng Nghonwy ers 1986; mae gennyf dri phlentyn arbennig ac wyres yr wyf yn treulio llawer o amser â hi. Rwy’n cerdded llawer ar Ynys Môn ac rwyf wrth fy modd yn teithio.

Robert Sanger

Rwy’n Gymro, wedi fy magu yng Nghaerdydd, ac, yn ddiweddar, rwyf wedi ymddeol a symud i'r gogledd ar ôl bod yn gweithio ym Mrwsel am y 27 mlynedd ddiwethaf. Mae gennyf gyfrifon yn y Principality ers nifer o flynyddoedd a nawr bod gennyf fwy o amser, hoffwn fod yn rhan o dwf y Gymdeithas a chael y cyfle i rannu fy mhrofiadau blaenorol.

Mae gennyf wybodaeth gynhwysfawr am fancio a gwahanol arferion ariannol cyffredinol. Rwy'n dod o deulu o gyfrifyddion a phobl cadw llyfrau ariannol, felly mae gennyf sgiliau rhifedd cadarn. Mae gennyf hefyd sgiliau ieithyddol o ganlyniad i fyw yng nghymunedau Ffrangeg a Fflemineg Gwlad Belg. Yn ogystal â hyn, mae gennyf brofiad eang o bwyllgorau a fforymau eraill a’u gweithdrefnau ac rwyf wedi trefnu, a bod yn aelod, o weithdai a seminarau amrywiol yn ymwneud â phynciau addysgol ac ariannol dros y blynyddoedd.

Rwy’n ddarllenwr brwd ac rwyf hefyd yn mwynhau ffilmiau a’r theatr yn fy amser rhydd. Rwy’n falch iawn o fy nheulu. Rwyf wedi bod yn briod am 43 o flynyddoedd ac mae gennyf 3 phlentyn sydd wedi gwneud yn dda yn academaidd a bellach yn byw eu bywydau eu hunain. 

Sut allaf i ymgeisio?

Yn gyntaf, rhaid i chi fod:

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.