Canllaw i drefnu eich morgais

Gall y syniad o drefnu morgais godi ofn ar bobl, ond gadewch i ni dawelu eich meddwl. Gallwn ddangos i chi sut mewn 7 cam syml:


Faint gaf i ei fenthyca?

Bydd y swm y cewch ei fenthyca yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol, eich incwm misol a’ch gwariant misol.

Bydd hefyd yn dibynnu ar werth neu bris prynu’r eiddo rydych chi am gael morgais ar ei gyfer, o’i gymharu â’r swm rydych chi’n dymuno ei fenthyca. Gelwir hwn yn gymhareb benthyciad a gwerth (LTV) a ddangosir fel canran.

Fel benthyciwr cyfrifol, byddwn yn rhoi benthyg yr hyn y gallwch ei fforddio yn hytrach na dim ond lluosi eich incwm.

Bydd ein cyfrifwr morgeisi cyflym a rhwydd yn eich helpu i gyfrifo faint y gallech ei fenthyca. Bydd hefyd yn dweud wrthych beth fyddai eich ad-daliadau misol ar gyfer pob cynnyrch morgais rydych chi’n ei ddewis.

Sut rydw i’n cael gwybodaeth am wahanol fathau o forgeisi?

Mae’r Principality yn cynnig amrywiaeth gynhwysfawr a chystadleuol o gynhyrchion morgais preswyl dros y ffôn ac yn ein canghennau yn ogystal â morgeisi Prynu i Osod trwy froceriaid morgais annibynnol.

Cyn i chi ddechrau ymchwilio i forgeisi, mae’n werth ystyried sut rydych chi’n dymuno ad-dalu eich benthyciad morgais. A ydych chi eisiau morgais ad-dalu neu forgais llog yn unig?

Ar ôl penderfynu ar hyn, bydd angen i chi benderfynu a ydych chi eisiau morgais Cyfradd Sefydlog, Cyfradd Ostyngol neu forgais Tracio.

Gan fod llawer o ddewis ar gael, mae digon i’w ystyried a bydd ein Canllaw i Fathau o Forgeisi yn gallu rhoi mwy o wybodaeth i chi i’ch helpu i benderfynu beth allai fod fwyaf addas ar eich cyfer chi. Mae hefyd yn esbonio beth i chwilio amdano pan fyddwch yn cymharu cyfraddau morgeisi.

 

Pa ffioedd fydd angen i mi eu talu?

Gyda’n morgeisi Dim Ffïoedd, nid oes ffi cynnyrch, na ffioedd cyfreithiol os ydych yn ailforgeisio o fenthyciwr arall (a’ch bod yn defnyddio ein cyfreithwyr penodedig), na ffi prisiad.

Os nad ydych yn dymuno dewis morgais Dim Ffïoedd, mae’n bwysig eich bod yn cyllidebu ar gyfer y ffioedd y gallai fod angen i chi eu talu wrth drefnu eich morgais:

 • Ffi Ymrwymiad Morgais

Mae’n rhaid talu Ffi Ymrwymiad Morgais ar gyfer rhai cynhyrchion morgais. Caiff ei godi pan fyddwch yn gwneud cais am y morgais ac ni ellir ei ad-dalu.

 • Ffi Cynnyrch

Mae’n rhaid talu Ffi Cynnyrch ar gyfer rhai morgeisi, £499 neu £999 fel arfer. Gellir ychwanegu hwn at gyfanswm eich benthyciad fel arfer, a’i ad-dalu dros gyfnod eich morgais.

 • Ffi Prisiad

Bydd y ffi rydych chi’n ei thalu’n dibynnu ar y prisiad neu’r arolwg yr ydych yn ei ddewis a gwerth eich eiddo. Mae’n gallu amrywio rhwng £300 a £1,200 fel arfer. Gweler ein cam yn hwyrach yn y canllaw hwn ynglŷn â dewis arolwg, am fwy o gymorth.

 • Ffi Gyfreithiol

Bydd angen i chi dalu ffioedd i’ch cyfreithiwr neu eich trawsgludwr, yn ogystal â chost unrhyw ffioedd Cofrestru Tir neu ffioedd chwilio (mae’r rhain wedi eu cynnwys yn yr alldaliadau). Fel arfer, dylech neilltuo tua £700.

Gyda llawer o’n cynhyrchion morgeisi, byddwn yn talu’r ffïoedd cyfreithiol ar eich rhan os ydych yn ailforgeisio o fenthyciwr arall, ac os ydych yn defnyddio ein cyfreithwyr penodedig.

