Cael Trafferth Talu Eich Morgais

Coronavirus and mortgage payments

On 31st October, the FCA announced an extension to the existing Mortgage Payment Holiday scheme. Please visit our coronavirus information page for the latest updates.
 
Our priority remains the wellbeing of our Members and colleagues but in order for us to ensure we’re able to help our most vulnerable Members, please only call us if you require immediate assistance with your mortgage or have an existing query.  

Members who have received support with their mortgage will receive a letter from us approximately 2 weeks before their payment holiday is due to end that outlines their new monthly repayments.

If you are comfortable with your new monthly payment, you should restart them. This will avoid accruing more interest. More information on restarting your mortgage payments.
 
If you’re in a better financial position following support and would like to make an over payment to cover your missed mortgage payments, regularly or as a lump sum, please visit our overpayments page.

If you're having problems paying your mortgage, we'll try our best to help you.

Mae’r dudalen hon yn egluro pa gamau y dylech chi eu cymryd i helpu’ch hunan, pa gamau allwn ni eu cymryd i’ch helpu chi a sut byddwn yn eich trin chi’n deg ar bob adeg. Os ydych yn wynebu anawsterau ariannol, peidiwch ag anwybyddu’r broblem.

Siaradwch â ni – mae ein rhif a’n horiau agor ar y dde. Ffoniwch ni.

Beth allwch chi ei wneud

Camau y gallwch eu cymryd ar unwaith:

 • Dywedwch wrthym cyn gynted â phosibl os ydych yn cael problemau wrth ad-dalu eich morgais neu os ydych yn meddwl efallai y byddwch yn cael problemau yn fuan.
 • Chwiliwch am gyngor ar ddyledion i gael cymorth i reoli eich arian.
 • Gwnewch yn siŵr bod unrhyw bobl eraill sy'n talu’r morgais ac unrhyw un sy’n gwarantu’r morgais yn cael gwybod beth sy’n digwydd.
 • Gwiriwch a allwch gael unrhyw gredydau treth neu fudd-daliadau gwladol a allai helpu i gynyddu eich incwm.
 • Os oes gennych bolisïau yswiriant, fel yswiriant diogelu incwm, gwiriwch p'un a fyddant yn helpu gyda'ch taliadau.
 • Cadwch at y cynllun talu yr ydym yn cytuno arno gyda chi neu dywedwch wrthym os oes newid yn eich amgylchiadau a allai effeithio ar y trefniant.
 •  Dywedwch wrthym os ydych yn symud i gyfeiriad newydd 

Efallai y byddwch yn dymuno siarad ag ymgynghorydd proffesiynol, megis cynghorydd dyled neu gyfreithiwr, cyn ichi newid eich trefniadau morgais. Cynghorwn yn gryf eich bod chi’n chwilio am gyngor ar ddyled, annibynnol, am ddim.

Beth allwn ni ei wneud

Byddwn yn:

 • Cysylltu â chi cyn gynted â phosibl i drafod y mater.
 • Siarad ag asiantaeth sy'n rhoi cyngor ar ddyledion (e.e. Cyngor ar Bopeth), os ydych yn dymuno inni wneud hynny.
 • Rhoi amser rhesymol ichi dalu'r ddyled yn ôl.
 • Dim ond dechrau trafodion i ailfeddiannu eich cartref os na ellir datrys y broblem gyda chi.

Efallai y byddwn yn gallu:

 • Trefnu cynllun talu newydd gyda chi.
 • Newid y ffordd yr ydych yn gwneud eich taliadau neu’r dyddiad yr ydych yn eu talu.
 • Eich galluogi i ad-dalu eich morgais dros gyfnod hwy o amser. Dylech nodi y byddai hynny’n lleihau eich taliadau misol ond yn cynyddu’r cyfanswm y byddwch yn ei ad-dalu yn y pen draw.
 • Newid y math o forgais sydd gennych.

Os nad ydym yn gallu cynnig unrhyw un o'r dewisiadau hyn, byddwn yn dweud wrthych pam. Os ydym yn gallu gwneud un o'r trefniadau hyn gyda chi, byddwn yn egluro sut y byddai'n gweithio ac yn rhoi amser ichi ei ystyried. Os na allwn gynnig unrhyw un o'r dewisiadau hyn, efallai y byddwn yn cytuno ichi aros yn yr eiddo i werthu'r eiddo eich hun, yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Cwynion a phroblemau eraill

Cwynion:

Os nad ydych chi’n credu ein bod wedi eich trin chi’n deg, gallwch gwyno i’r Adran Gwynion, Cymdeithas Adeiladu’r Principality, Blwch Post 89, Stryd y Frenhines, Caerdydd CF10 1UA. Os ydych o’r farn na ymdriniwyd â’ch cwyn yn foddhad, gallwch fynd â hi ymlaen i’r Ombwdsmon Ariannol. Mae’r Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol yn darparu gwasanaeth am ddim, annibynnol i ddefnyddwyr.

Y Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol
Exchange Tower
Llundain E14 9SR
Ffôn: 0300 123 9 123

Materion eraill:

Efallai eich bod yn ystyried rhoi eich allweddi i ni. Os byddwch yn gwneud hyn, byddwch yn dal i fod mewn dyled i ni am unrhyw ddyled sy’n bodoli a chynghorir chi i drafod y dewis hwn gyda ni cyn cymryd unrhyw gamau o’r fath.

 • 9am to 5pm, Monday to Friday

Rhifau Cyswllt Defnyddiol

Ar gyfer cyngor annibynnol ar faterion ariannol a thai:

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.