Canllaw i Gyfrifon ISA

Mae ein Canllaw i Gyfrifon ISA yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am y cyfrifon cynilo di-dreth hyn.

Beth yw ISA?

Mae ISA yn Gyfrif Cynilo Unigol. Os byddwch yn cynilo mewn ISA, mae gennych hawl i gadw popeth y byddwch yn ei dderbyn o'r buddsoddiad hwnnw heb dalu unrhyw dreth arno.

Pob blwyddyn, bydd y Llywodraeth yn pennu faint y cewch ei gynilo mewn ISA ac mae pedwar math o ISA ar gael – ISA Arian Parod, ISA Stociau a Chyfranddaliadau, ISA Oes ac ISA Cyllid Arloesol. Yma yn y Principality rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfrifon ISA Arian Parod yn unig.

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng ISA Arian Parod ac ISA Stociau a Chyfranddaliadau?

Mae ISA Arian Parod yn caniatáu i chi gynilo mewn rhywbeth fel cyfrif cadw, a gydag ISA Stociau a Chyfranddaliadau gallwch fuddsoddi yn y farchnad stoc.

Ar ôl sefydlu ISA, nid oes rhaid i chi dalu treth incwm na threth enillion cyfalaf, ond bydd yn rhaid i chi dalu trethi eraill o bosibl, os ydynt yn berthnasol i chi.

Mae gan y Principality amrywiaeth wych o ISAs Arian Parod, o gyfrifon dim rhybudd i fuddsoddiadau mwy hirdymor. Gall cyfrifon ISA Arian Parod fod am gyfnodau sefydlog ac ar gyfraddau sefydlog neu amrywiol.

 

Faint o gyfrifon ISA y gallaf i eu cael?

Caiff buddsoddwyr dalu i mewn i un math o bob ISA (ISA Arian Parod, ISA Stociau a Chyfranddaliadau, ISA Oes ac ISA Cyllid Arloesol) ym mhob blwyddyn dreth, ceir rhannu lwfans yr ISA fel y dymunir rhwng ISA Arian Parod, ISA Stociau a Chyfranddaliadau (uchafswm o £4,000) ac ISA Cyllid Arloesol. Nid oes terfyn cyffredinol i nifer y cyfrifon ISA y cewch eu cael dros wahanol flynyddoedd treth a chewch gadw ISA i fynd ar ôl diwedd y flwyddyn dreth pan yr agorwyd y cyfrif gennych, felly mae'n bosibl bod â llawer o gyfrifon ISA. Yma yn y Principality rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfrifon ISA Arian Parod.

Faint gaf i ei gynilo mewn ISA?

Pob blwyddyn dreth – sy'n mynd o 6ed Ebrill tan 5 Ebrill y flwyddyn wedyn – mae'r Llywodraeth yn rhoi lwfans ISA blynyddol i chi a gellir rhannu hwn fel y dymunir rhwng ISA Arian Parod, ISA Stociau a Chyfranddaliadau, ISA Oes (uchafswm o £4,000) ac ISA Cyllid Arloesol. £20,000 yw lwfans ISA ar gyfer y flwyddyn dreth 2022/23. Caiff y lwfans ISA ei adolygu'n flynyddol gan y Llywodraeth a gall cyfrifon ISA newid yn y dyfodol.

Yn dibynnu ar delerau eich cyfrif ISA Arian Parod, cewch ddewis talu swm eich lwfans ISA arian parod blynyddol fel un cyfandaliad i'ch cyfrif ISA arian parod, neu symiau llai pan fyddwch yn gallu gwneud hynny.

Os nad ydw i'n defnyddio fy lwfans ISA Arian Parod eleni, a gaf i ei drosglwyddo i’r flwyddyn nesaf?

Ni chewch chi gario lwfans ISA un flwyddyn drosodd i'r flwyddyn nesaf. Os nad ydych chi’n defnyddio’ch lwfans ISA di-dreth llawn erbyn 5 Ebrill, byddwch yn ei golli pan ddaw’r flwyddyn dreth i ben. Felly, mae’n bwysig gweithredu nawr.

