Ymunwch â’r Gymdeithas o Gynilwyr

Croeso i’n hwb cynilo ar-lein, y lle delfrydol ar gyfer y cyngor a’r awgrymiadau gorau ar gynilo arian. Gall hwn droi hyd yn oed y bobl sydd mwyaf amharod i gynilo yn gynilwyr deallus.

Rydym ni’n deall y gall cynilo fod yn anodd, a dyna pam yr ydym ni yma i’ch helpu. Mae gennym ni dros 150 mlynedd o brofiad o helpu ein Haelodau i wneud y mwyaf o’u harian.

3 ffordd o ddechrau cynilo

Dysgwch sut i droi newid bach yn wahaniaeth mawr

 

Cynilo o’ch cartref

Mae ein gwasanaeth Eich Cyfrif ar-lein yn golygu y gallwch chi gynilo lle bynnag a phryd bynnag yr ydych chi eisiau. Yn Eich Cyfrif, gallwch newid enw eich cyfrif cynilo i rywbeth sy’n golygu mwy i chi a chreu nod cynilo, gyda dyddiad a swm i anelu ato, i’ch helpu i’ch cadw chi ar y trywydd cywir. Cofrestrwch nawr.

Gwnewch y mwyaf o’ch cynilion gyda’n 4 awgrym gorau:

Tick Gosodwch gyllideb 

Cyfrifwch eich incwm misol a’ch holl gostau, yr holl filiau, bwyd, siopa, campfa, tanysgrifiadau, arian i fynd allan ac ati. Gallwch gynilo’r swm sydd gennych yn weddill.

Tick Sefydlwch archeb sefydlog

Pan fyddwch wedi cyfrifo faint y gallwch chi fforddio i’w gynilo bob mis, sefydlwch archeb sefydlog ar gyfer pob diwrnod cyfog fel bod y swm yna’n mynd yn syth i gyfrif cynilo. Bydd hyn yn golygu na fydd angen i chi weld yr arian felly fyddwch chi ddim yn cael eich temtio.

Tick Eisiau ac angen

Os allwch chi gymryd cam yn ôl a gofyn i’ch hunan os ydych chi wir angen y pryd parod, siaced newydd neu ddiod gyda’ch pryd o fwyd, byddwch chi’n gallu arbed arian a chynilo mwy.

Tick Defnyddiwch arian parod yn hytrach na chardiau 

Mae hi mor hawdd nawr i dapio a mynd, ond os byddwch chi ond yn tynnu allan y swm o arian yr ydych chi eisiau ei wario ar siopa, nosweithiau allan neu brydau bwyd, a gadael eich cerdyn adref, fyddwch chi ddim yn gallu gorwario.

Dod o hyd i’r cyfrif cywir i chi

Defnyddiwch ein cyfrifiannell cynilo i ddod o hyd i’r cyfrif cywir i chi.

Rydym ni’n cynnig dewis o gyfrifon cynilo.

Yn dibynnu ar yr hyn yr ydych chi’n cynilo ar ei gyfer, gallwch ddewis rhoi eich arian mewn bond am gyfnod penodol, cynilo yn rheolaidd, neu fod â’r gallu i ddefnyddio eich arian pryd bynnag y mae angen i chi wneud hynny.

Edrychwch ar ein dewis o gynnyrch cynilo

Mathau o gyfrifon cynilo

Eich barn chi amdanom ni

Oes gennych chi adborth yr ydych eisiau ei rannu? Rhannwch gyda ni ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #societyofsavers #cymdeithasogynilwyr ac edrychwch ar y dyfyniadau eraill isod!

^ Mae di-dreth yn golygu bod y llog yr ydych yn ei ennill wedi’i eithrio o Dreth Incwm y DU a Threth Enillion Cyfalaf. Gallwch fod â nifer o gyfrifon ISA cyn belled ag y bod ond yn tanysgrifio i un cynnyrch ISA Arian Parod am bob blwyddyn dreth (6 Ebrill un flwyddyn i 5 Ebrill y flwyddyn nesaf). Mae’r driniaeth dreth yn dibynnu ar eich amgylchiadau 

 

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.