Canllaw i'r Mathau o Forgeisi

Cyn i chi ddewis eich morgais, mae'n werth ystyried sut yr hoffech ad-dalu eich benthyciad.

A mortgage is secured against your home so if you don't keep up repayments on your mortgage, your home could be repossessed by the lender.

Morgeisi ad-dalu

Mae'r taliadau rydych chi’n eu gwneud bob mis yn ad-dalu rhan o'r swm a fenthycwyd, ynghyd â llog y mis hwnnw. Felly erbyn diwedd y cyfnod, ar yr amod eich bod wedi talu'r holl daliadau dyledus yn brydlon, byddwch wedi ad-dalu'r swm llawn.

Manteision:

 • Mae gennych y sicrwydd o wybod y byddwch wedi ad-dalu eich morgais yn llawn erbyn iddo ddod i ben
 • Yn dibynnu ar amodau'r cynnyrch morgais rydych chi’n ei ddewis, gallwch dalu mwy na’r swm misol arferol a symiau ychwanegol, sy'n lleihau eich taliadau llog a chyfalaf

Anfanteision:

 • Llog fydd y rhan fwyaf o’ch taliadau yn ystod y blynyddoedd cynnar, felly os ydych am ad-dalu'r morgais neu symud tŷ yn ystod y blynyddoedd cynnar, ni fydd y swm sy'n ddyledus gennych wedi gostwng rhyw lawer.

Morgeisi llog yn unig

Dim ond y llog y byddwch yn ei dalu gyda’r taliadau a wnewch bob mis. Felly rydych yn talu llai bob mis, ond ar ddiwedd y cyfnod, bydd swm llawn y benthyciad gwreiddiol yn ddyledus o hyd ac mae'n rhaid talu hwnnw'n ôl. Mae hyn yn golygu y bydd angen rhyw ffordd arnoch o ad-dalu'r swm a fenthycwyd, fel cynilion neu gynnyrch buddsoddi.

Manteision:

 • Os yw'r gronfa fuddsoddi yn fwy na'r swm sydd ei angen i dalu'r morgais, bydd gennych swm ychwanegol o arian parod
 • Mae rhai cynlluniau'n effeithlon o ran treth

Anfanteision:

 • Os yw'r gronfa fuddsoddi yn llai na'r swm sydd ei angen i dalu'r morgais, bydd gennych ddiffyg y bydd angen i chi ei dalu
 • Gallech orfod talu cosbau ariannol os byddwch yn dod â chynllun buddsoddi i ben yn gynnar
 • Os ydych yn aros hyd at ddiwedd y cyfnod cyn ad-dalu'r benthyciad, byddwch yn talu mwy o log na'r llog a godir ar forgais ad-dalu cyfatebol, gan eich bod yn talu llog ar y swm cyfan dros y cyfnod cyfan.

Beth yw ystyr yr APRC?

Y gyfradd ganrannol flynyddol (APRC) yw'r ffordd orau o gymharu cyfraddau morgais. Caiff ei chyfrifo yn yr un ffordd ar gyfer pob morgais ac mae'n cynnwys pob tâl a godir felly mae'n dangos cost gyffredinol wirioneddol eich benthyciad a dylai APRC is olygu morgais rhatach.

Morgeisi cyfradd sefydlog

Gyda morgais Cyfradd Sefydlog, ni fydd eich taliadau’n newid dros gyfnod penodol o amser – waeth pa mor uchel y mae cyfraddau llog yn codi.

Principality offer a competitive range of Fixed Rate mortgages for a variety of periods usually between 2 to 5 years.

Morgeisi tracio

Mae cyfraddau ein morgeisi Tracio yn cynyddu ac yn gostwng yn unol â Chyfradd Banc Banc Lloegr, am gyfnod penodol. Felly, os yw’r Gyfradd Banc yn gostwng, bydd eich taliadau misol yn gostwng hefyd, o fewn 30 diwrnod i’r newid. Wrth gwrs, os yw’r Gyfradd Banc yn cynyddu, bydd eich taliad yn cynyddu hefyd felly byddai angen i chi wneud taliadau uwch yn yr achos hwn.

Gallai fod isafswm cyfradd llog ar forgais Tracio sy’n golygu na fydd eich taliadau misol yn gostwng ddim mwy os yw’r Gyfradd Banc yn gostwng dan lefel benodol.

Morgeisi cyfradd ostyngol

Mae gan y morgeisi Cyfradd Amrywiol hyn gyfradd llog sy'n is na’n Cyfradd Amrywiol Safonol am gyfnod penodol. Gall morgeisi cyfradd ostyngol ei gwneud yn haws i chi reoli eich taliadau yn ystod y blynyddoedd cynnar, a rhyddhau arian i chi ei wario ar eich cartref.

Fel arfer mae'r gostyngiad yn ganran benodol islaw ein Cyfradd Amrywiol Safonol, a gallai leihau gam wrth gam wrth i gyfnod eich morgais fynd rhagddo, fel eich bod yn gweithio eich ffordd yn ôl i fyny'n raddol i'n Cyfradd Amrywiol Safonol.

Morgeisi Dim Ffïoedd

Mae ein morgeisi Dim Ffïoedd yn gostwng y ffioedd sydd ynghlwm wrth forgeisio eich cartref. Mae hyn yn golygu o bosibl nad oes ffi cynnyrch, ffioedd cyfreithiol os ydych yn ailforgeisio o fenthyciwr arall a’ch bod yn defnyddio ein cyfreithwyr penodedig, na ffi prisiad.

Mae morgeisi Dim Ffïoedd yn gallu rhyddhau arian i’w wario ar eich cartref, yn aml pan fo’r angen mwyaf amdano.

Beth allaf i ei wneud nesaf?

 • Defnyddiwch ein cyfrifwr morgeisi i gyfrifo faint y gallech chi ei fenthyca a beth fyddai eich ad-daliadau misol
 • Edrychwch ar ein cynigion morgais
 • Siaradwch ag un o’n hymgynghorwyr morgeisi, a fydd yn gallu eich cynorthwyo â’r camau nesaf, drwy fynd i’ch cangen leol, neu drwy ein ffonio ar 0330 333 4000 (rhwng 8am ac 8pm yn ystod yr wythnos a rhwng 9am ac 1pm ar ddydd Sadwrn.)

 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 160 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
 • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.