Mae cynilo yn dechrau yma

Croeso i’n canolfan cynilo ar-lein, eich man newydd i fynd iddo i gael yr holl awgrymiadau ac offerynnau gorau ar gyfer arbed arian. Y man a all droi hyd yn oed y cynilwyr mwyaf anfodlon yn gynilwyr doeth.

Yma cewch awgrymiadau ar arbed arian, offerynnau, cystadlaethau a fideos i’ch helpu i gychwyn ar eich taith cynilo. Cewch hefyd fideos llawn gwybodaeth er mwyn eich helpu i gael gwell dealltwriaeth o gyfrifon ISA a’r Lwfans Cynilo Personol.

Rydym yn deall y gall cynilo ymddangos yn anodd, a dyna pam yr ydym ni yma i’ch helpu. Mae gennym dros 150 o flynyddoedd o brofiad o helpu ein Haelodau i wneud y defnydd gorau o’u harian. Yn wir, fel un o’r darparwyr cynilion a argymhellir amlaf yng Nghymru^, rydym yn gartref i Gymdeithas gyfan o Gynilwyr.

3 simple ways to start saving

Learn how to turn a little change into a big difference.

Introducing the Personal Savings Allowance

Learn about the Personal Savings Allowance and what this means to you.

An introduction to ISAs

Learn about ISAs and how you can benefit from tax free savings.

Rhannu ffyrdd o gynilo

Rhowch gynnig ar yr awgrymiadau hyn ac efallai y bydd eich arbedion yn eich synnu.

Arbed arian yn y cartref

Mae digonedd o ffyrdd o leihau eich costau heb hyd yn oed adael y tŷ. Felly ewch ati i ferwi’r tegell a gwnewch eich hun yn gyfforddus. Mae’n bryd i chi wneud rhywfaint o arbedion:

Cyfleustodau

Edrychwch ar eich biliau a’ch darparydd trydan a nwy. Efallai eich bod yn talu llawer mwy na’r angen pan fo cyflenwr ynni rhatach yn awyddus i’ch cael yn gwsmer.

Ffôn symudol a band eang

Ffoniwch eich darparwyr ffôn symudol a band eang. Os gofynnwch chi am dariff is, mwy na thebyg y byddwch yn cael hynny. Yr unig beth y bydd yn rhaid i chi ei wneud fydd goddef cerddoriaeth wael am ychydig wrth aros.

Siopa am fwyd

Cyn i chi hyd yn oed groesi trothwy siop, gwnewch yn siŵr eich bod wedi ysgrifennu rhestr siopa yn gyntaf. Byddwch wedyn ond yn prynu yr hyn sydd ei angen arnoch yn hytrach na chael eich denu gan gynigion arbennig.

Atgyweirio ac ailgylchu

A oes gwir angen i chi brynu eitem newydd yn lle’r hen un? A allech chi arbed arian ac atgyweirio’r hen un yn hytrach? Gwrthwynebwch y diwylliant taflu a chael hwyl ar yr un pryd.

Edrychwch yn fanwl ar eich datganiadau banc

Gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n talu am unrhyw hen danysgrifiadau y dylid bod wedi eu canslo ers talwm. Gallech chi synnu o weld am beth yr ydych chi’n talu.

Gwahanol fathau o gynhyrchion cynilo

Pa fath o gynnyrch cynilo sydd fwyaf addas i chi.

Cyfrifon y gellir cael gafael arnynt yn rhwydd a chyflym

Mae gan y Principality ddewis eang o gyfrifon lle y gellir cael gafael  ar yr arian yn rhwydd, a gallwch wneud hynny heb orfod rhoi rhybudd. Mae’r cyfrifon cynilo bob dydd hyn yn ddelfrydol i gynilo ar gyfer digwyddiad annisgwyl neu wyliau. Gallwch ychwanegu at eich cyfrif pryd y mynnwch a chodi arian mor aml ag y dewiswch, gan eich helpu i reoli’r adegau da a gwael mewn bywyd. Cyfraddau llog amrywiol fydd ar y cyfrifon hyn fel arfer.