Heblaw am y Ffi Ymrwymiad Morgais gallwch dalu eich ffioedd ar ddechrau eich morgais neu gallwch ddewis eu hychwanegu at swm eich benthyciad. Fodd bynnag, os byddwch yn eu hychwanegu at eich benthyciad, bydd angen i chi fod yn ymwybodol y byddwch yn talu llog ar y swm dros gyfnod eich benthyciad ac felly bydd yn costio mwy i chi.

Cofiwch gyllidebu ar gyfer Treth Dir y Dreth Stamp y bydd yn rhaid i chi ei thalu os ydych yn prynu eiddo gwerth mwy na £125,000. Ewch i Gyllid a Thollau EM i weld faint sy’n ddyledus ar yr eiddo rydych chi’n ei brynu.

Pa yswiriant fydd ei angen arnaf?

Your mortgage is secured on your home, so you need to be sure that you’ve got home insurance in case the unexpected happens.

We offer great value products to help meet your protection needs:

Home Insurance from Fairmead Insurance Limited

Contents insurance covers your possessions and buildings insurance covers the actual “bricks and mortar” of your property. Tailoring your buildings and contents cover to suit your needs gives you greater control in protecting your home and means you could pay less for your home insurance. If you are borrowing from a mortgage lender, you’ll need to take out adequate buildings insurance because lenders want to protect their investment if the property is damaged or destroyed.

Find out more online, read our insurance guide for more help or contact your branch for friendly, helpful advice.

 

Just as important as protecting your home, is protecting you and your family. We’ve partnered with Vita Financial Ltd, who are Independent Protection Specialists. Vita can offer you expert advice on a range of life insurance and protection plans that could help to provide for you and your family’s financial future.

Vita’s friendly Advisers are available to answer your questions and provide expert advice. find out more on our Life Insurance and Protection Plans homepage

Pa arolwg ddylwn i ei ddewis?

Mae prynu eiddo yn gallu bod yn ddrud, felly mae’n hanfodol eich bod yn darganfod popeth y gallwch am yr eiddo cyn gwneud ymrwymiad cyfreithiol. Mae Syrfewyr y Principality yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau prisio ac arolygu i’ch cynorthwyo.

Prisiad morgais
Bydd eich benthyciwr yn trefnu adroddiad i ddibenion y morgais. Adolygiad sylfaenol o’r eiddo yw hwn a gynhelir er mwyn cynorthwyo’r benthyciwr i benderfynu a yw am roi benthyciad i chi ai peidio. Mae cost eich prisiad yn dibynnu ar werth yr eiddo. Gweler: Arolygon a Phrisiadau

Arolwg Prynwr Cartref

Nid yw’r prisiad morgais yn arolwg ac ni fydd yn dweud wrthych a yw’r pris prynu yn rhesymol neu a oes angen gwneud gwaith atgyweirio i’r eiddo nawr neu yn y dyfodol. O ganlyniad, mae’n gallu bod yn syniad da i ddewis arolwg prynwr cartref. Mae’n costio mwy ac mae’r adroddiad yn cynnwys crynodeb o brif nodweddion cadarnhaol a negyddol yr eiddo, er mwyn i chi allu gwneud penderfyniad cytbwys a yw’n rhesymol prynu’r eiddo am y pris y cytunwyd arno. Mae’n fwyaf addas ar gyfer adeiladau a godwyd yn ystod y 120 mlynedd diwethaf. Gweler: Arolygon a Phrisiadau

Arolwg Adeiladau
Hwn yw’r archwiliad mwyaf cynhwysfawr o eiddo ac mae’n cynnwys lluniau. Mae’n costio mwy eto ac mae’n darparu adroddiad manwl i chi am gyflwr yr adeilad a chrynodeb o brif nodweddion cadarnhaol a negyddol yr eiddo er mwyn i chi allu gwneud penderfyniad cytbwys a yw’n rhesymol prynu’r eiddo am y pris y cytunwyd arno.


Sut rydw i’n trefnu’r gwaith trawsgludo?

Os ydych yn prynu cartref newydd neu’n ailforgeisio, bydd angen i chi benodi trawsgludwr.

Yn syml, trawsgludo yw’r broses gyfreithiol o gyflawni’r holl weithredoedd angenrheidiol er mwyn trosglwyddo perchnogaeth yr eiddo.

Sut rydw i’n dewis fy narparwr morgais?

Mae morgais yn un o’r eitemau mwyaf y byddwch yn ei brynu gydol eich oes, felly mae’n amlwg yn bwysig eich bod yn dewis darparwr morgais sydd ag enw da.

Pam dewis y Principality?

 • Ni yw’r 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf yn y DU
 • Rydym wedi bod mewn busnes ers dros 150 o flynyddoedd
 • Mae gennym dros 60 o ganghennau a chownteri asiantaeth ledled Cymru a’r Gororau
 • Mae gennym dros 500,000 o gwsmeriaid

 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 160 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
 • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.