Prynwyr tro cyntaf

Cychwyn ar brosiect eiddo

Diweddarwyd ddiwethaf: 08/04/2021

Os ydych chi’n ystyried prynu eich cartref cyntaf, gallwch gael llawer mwy o werth am arian trwy brynu hen eiddo sydd mewn cyflwr gwael a’i adfer eich hun.

Gall cychwyn ar ‘brosiect’ fod yn ffordd dda o ychwanegu at werth eiddo. Mae hefyd yn caniatáu i chi greu cartref sy’n gweddu’n union i’ch anghenion a’ch hoffterau chi, yn hytrach na chwilio am yr hyn sy’n cyfateb agosaf.

Os ydych chi’n chwilio am brosiect, mae rhai pethau y mae angen i chi edrych amdanyn nhw wrth edrych ar dai i sicrhau bod eich prosiect adfer werth yr arian.

 
Sicrhewch eich bod yn deall faint byddai cost y gwaith adfer

Mewn theori, mae adfer eiddo i’ch chwaeth chi yn syniad gwych, ond ydych chi wedi cyfrifo’r gost?

Mae newidiadau strwythurol mawr fel estyniadau neu uno ystafelloedd yn ddrud iawn fel arfer, ond gellir gwneud gwaith adfer cosmetig fel ailaddurno ar gyllideb lai. Sicrhewch eich bod wedi meddwl am y newidiadau y byddai angen eu gwneud yn yr eiddo yr ydych yn eu hystyried neu gofynnwch i adeiladwr ddod i weld yr eiddo a rhoi dyfynbris cyn prynu.

Y rhan bwysicaf o waith adfer yw sicrhau eich bod yn ychwanegu at werth eiddo, fel nad ydych yn colli arian. Gall gwaith adfer fod yn gostus, felly sicrhewch eich bod yn cyfrifo faint yn union y dylech ei gyllidebu. Yn aml, gall cost prosiectau fod yn fwy na’r gyllideb, felly sicrhewch fod gennych rywfaint wrth gefn.

 
Darganfyddwch a fyddai caniatâd cynllunio yn cael ei roi

Os ydych yn bwriadu gwneud newidiadau strwythurol mawr, ceisiwch ddarganfod a fyddent yn cael caniatâd cyn llofnodi unrhyw gontractau. Gallech brynu eiddo â chynlluniau mawr i’w ymestyn neu ei drosi, ond gallai swyddfa gynllunio y cyngor wrthod hyn. Gwnewch ymchwil i ddarganfod a fyddai caniatâd cynllunio yn cael ei gymeradwyo er mwyn osgoi’r siom.

Efallai bydd gan rai eiddo ganiatâd cynllunio eisoes. Gallwch chwilio ar wefan y llywodraeth am benderfyniadau cynllunio blaenorol. Os ddim, gall helpu i edrych ar ba newidiadau y mae perchnogion tai yn yr ardal wedi cael caniatâd ar eu cyfer i’w heiddo nhw.

A yw’r tŷ wedi’i brisio’n gywir?

Os ydych yn chwilio am eiddo i’w adfer, dylai pris yr eiddo fod yn is na phris tŷ o’r un maint sydd newydd ei adfer. Mae angen i chi sicrhau bod rhywfaint o arian ar ôl wedi prynu’r tŷ er mwyn dechrau’r gwaith adfer. Er mwyn i hyn weithio, mae’n rhaid i bris y tŷ gynrychioli ei gyflwr yn gywir. Os ydych yn prynu hen eiddo sydd mewn cyflwr gwael, dylai’r pris adlewyrchu hyn.

Y peth pwysicaf gyda phrosiect adfer yw sicrhau eich bod yn ychwanegu at werth eiddo. Dylai prynu’n rhad ac ychwanegu gwerth sylweddol olygu y byddwch yn gwneud elw os byddwch yn dewis gwerthu’r eiddo. Os ydych yn dod o hyd i hen eiddo perffaith â’r sylfeini i greu prosiect adfer gwych, ond ei fod ar werth am fwy na’i werth, symudwch ymlaen.

 
 
Chwiliwch am eiddo â chynllun llawr proffidiol

Mae gwaith adfer cosmetig yn cymryd llawer llai o amser, tarfu ac arian na gwaith adfer strwythurol, felly dewiswch dŷ â chynllun llawr da i leihau’r gwaith. Chwiliwch am eiddo yr ydych yn credu y gallwch ychwanegu at ei werth yn fawr heb waith adfer strwythurol sylweddol. Os oes llawer o ystafelloedd bach yn hytrach na mannau mawr agored, efallai bydd y cynllun yn eich cyfyngu, felly ceisiwch adfer rhywle â sylfeini da.

 

Gofynnwch i’ch hun a allwch chi fyw yn yr eiddo wrth wneud y gwaith adfer?

Yn dibynnu ar y math o waith adfer sydd ei angen ar y tŷ, efallai na fyddwch yn gallu byw yn yr eiddo wrth ei adfer. Efallai na fydd hyn yn broblem os oes gennych rywle i aros yn y tymor hir wrth i’r gwaith gael ei wneud. Fodd bynnag, os ydych yn bwriadu aros yn eich cartref, mae angen i chi ystyried a yw’n bosibl.

Man cychwyn y daith yw dewis yr eiddo i’w adfer, bydd angen i chi bellach gwblhau’r prynu, symud i mewn a dechrau ar y gwaith. Darllenwch ein canllaw i ddewis y morgais iawn i chi, er mwyn i chi allu dechrau ar y cam nesaf o’r broses o brynu cartref.

Cliciwch ar yr adrannau isod i archwilio beth mae angen i chi ei wybod ar bob cam o’ch taith i brynu cartref:

Cysylltwch â ni
Twitter logo Instagram logo Facebook logo

#LleMaeCartrefYnBwysig