A gaf i drosglwyddo arian o gyfrif ISA Arian Parod arall i’r Principality?

Cewch. Mae croeso i chi drosglwyddo i’r Principality oddi wrth ddarparwyr eraill, yn amodol ar Delerau Cyfrif eich ISA Arian Parod. Os oes gennych gynilion ISA gyda darparwr arall, gallwch eu trosglwyddo atom ni a chael y fantais o gadw eich cynilion di-dreth i gyd mewn un lle.

Byddwn yn rhoi cyfarwyddiadau cam wrth gam i chi ar sut i symud oddi wrth ddarparwr arall pan fyddwch yn gwneud cais am eich ISA Arian Parod. Y cyfan sy’n rhaid ei wneud yw llenwi ffurflen Trosglwyddo ISA

Rydym yn cadw at y canllawiau a ddarperir gan Sefydliad y Cymdeithasau Adeiladu (BSA) a Chymdeithas Bancwyr Prydain (BBA). Ein nod yw trosglwyddo cyfrifon ISA o fewn 15 diwrnod gwaith, sef y safon dderbyniol a amlinellir gan y BSA a’r BBA.

Beth pe byddwn i eisiau codi arian o fy ISA Arian Parod?

Cewch godi arian o'r rhan fwyaf o gyfrifon ISA y Principality (yn dibynnu ar delerau'r cyfrif), ond nid yw llawer o gyfrifon ISA Arian Parod cyfnod penodol yn caniatáu codi arian tan fod eu cyfnodau wedi dod i ben.

Os yw eich cyfrif yn hyblyg yna cewch godi arian o ISA Arian Parod a thalu'r arian hwnnw yn ôl i mewn cyn ddiwedd yr un flwyddyn dreth, heb i hyn effeithio ar eich lwfans ISA blynyddol.

Beth os ydw i’n newid fy meddwl?

Os nad ydych chi’n hapus â’ch dewis o ISA Arian Parod gallwch ei ganslo o fewn 14 diwrnod o gytuno i’w agor. Byddwn yn eich helpu i newid i un o’n Cyfrifon eraill neu byddwn yn rhoi eich arian i gyd yn ôl gydag unrhyw log yr ydych wedi’i ennill.

A all unrhyw un agor ISA?

Mae cyfrifon ISA yn eich helpu chi i gynilo’n ddi-dreth ac mae eich sefyllfa dreth yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol. Yn gyffredinol, cyn belled â’ch bod yn breswylydd treth yn y DU neu’n gyflogai i’r Goron sy’n gwasanaethu dramor, neu’n briod neu’n bartner sifil i gyflogai i’r Goron sy’n gwasanaethu dramor, a’ch bod dros 16 oed, cewch agor ISA Arian Parod, neu os ydych chi dros 18 oed, cewch agor ISA Arian Parod ac ISA Stociau a Chyfranddaliadau.

 Beth yw’r gwahaniaeth rhwng ISA Arian Parod cyfradd amrywiol a chyfradd sefydlog?

Mae ISA Arian Parod cyfradd sefydlog yn cynnig cyfradd sefydlog o log dros gyfnod penodol o amser. Fel arfer, mae'n rhaid i chi fuddsoddi eich arian (fel cyfandaliad fel arfer) am gyfnod penodol ac ni chewch godi arian yn ystod y cyfnod hwnnw. Mae cyfraddau sefydlog tymor hirach (er enghraifft, cytundebau pum mlynedd) yn cynnig cyfraddau uchel o log.

Bydd cyfradd llog ISA Arian Parod cyfradd amrywiol yn newid yn dibynnu ar amodau'r farchnad. Mae ein cyfrifon ISA Arian Parod cyfradd amrywiol yn hyblyg. Mae hyn yn golygu y byddwch yn gallu codi'r arian hwnnw a'i dalu yn ôl i mewn cyn diwedd yr un flwyddyn dreth heb i hynny effeithio ar eich lwfans ISA blynyddol.