Cael Trafferth Talu Eich Morgais

If you're having problems paying your mortgage, we'll try our best to help you.

Mae’r dudalen hon yn egluro pa gamau y dylech chi eu cymryd i helpu’ch hunan, pa gamau allwn ni eu cymryd i’ch helpu chi a sut byddwn yn eich trin chi’n deg ar bob adeg. Os ydych yn wynebu anawsterau ariannol, peidiwch ag anwybyddu’r broblem.

Siaradwch â ni – mae ein rhif a’n horiau agor ar y dde. Ffoniwch ni.

Beth allwch chi ei wneud

Immediate steps you can take:

 • Tell us as soon as possible if you are having problems repaying your mortgage or if you think that you might experience problems shortly.
 • Seek debt advice for help with managing your finances.
 • Make sure you keep any other people paying the mortgage and anyone guaranteeing the mortgage up to date with what's happening.
 • Check whether you can get any state benefits or tax credits, which could help to increase your income.
 • If you have insurance policies, such as income protection, check whether they would help with your payments.
 • Keep to the payment plan we agree with you or tell us if there is a change in your circumstances that may affect the arrangement. If you don't make the agreed payments, we might have to go to court to get back any money you owe us or to repossess your property. Please understand that repossession of your property is a last resort.
 • Tell us if you move to a new address

You may want to talk to a professional adviser, such as a debt counsellor or a lawyer, before you change your mortgage arrangements. We'd strongly advise that you seek independent, free, debt advice.

Beth allwn ni ei wneud

We will:

 • Contact you as soon as possible to discuss the issue.
 • Talk to an agency that gives debt advice (e.g. Citizen's Advice Bureau), if you want us to.
 • Give you reasonable time to pay back the debt.
 • Only start proceedings to repossess your home if we cannot solve the problem with you.

We may be able to:

 • Arrange a new payment plan with you.
 • Change the way you make your payments or the date you make them.
 • Allow you to pay back your mortgage over a longer period of time. Please note that this would reduce your monthly payments but increase the overall amount you will eventually repay.
 • Change the type of mortgage you have.

If we're unable to offer you any of these options, we'll tell you why. If we are able to make one of these arrangements with you, we'll explain how it would work and give you time to consider it. If we can't offer any of these options, we might agree to you remaining in the property to sell the property yourself depending on your circumstances.

Costau a ffioedd

Costau a ffioedd:

Os ydych mewn dyled, mae’n bosibl y byddwn yn codi tâl arnoch am gostau gweinyddol a chyfreithiol rhesymol. Byddwn ni’n rhoi gwybod i chi faint fydd yn rhaid i chi dalu. Os na allwn gytuno ar ddatrysiad:

 • Mae’n bosibl y byddwn yn anfon cwnselydd dyledion i’ch gweld chi i drafod eich amgylchiadau ariannol a gallai cost yr ymweliad gael ei ychwanegu at eich cyfrif morgais.
 • Fe allem fynd i’r llys i gychwyn achos i adfeddiannu eich cartref. Os bydd achos llys ar droed, argymhellwn yn gryf eich bod yn mynd i’r llys a’ch bod chi’n cael cyngor annibynnol ar ddyledion.
 • Nid yw cychwyn achos llys o reidrwydd yn golygu y byddwn yn adfeddiannu eich cartref. Byddwn yn parhau i geisio datrys y broblem gyda chi. Adfeddiannu yw’r dewis olaf.
 • Cyn i ni adfeddiannu eich cartref, byddwn yn rhoi cyngor i chi ar sut i gysylltu â’ch awdurdod lleol i weld a allant ddod o hyd i rywle arall i chi fyw.
Os byddwn yn adfeddiannu eich eiddo

Gwerthu Eiddo sydd wedi’i Adfeddiannu:

 • Byddwn yn ei werthu am y pris gorau posibl y gallwn ni ei gael yn rhesymol a byddwn yn ceisio’i werthu cyn gynted â phosibl.
 • Byddwn yn rhoi amser rhesymol i chi symud eich eiddo o’ch cartref (14 o ddiwrnodau).
 • Byddwn yn defnyddio’r arian a godwyd o werthu eich tŷ i dalu eich morgais ac unrhyw fenthyciadau neu ffioedd eraill.
 • Os oes unrhyw arian ar ôl, byddwn yn ei dalu i chi os oes gennych chi’r hawl iddo. Mae’n bosibl y bydd gan eraill yr hawl i gael yr arian sydd ar ôl, e.e. ail fenthyciwr neu eich Ymddiriedolwr mewn Methdaliad, os ydych wedi’ch datgan yn fethdalwr.

Beth sy’n digwydd os na fydd pris gwerthu’r tŷ yn talu holl forgais y Principality?

 • Os nad oes digon o arian o’r gwerthiant i dalu’r holl forgais, byddwch yn parhau i fod mewn dyled i ni am y swm sydd ar ôl (gelwir hyn yn ddyled ddiffyg). Byddwn yn rhoi gwybod i chi beth yw hwn cyn gynted ag y gallwn.
 • Os wnaethoch chi brynu’ch cartref gyda benthycwyr eraill, mae pob un ohonoch yn gyfrifol am yr holl arian a fenthycwyd. Mae hyn yn wir hyd yn oed os ydych chi’n talu rhan o’r morgais yn unig fel arfer.
 • Byddwn yn cysylltu â chi o fewn chwe blynedd i werthu eich eiddo i drefnu i chi dalu’n ôl yr hyn sy’n ddyledus gennych.
 • Pan fyddwn yn trefnu cynllun talu gyda chi ar gyfer y ddyled ddiffyg hon, byddwn yn ystyried eich incwm a’ch alldaliadau. Os na allwn drefnu cynllun addas, mae’n bosibl y byddwn yn mynd i’r llys i gael ein harian yn ôl. Efallai y bydd yn rhaid i chi dalu costau llys ychwanegol.
 • Os na chaiff dyled ddiffyg ei thalu, gallai effeithio ar eich gallu i gael credyd yn y dyfodol.
Cwynion a phroblemau eraill

Cwynion:

Os nad ydych chi’n credu ein bod wedi eich trin chi’n deg, gallwch gwyno i’r Adran Gwynion, Cymdeithas Adeiladu’r Principality, Blwch Post 89, Stryd y Frenhines, Caerdydd CF10 1UA. Os ydych o’r farn na ymdriniwyd â’ch cwyn yn foddhad, gallwch fynd â hi ymlaen i’r Ombwdsmon Ariannol. Mae’r Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol yn darparu gwasanaeth am ddim, annibynnol i ddefnyddwyr.

Y Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol
Exchange Tower
Llundain E14 9SR
Ffôn: 0300 123 9 123

Materion eraill:

Efallai eich bod yn ystyried rhoi eich allweddi i ni. Os byddwch yn gwneud hyn, byddwch yn dal i fod mewn dyled i ni am unrhyw ddyled sy’n bodoli a chynghorir chi i drafod y dewis hwn gyda ni cyn cymryd unrhyw gamau o’r fath.

 • 9am to 5pm, Monday to Friday

Rhifau Cyswllt Defnyddiol

Ar gyfer cyngor annibynnol ar faterion ariannol a thai:

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.