Canllaw Cynilion

Cael mwy o’ch cynilion gyda’n 10 awgrym ar gynilo.

Ystyriwch pa gynnyrch cynilion sydd fwyaf addas i chi

Cyfrifon rhybudd rhwydd neu ddim rhybudd

Mae amrywiaeth wych y Principality o gyfrifon rhybudd rhwydd neu ddim rhybudd yn golygu y gallwch gael at eich arian heb roi rhybudd. Mae’r cyfrifon cynilo pob dydd hyn yn ddelfrydol er mwyn cynilo ar gyfer digwyddiad annisgwyl neu wyliau. Cewch ychwanegu at eich cyfrif pryd bynnag yr ydych yn dymuno a chodi arian faint fynnir o weithiau er mwyn eich helpu i reoli troeon bywyd. Cyfraddau llog amrywiol sydd ar y cyfrifon hyn yn gyffredinol.

Yn gryno:

 • Rhwydd i’w sefydlu a’u rheoli
 • Gallwch gael at eich arian pan fydd ei angen
 • Agorwch gyfrif gyda chyn lleied â £1

Cynilion a bondiau cyfnod sefydlog

Cynigir amrywiaeth y Principality o gynilion a bondiau cyfnod sefydlog am gyfnod penodol – fel arfer rhwng 1 a 5 mlynedd. Rydych fel arfer yn cael gwell adenillion ar eich buddsoddiad trwy beidio â chyffwrdd â’ch arian am gyfnod penodol. Gallwch fuddsoddi un swm neu dalu arian i mewn yn rheolaidd mewn Bond Cynilo Rheolaidd.

Yn gryno:

 • Maent fel rheol yn cynnig y cyfraddau llog uchaf
 • Rydych yn cloi eich arian am gyfnod penodol ac ni chewch ei godi o’r cyfrif

Cyfrifon ISA

Cyfrif Cynilo Unigol yw ISA. Os ydych chi’n cynilo mewn ISA, mae gennych chi’r hawl i gadw popeth rydych chi’n ei dderbyn o’r buddsoddiad hwnnw a pheidio â thalu unrhyw dreth arno.

Mae ystod o gyfrifon ISA y Principality yn eich helpu chi i gynyddu eich cynilion yn ddi-dreth a gwneud y gorau o’ch lwfans ISA blynyddol.

Pa un a ydych chi eisiau gallu cael at eich arian yn hawdd, neu’n chwilio am fuddsoddiad mwy hirdymor, mae gennym yr ISA Arian Parod sy’n addas i chi.

Yn gryno:

 • Mae'r llog ar eich cynilion yn ddi-dreth
 • Cynilwch eich lwfans ISA blynyddol mewn ISA Arian Parod
 • Mynediad hawdd, neu fuddsoddiadau mwy hirdymor gyda chyfraddau sefydlog

Cynilo i rai o dan 18

Mae cyfrifon cynilo’r Principality i rai dan 18 yn ffordd wych i'ch plentyn gynilo, ac yn ffordd wych o’i ddysgu sut i gynilo.

Rydym yn cynnig bondiau cynilo rheolaidd a chyfrifon lle mae’n hawdd cael at eich arian. Mae ein Cyfrif Plant yn gwobrwyo’ch plentyn trwy roi cadw-mi-gei Dylan y Ddraig am ddim a phaslyfr personol fel y gall weld ei arian yn cynyddu.

Yn gryno:

 • Ffordd wych o annog eich plentyn i gynilo
 • Hawdd ei sefydlu a’i reoli
 • Gellir agor cyfrif gyda chyn lleied â £1

Meddyliwch a oes angen i chi gael gafael ar eich cynilion ai peidio

Os oes angen i chi gael gafael ar eich arian yn gyflym, yna mae'n bosibl y dylech ddewis cyfrif dim rhybudd neu rybudd rhwydd. Mae cyfrifon rhybudd rhwydd hefyd yn wych am sefydlu cronfa o arian ar gyfer argyfyngau.

Os ydych yn hapus i roi rhybudd cyn codi eich arian, bydd cyfrifon rhybudd yn rhoi cyfraddau uwch o log yn gyffredinol na chyfrifon rhybudd rhwydd.

Cofiwch wirio a yw'r cyfrif yr ydych yn ei ddewis yn cyfyngu ar faint o weithiau y cewch godi arian.

Os ydych yn barod i fuddsoddi dros gyfnod penodol heb fod angen cael gafael ar eich arian, gallech ddewis bond cyfnod penodol er mwyn cael mwy o enillion.

Deall faint o log a gewch ar eich cynilion

Mae’r llog a gewch ar eich cynilion yn dibynnu ar y cynnyrch cynilo rydych chi’n ei ddewis.

Mae rhai cyfrifon yn talu llog yn fisol, a rhai’n flynyddol. Y ffordd hwylusaf o gymharu cyfraddau llog y gwahanol gynhyrchion yw edrych ar y Gyfradd Gyfwerth Flynyddol (‘Annual Equivalent Rate’ - AER). Mae’n dangos beth fyddai’r gyfradd llog pe bai llog yn cael ei dalu a’i ychwanegu at eich cyfrif unwaith bob blwyddyn.

Cynhyrchion cynilo cyfnod sefydlog, lle rydych yn buddsoddi eich arian am gyfnod penodol, sy’n cynnig y cyfraddau llog uchaf fel arfer. Ar y llaw arall, mae cyfrifon dim rhybudd neu rai â chyfnodau rhybudd byrrach, fel arfer yn cynnig cyfraddau llog is.

Yn achos cynhyrchion cynilo cyfradd amrywiol, mae’r gyfradd llog yn gallu mynd i fyny ac i lawr, yn ôl amgylchiadau. Er enghraifft, gall newid yng Nghyfradd Banc Banc Lloegr effeithio ar y gyfradd.