I grynhoi:

 • Hawdd ei agor a’i reoli
 • Cael gafael ar eich arian pan fo’i angen
 • Agor cyfrif gyda chyn lleied ag £1

Cynilion a bondiau cyfnod sefydlog

Mae dewis y Principality o gynilion a bondiau cyfnod sefydlog am gyfnod penodol –rhwng 1 a 5 mlynedd fel arfer. Mae gadael eich arian heb ei gyffwrdd am gyfnod penodol yn golygu fel rheol eich bod yn cael gwell arenillion ar eich buddsoddiad. Gallwch fuddsoddi cyfandaliad mewn bond cyfnod sefydlog neu roi adneuon rheolaidd mewn Bond Cynilo Rheolaidd.

I grynhoi:

 • Fel arfer yn cynnig y cyfraddau llog uchaf
 • Rydych yn rhoi eich arian i gadw am gyfnod penodol ac ni chewch godi arian o’r cyfrif

Cyfrifon ISA

Cyfrif Cynilo Unigol yw ISA. Os ydych yn cynilo mewn ISA, cewch gadw’r cyfan yr ydych yn ei ennill ar y buddsoddiad hwnnw heb dalu treth arno.

Mae dewis y Principality o gyfrifon ISA yn eich helpu i dyfu eich cynilion yn ddi-dreth a manteisio i’r eithaf ar eich Lwfans ISA blynyddol.

Pa un a ydych yn dymuno cael gafael ar eich arian yn rhwydd neu’n chwilio am fuddsoddiad tymor hwy, mae gennym ISA Arian Parod sy’n addas i chi.

I grynhoi:

 • Llog di-dreth ar eich cynilion
 • Cynilwch eich lwfans ISA blynyddol mewn ISA Arian Parod
 • Buddsoddiadau lle y gellir cael gafael ar yr arian yn rhwydd neu rai tymor hwy â chyfraddau sefydlog

Cyfrifon â rhybudd

If you’re happy to give advance notice before withdrawal, Principality's 60 Day Notice Account gives you a better return on your savings than you would get with an instant access account. Notice periods typically range from 30 to 60 days depending on the notice account, if you want to take money out, or you will lose some interest if you don’t provide notice.

In short:

 • Typically offer higher rates of interest than instant access accounts
 • Notice needed to withdraw your money

Cynilo i bobl o dan 18 oed

Mae dewis y Principality o gyfrifon cynilo i bobl o dan 18 oed yn ffordd wych i bobl ifanc gynilo, ac yn ffordd wych iddynt ddysgu cynilo.

Rydym yn cynnig cyfrifon bond cynilo rheolaidd dim rhybudd. Mae ein Cyfrif Plant yn gwobrwyo eich plentyn trwy roi cadw-mi-gei Dylan y Ddraig am ddim a phaslyfr personol er mwyn i’r plentyn allu gweld ei arian yn tyfu.

I grynhoi:

 • Ffordd wych o annog eich plentyn i gynilo
 • Hawdd ei agor a’i reoli
 • Agor cyfrif gyda chyn lleied â £1

5 cam i ddechrau cynilo

Gallwch gael mwy o fudd o’ch cynilion gyda’n 5 awgrym da.

Gosod cyllideb

Mae’n bryd i gyfrifo eich incwm misol a’ch holl wariant, gan gynnwys biliau cyfleustodau, contractau ffôn symudol, morgais neu rent, teithio, siopa bwyd, aelodaeth campfa, tanysgrifiadau, ac ati. Er mwyn hwyluso pethau, mae llawer o apiau cyllidebu defnyddiol ar gael ar-lein. Pan fyddwch wedi cyfrifo’r swm sydd gennych yn weddill, dyna’r swm y gallech ei gynilo.

Eisiau neu angen

Os ydych o ddifrif ynglŷn â chynilo, dechreuwch wahaniaethu rhwng yr hyn yr ydych ei eisiau a’r hyn yr ydych ei angen. Er enghraifft, a oes wir angen siaced newydd arnoch? A allwch chi goginio yn hytrach nag archebu cludfwyd? Yn fuan iawn, byddwch yn prynu mwy o’r hyn sydd ei angen arnoch a llai o’r hyn nad oes ei angen arnoch.

