Eich Gwybodaeth

Pam yr ydym ni’n ei chasglu a’r hyn y byddwn yn ei defnyddio ar ei gyfer

Defnyddio eich gwybodaeth

Mae angen i ni dderbyn, cadw a defnyddio gwybodaeth amdanoch chi er mwyn i chi allu mwynhau ein cynhyrchion a’n gwasanaethau a chael budd ohonynt. Rydym yn deall, gan eich bod yn gwsmer i Gymdeithas Adeiladu’r Principality, bod angen i chi wybod ein bod yn rhoi ystyriaeth ddifrifol i’ch pryderon ynglŷn â chadw eich gwybodaeth yn ddiogel a byddwn ond yn ei defnyddio at y dibenion yr ydym wedi dweud wrthych amdanynt.

Rydym yn eich sicrhau na fyddwn yn datgelu gwybodaeth amdanoch chi na’ch cyfrifon i unrhyw un heblaw pan fyddwn wedi cael eich caniatâd neu ei bod yn ofynnol i ni ei datgelu er mwyn cydymffurfio â’r gyfraith neu reoliadau.

Pam yr ydym ni’n casglu gwybodaeth gennych chi

 • i gadarnhau pwy ydych chi (gan gynnwys yn electronig)
 • i gynnal archwiliadau mewn asiantaethau gwirio credyd
 • i sefydlu a gweinyddu eich cyfrifon
 • i roi gwybod i chi am gynhyrchion a gwasanaethau eraill, rhai ein hunain a’n his-gwmnïau, a hefyd rhai darparwyr gwasanaethau ariannol yr ydym wedi cytuno y dylai gwybodaeth am eu cynhyrchion a’u gwasanaethau gael eu rhoi ar gael i chi
 • i ddiweddaru a chywiro ein cofnodion am gwsmeriaid
 • i gynnal dadansoddiadau marchnad ac ystadegol, gan gynnwys ymarferion meincnodi, i’n galluogi ni i’ch deall chi yn well a gwella ein cynhyrchion a’n gwasanaethau
 • i helpu i atal trosedd ariannol a bodloni gofynion cydymffurfio a rheoleiddio a gofynion adrodd
 • i ddatblygu, profi a gwella ein systemau

Yr hyn yr ydym yn ei wneud gyda’ch data chi

Mae’r rhan fwyaf o’r wybodaeth sydd gennym yn cael ei chadw’n electronig ar systemau cyfrifiadurol. Fodd bynnag, cedwir peth data fel copïau llaw neu bapur. Rydym yn arbennig o ofalus i sicrhau bod ein systemau yn ddiogel er mwyn atal unrhyw un rhag cael at eich gwybodaeth yn anghyfreithlon.

O bryd i’w gilydd, rydym yn defnyddio cyflenwyr allanol i brosesu data ar ein rhan, er enghraifft i gynnal ymgyrchoedd marchnata neu i ddadansoddi data ar ein cyfer. Dim ond cwmnïau sydd ag enw da y byddwn yn eu defnyddio a byddwn bob amser yn sicrhau eu bod yn bodloni ein gofynion diogelwch llym.

O bryd i’w gilydd byddwn yn dweud wrthych am gyfrifon neu wasanaethau newydd. Cewch ddewis peidio â derbyn y wybodaeth hon pan fyddwch yn agor eich cyfrif. Cewch newid eich cyfarwyddiadau ar unrhyw bryd, trwy ysgrifennu atom gyda manylion rhif eich cyfrif(on) cynilo a/neu forgeisi, i’r Pennaeth Gwasanaethau Aelodau, Cymdeithas Adeiladu’r Principality, Blwch Post 89, Heol y Frenhines, Caerdydd CF10 1UA.

