Teledu a band eang i brynwyr tro cyntaf

Yr hanfodion

Diweddarwyd ddiwethaf: 07/04/2021

Pan fyddwch yn symud i’ch cartref newydd, mae’n debygol y byddwch chi eisiau gosod eich teledu a’ch rhyngrwyd cyn gynted â phosibl.

Dyma’r hanfodion i baratoi eich cartref cyntaf.

Cysylltu

Yn gyntaf, bydd angen cysylltiad band eang arnoch. Os nad oes un yn eich cartref newydd eisoes, neu os ydych yn dymuno newid y darparwr gwasanaethau rhyngrwyd i gael cytundeb gwell, bydd angen i chi weld pa ddarparwyr a math o fand eang sydd ar gael yn eich ardal. Gallwch ddefnyddio gwasanaeth fel Uswitch i wneud hyn, trwy roi cod post eich cartref newydd.

Bydd y math hwn o chwiliad yn dweud wrthych a all eich lleoliad gael band eang ffibr ac ar ba gyflymderau.

Cost neu Gyflymder

Yn gyffredinol, ystyrir mai 10Mbit yr eiliad yw’r lleiaf, neu o leiaf digon i ffrydio Netflix. Ond yn dibynnu ar ba fath o ddefnyddiwr rhyngrwyd ydych chi, efallai y byddwch chi eisiau cysylltiad cyflymach na hynny.

Gallwch gymharu prisiau a chytundebau, cyn dewis darparwr a chofrestru. Yn ogystal â chost, ystyriwch ffactorau fel cyflymder hefyd. Nid ydych eisiau rhyngrwyd araf sy’n golygu na allwch chi wneud popeth rydych yn dymuno’i wneud, ac nid ydych ychwaith eisiau talu’n fwy am wasanaeth nad oes ei angen arnoch.

Mae pecynnau band eang safonol yn defnyddio technoleg ASDL ac yn trosglwyddo data trwy’r rhwydwaith ffôn Openreach i ddarparu cyflymderau lawrlwytho o 10-11Mbps. Mae pecynnau cyflym iawn yn defnyddio ceblau ffeibr optig i gyflawni cyflymderau uwch, er nad ydyn nhw ar gael ym mhob rhan o’r wlad.

Ystyriaethau eraill

Yn ogystal â chyflymder, mae sawl math gwahanol o becynnau band eang i’w hystyried:

  • Band eang a ffôn: mae’r rhan fwyaf o becynnau band eang yn cynnwys llinell ffôn. Os ydych yn defnyddio’ch llinell dir, gall y math hwn o becyn fod yn effeithiol o ran cost.
  • Band eang a theledu: mae darparwyr band eang yn cynnig pecynnau teledu digidol gyda’u band eang. Gallwch ddewis pecyn teledu ar sail beth rydych yn hoffi ei wylio.
  • Band eang, ffôn a theledu: mae cael popeth gyda’r un darparwr yn gwneud pethau’n haws eu rheoli, ond sicrhewch eich bod yn edrych ar fanylion yr hyn sydd wedi’i gynnwys yn y pecyn.
  • Band eang yn unig: efallai mai dyma’r dewis i chi os oes gennych linell dir eisoes ac nad ydych yn dymuno talu am deledu digidol.

Ar ôl i chi ddewis cytundeb – a gallwch wneud hyn cyn hyd yn oed symud – bydd y darparwr gwasanaethau rhyngrwyd yn anfon y llwybrydd band eang ac unrhyw offer arall atoch drwy’r post ac mae’n bosibl y bydd angen iddyn nhw anfon peiriannydd i osod y cyfan. Gall hyn gymryd hyd at bythefnos, ond byddwch yn barod wedi hynny.

 

Click here for more on Home Insurance and Protection

Dysgwch fwy >

Cofiwch drwydded deledu

Hyd yn oed os nad ydych fel arfer yn gwylio sioeau byw ar deledu, mae’n dal yn bosibl y bydd angen trwydded deledu arnoch. Mae angen un os ydych yn:

  • Gwylio neu’n recordio rhaglenni wrth iddyn nhw gael eu dangos ar y teledu, ar unrhyw sianel.
  • Gwylio neu’n ffrydio rhaglenni byw ar wasanaeth teledu ar-lein (fel All 4, YouTube, Now TV).
  • Lawrlwytho neu’n gwylio unrhyw raglenni’r BBC ar iPlayer.

Mae hyn yn berthnasol i unrhyw ddyfais rydych yn ei defnyddio, gan gynnwys teledu, gliniadur, bocs digidol neu ffôn symudol.

Cost trwydded deledu safonol yw £157.50. Gallwch dalu’r cyfan mewn un swm neu wasgaru’r gost. Gallwch brynu trwydded neu gael gwybod mwy ar wefan TV Licensing.

Cliciwch ar yr adrannau isod i archwilio beth mae angen i chi ei wybod ar bob cam o’ch taith i brynu cartref:

Cysylltwch â ni
Twitter logo Instagram logo Facebook logo

#LleMaeCartrefYnBwysig