Sefydlu gorchymyn sefydlog

Pan fyddwch wedi cyfrifo faint o arian sydd gennych yn weddill bob mis, sefydlwch orchymyn sefydlog ar gyfer pob diwrnod cyflog i drosglwyddo’r swm hwnnw yn awtomatig i’ch cyfrif cynilo. Ni fyddwch yn gweld ei eisiau os nad oedd yr arian gennych yn y lle cyntaf a gallai eich cynilon ddechrau tyfu o ddifrif.

Defnyddio arian parod yn hytrach na chardiau

Mae bob amser yn fwy anodd gwario arian parod na thalu ar gerdyn. Mae hyn oherwydd eich bod yn gweld yr arian yr ydych yn ei wario. Mae wir yn gwneud i chi aros a meddwl. Ceisiwch wahardd eich hun rhag defnyddio cardiau a chodi digon o arian parod i bara am wythnos. Bydd llawer llai o demtasiwn i wario yn y siopau.

Byw ar lai na’ch modd

Mae’n swnio’n amlwg, ond po fwyaf yw’r gwahaniaeth rhwng eich enillion a’ch gwariant, y mwyaf y gallwch ei gynilo bob mis. Os ydych chi wedi bod yn mwynhau mwy o foethusion nag y gallwch eu fforddio mewn gwirionedd, dewiswch un peth moethus i wobrwyo eich hun ag ef.

Eich awgrymiadau cynilo chi

A oes gennych chi awgrym cynilo yr hoffech ei rannu? Rhannwch ef â ni ar y cyfryngau cymdeithasol trwy ddefnyddio #cymdeithasogynilwyr.


Peidiwch â mynd i’r archfarchnad pan fydd chwant bwyd arnoch, oherwydd eich bod chi’n fwy tebygol o brynu eitemau nad oes eu hangen arnoch.

Debbie, Llandrindod Wells

Her ceiniog: Dydd 1 - 0.01p, Dydd 2 - 0.02p, Dydd 100 - £1.00, Dydd 365 - £3.65. Erbyn diwedd y flwyddyn byddech chi wedi cynilo £667.95, digon i gael gwyliau difyr.

Kevin, Facebook

Cael gwared ar hen ffonau symudol, DVDs a CDs. Gwerthais fy rhai i ar wefan adnabyddus a chael £125 i’w ychwanegu at fy nghynilion.

Suzi, Swansea

Rydych chi mewn cwmni da – pam Cymdeithas Adeiladu’r Principality?

 • Ni yw’r 6ed gymdeithas adeiladu fwyaf yn y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o Aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu budd
 • Dros 150 mlynedd o brofiad o helpu ein Haelodau i wneud y mwyaf o’u harian
 • Caiff Aelodau fynediad at yr adran Gwobrau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, tocynnau blaenoriaeth i ddigwyddiadau yn Stadiwm Principality a gostyngiadau
 • Rydym ni bob amser yn ystyried ein Haelodau yn gyntaf a dyna pam y cawsom y rhuban aur gan Fairer Finance am ein cynilion. Gallwch ddibynnu arnom ni i’ch trin yn deg. 
Fairer Finance - Gold ribbon - Savings accounts

Ymunwch â’r cynilwyr di-dreth*

Dysgwch am gyfrifon ISA

Mae cyfrifon ISA yn ffordd wych o wneud i’ch cynilion weithio’n galetach, gan nad oes rhaid i chi dalu yr un geiniog o dreth ar y llog yr ydych chi’n ei ennill. Mae hynny’n golygu y cewch chi gadw’r holl log yr ydym ni’n ei dalu, i chi eich hun. Mae hynny’n ddelfrydol i’ch helpu i gyflawni eich nod cynilo yn gynt.

Maen nhw’n ddi-dreth*

Mae eich lwfans ISA unigol yn ddi-dreth, sy’n golygu nad ydych chi’n talu unrhyw dreth. Cewch gadw’r holl log a delir i chi.

Mae rhai ohonynt yn hyblyg

Gallwch rannu eich lwfans, codi arian a rhoi arian yn ôl cyn diwedd yr un flwyddyn dreth heb golli arian, a chewch ddewis opsiwn llog misol neu flynyddol.

Trosglwyddo arian rhwng cyfrifon ISA

Yn dibynnu ar delerau eich cyfrif, gallech chi drosglwyddo arian sydd mewn cyfrif ISA Stociau a Chyfranddaliadau i gyfrif ISA Arian Parod neu fel arall, drwy ddod i gangen neu ein ffonio ni.