Gyda chynhyrchion cynilo cyfradd sefydlog, byddwch yn gwybod yn union faint o log y byddwch chi’n ei ennill.

Penderfynwch faint y gallwch chi fforddio’i gynilo

Gyda’r rhan fwyaf o gyfrifon cynilo rheolaidd mae angen i chi dalu arian i mewn bob mis, ac mae ganddynt isafswm ac uchafswm y mae’n rhaid ei dalu i mewn. Felly, mae’n bwysig penderfynu faint gallwch chi fforddio’i gynilo bob mis.

Mae’r Principality yn cynnig bondiau cynilo rheolaidd y cewch dalu isafswm o gyn lleied ag £20 i mewn iddynt, felly hyd yn oed os nad oes gennych chi lawer o arian dros ben, gallwch gymryd mantais o gyfradd wych a dod i’r arfer o gynilo’n rheolaidd.

Penderfynwch a ydych chi eisiau buddsoddi un swm mawr

Os oes gennych chi un swm mawr i'w fuddsoddi, y peth cyntaf i’w wneud yw gwneud yn siŵr eich bod wedi defnyddio’ch lwfans ISA blynyddol. Nid ydych yn talu treth ar y llog ar eich ISA Arian Parod, felly mae hwn wastad yn lle da i ddechrau.

A chymryd eich bod wedi defnyddio eich lwfans ISA, cyn i chi benderfynu lle i fuddsoddi’ch arian, ystyriwch:

 • A ydych chi eisiau cael at eich arian yn rhwydd neu ei adael mewn buddsoddiad mwy hirdymor er mwyn cael gwell adenillion
 • A fyddech chi’n hoffi i’ch llog gael ei dalu’n fisol neu’n flynyddol
 • A ydych chi eisiau cyfradd llog sefydlog neu amrywiol

Mae’r Principality yn cynnig amrywiaeth o gyfrifon addas ar gyfer buddsoddi cyfandaliadau.

Ewch i’r arfer o gynilo arian

Penderfynwch a ydych chi eisiau cynilo swm penodol yn rheolaidd neu symiau amrywiol, pryd bynnag sy’n gyfleus.

Fel arfer, mae cyfraddau llog ar gyfrifon cynilo rheolaidd yn uwch na rhai ar gyfrifon dim rhybudd neu gyfrifon â rhybudd, ond mae rhaid bodloni’r amodau i gyd er mwyn ennill y gyfradd llog uwch.

Mae’r Principality yn cynnig amrywiaeth o gyfrifon sy’n eich galluogi i gynilo’n rheolaidd. Gallwch dalu swm misol rheolaidd i mewn, neu dalu arian i mewn pan ddaw ar gael.

Y ffordd hawsaf yn aml yw cynilo’n rheolaidd drwy sefydlu archeb sefydlog fisol sy’n dod o’ch cyfrif banc. Fel arall, gallwch symud unrhyw arian dros ben sydd gennych ar ddiwedd y mis i’ch cyfrif cynilo.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio eich lwfans ISA blynyddol di-dreth bob blwyddyn

Ni chewch gadw’ch lwfans a’i ddefnyddio mewn blwyddyn wahanol, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ei ddefnyddio.

Mae’r Principality yn cynnig amrywiaeth o gyfrifon ISA cyfradd sefydlog a chyfradd amrywiol. Darllenwch ein Canllaw i Gyfrifon ISA defnyddiol i gael gwybod popeth am y cyfrifon cynilo di-dreth hyn.

Meddyliwch sut rydych chi eisiau rheoli eich cynilion

Gallwch agor a rheoli cynhyrchion cynilo’r Principality mewn amryw o ffyrdd sy’n addas i chi.

Mae ein Cyfrifon Web Saver ac Web ISA yn gadael i chi reoli’ch cynilion yn gyfan gwbl ar-lein.

Fel arall, gallwch ddewis cyfrif sy’n cael ei reoli drwy’r post, neu drwy eich cangen leol. Cadarnhewch sut y rheolir y cyfrif rydych chi’n ei ddewis, i ofalu mai hwn yw’r mwyaf addas i chi.

Dysgwch eich plant i ddod i’r arfer o gynilo

Mae ymchwil yn dangos bod plant sy'n dechrau cynilo'n gynnar yn fwy tebygol o gynilo pan fyddynt yn oedolion*. Gall eu helpu i ddeall pwysigrwydd rheoli arian.

Mae Cyfrif Plant y Principality yn rhoi cadw-mi-gei Dylan y Ddraig i'ch plant bach y byddant wrth eu boddau yn ei ddefnyddio i gynilo eu harian poced yn ogystal â phaslyfr personol er mwyn iddynt weld eu harian yn tyfu.

Mae Cyfrif Cynilo Rheolaidd Dylan yn ffordd wych o gynilo swm rheolaidd bob mis, o £10 i £150.

* Ymchwil ar Gynilion Wardle McLean ar ran Lloyds TSB Ebrill 2008.

Dewiswch ddarparwr cynilion ag enw da

Pam dewis y Principality?

 • Ni yw’r 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf yn y DU ag asedau o dros £9 biliwn
 • Rydym ni wedi bod mewn busnes am dros 150 o flynyddoedd
 • Mae gennym dros 70 o ganghennau ac asiantaethau ledled Cymru a'r gororau
 • Mae gennym dros 500,000 o gwsmeriaid

Cynhwysir Principality gan y Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol a sefydlwyd o dan Ddeddf Marchnadoedd a Gwasanaethau Ariannol 2000. Mae adneuon a wneir gan unigolion preifat a chwmnïau bychan yn cael eu diogelu hyd at uchafswm o £85,000 o iawndal y person.