Byddwch yn dal i allu cael gafael ar eich arian mewn cyfrif ISA cyfradd sefydlog

Os yw eich cynilion mewn cyfrif cynilo cyfradd sefydlog nad yw’n ISA, efallai na fyddwch chi’n gallu codi eich arian tan ddiwedd y tymor hwnnw. Fodd bynnag, ni chaniateir i fanciau a chymdeithasu adeiladu wneud hyn gyda chyfrifon ISA. Felly, er y bydd angen i chi roi cyfnod rhybudd o bosibl ac mewn rhai achosion efallai y codir tâl arnoch, byddwch chi bob amser yn gallu cael gafael ar eich arian.

Etifeddu ISA

Mewn achos o farwolaeth, gellir trosglwyddo cyfrifon ISA i’ch gŵr neu wraig neu bartner sifil. Os hoffech gael gwybod yr holl fanylion, cysylltwch â ni.

Efallai y bydd eich sefyllfa’n newid

Pan fydd eich cynilion mewn cyfrif ISA, ni fyddwch chi’n talu treth ar eich llog, hyd yn oed os bydd eich incwm yn cynyddu ac yn eich rhoi mewn band treth uwch, a fyddai’n arwain at leihad yn eich Lwfans Cynilo Personol. 

Canllawiau ar gyfer Cynilwyr Di-Dreth*

Gallwch ddysgu am yr holl ddewisiadau sydd ar gael i chi ar gyfer cynilo yma drwy fynd i’n tudalennau cynnyrch cynilo. 


Newidiadau ar gyfer pob cynilwr

Un o’r ffyrdd y gallwn ni eich helpu yw drwy esbonio cynilion di-dreth i chi. Y llynedd, cyflwynodd y Llywodraeth rai newidiadau pwysig i’r ffordd yr ydych chi’n cynilo. 

Cyflwynodd y Llywodraeth Lwfans Cynilo Personol

Os ydych chi’n drethdalwr cyfradd sylfaenol, gallwch ennill hyd at £1,000 o log mewn blwyddyn dreth ar draws bob un o’ch cyfrifon cynilo nad ydynt yn ISA heb orfod talu yr un geiniog o dreth. Ar gyfer trethdalwyr cyfradd uwch, mae’r ffigwr hwnnw’n newid i £500.

Cewch eich trethu ar eich cynilion dim ond os ydych chi’n ennill llog sy’n uwch na’ch Lwfans Cynilo Personol

Bydd pob banc a chymdeithas adeiladu yn rhoi’r gorau i dynnu treth oddi ar yr holl log a enillir ar eich cynilion nad ydynt yn ISA. 

Cyflwynodd y Llywodraeth reolau ISA hyblyg newydd

Erbyn hyn cewch chi godi arian o rai cyfrifon ISA a’i ail-fuddsoddi yn yr un flwyddyn dreth honno, heb iddo gyfrif tuag at eich lwfans ISA blynyddol. Mae pob cyfrif ISA Cyfradd Amrywiol, cyfrif e-ISA a chyfrif ISA Addewid y Principality yn hyblyg.

Cyfrifon cynilo

Pa un a ydych chi eisiau sicrhau enillion gwych ar eich cynilion, rhoi arian o’r neilltu ar gyfer gwyliau delfrydol, addysgu’r plant sut i gynilo, cynilo arian ar gyfer eich ymddeoliad, car newydd neu eich cartref cyntaf, neu ennill llog di-dreth ar eich lwfans ISA Arian Parod, edrychwch ar y cynhyrchion cynilo sydd gennym ni ar gael i’ch helpu i gyflawni eich nod.

Savings accounts piggy bank

* Tax-free means the interest you earn is exempt from UK Income Tax and Capital Gains Tax. You can hold multiple ISAs as long as you only subscribe to one Cash ISA product for each tax year (6th April in one year to 5th April in the next). Tax treatment depends on your individual circumstances and may not be maintained in the future.

Source: GfK FRS 24 months ending September 2017 data based on 132 respondents. Principality Building Society was ranked 2nd in the year for NPS Scores in relation to all Wales’ savings providers with >100 respondents.

** Estimated average £2.40. Source: Allegra World Coffee Portal.