Fodd bynnag, os oes gennych gyfrif cynilo sydd ar fin aeddfedu neu forgais sy’n cyrraedd diwedd cyfnod cytundeb arbennig, byddwn yn anfon manylion atoch am gynhyrchion priodol eraill sydd gennym ar gael. Mae hyn er mwyn eich helpu i benderfynu beth i’w wneud gyda’ch cynilion neu pa un a yw’n briodol i chi symud i gytundeb morgais arall. Hyd yn oed os ydych chi wedi dewis peidio â derbyn deunydd marchnata gennym ni, rydym yn credu bod hwn yn wasanaeth y byddech yn ei ddisgwyl gennym. Os byddwch yn dewis peidio â derbyn gohebiaeth farchnata gennym rydych yn debygol o beidio â derbyn manylion gwerthfawr am gynhyrchion a gwasanaethau newydd, cylchlythyron a deunydd marchnata arall yr ydym yn credu y byddent o ddiddordeb i chi.

Ni waeth beth yw’r sefyllfa, byddwn yn parhau i anfon hysbysiadau am Gyfarfodydd Cyffredinol atoch chi os ydych yn gymwys i bleidleisio, a phan fo’n briodol, gwybodaeth am eich cyfrif a newidiadau i’r gyfradd llog.

Mae gennych hawl i fynd at eich cofnodion personol (bydd ffi yn daladwy am hyn) a gofyn i ni gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data sydd gennym amdanoch chi. Pe byddech yn dymuno gwneud hynny, mae croeso i chi ysgrifennu at: Y Pennaeth Gwasanaethau Aelodau, Cymdeithas Adeiladu’r Principality, Blwch Post 89, Heol y Frenhines, Caerdydd CF10 1UA.

Mae gennych chi’r hawl hefyd i wneud cais i asiantaethau gwirio credyd i ofyn am y manylion personol y maent yn eu cadw amdanoch chi.

Profi’r System

Rydym yn chwilio’n barhaus am ffyrdd o wella ein systemau a darparu gwasanaeth mwy effeithlon. Yn rhan o’n proses, gallai fod angen defnyddio’r wybodaeth a ddarperir gan ein Haelodau at ddiben profi’r system. Byddwn yn sicrhau y bydd unrhyw brofion yn cael eu cynnal mewn modd diogel a reolir.

Y sefydliadau y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth â nhw

Heblaw am fel y disgrifir uchod, mewn rhai amgylchiadau penodol bydd angen i ni rannu gwybodaeth amdanoch chi gyda thrydydd parti. Er enghraifft i fodloni ein cyfrifoldebau atal trosedd a chydymffurfio â chamau cyfreithiol a rheoleiddiol.

Byddwn yn defnyddio asiantaethau trydydd parti ac asiantaethau gwirio credyd o bryd i’w gilydd i wirio gwybodaeth yr ydych wedi ei darparu i ni mewn unrhyw gais am forgais.

Yr asiantaethau gwirio credyd yr ydym yn eu defnyddio yw:

 • Experian, Consumer Help Service, PO Box 8000, Nottingham NG1 5GX
 • Callcredit PLC, 1 Park Lane, Leeds LS3 1EP

Os ydych chi’n dymuno gweld y wybodaeth y maent yn ei chadw amdanoch chi, cysylltwch â nhw yn ysgrifenedig.

Atal a datgelu twyll

Rydym yn rhannu data personol gyda nifer o ddarparwyr gwasanaeth eraill. Rydym yn gwneud hyn er mwyn amddiffyn ein hunain rhag unrhyw weithgarwch twyllodrus neu unrhyw weithgarwch troseddol arall. Mae’n bosibl y byddwn yn cynnal archwiliadau atal twyll ychwanegol hefyd trwy ddefnyddio cronfeydd data atal twyll.

Mae croeso i chi ysgrifennu atom i’r cyfeiriad canlynol os ydych yn dymuno derbyn manylion yr asiantaethau atal twyll perthnasol: Y Pennaeth Gwasanaethau Aelodau, Cymdeithas Adeiladu Principality, Blwch Post 89, Heol y Frenhines, Caerdydd, CF10 1UA.

Os darperir gwybodaeth ffug neu anghywir ac os nodir twyll, caiff y manylion eu rhoi i’r asiantaethau atal twyll. Caiff asiantaethau gorfodi’r gyfraith ddefnyddio’r wybodaeth hon. Mae’n hanfodol felly eich bod yn rhoi gwybodaeth gywir i ni bob amser.

Mae’n bosibl y byddwn ni a sefydliadau eraill yn mynd at y wybodaeth hon a’i defnyddio i atal twyll a gwyngalchu arian, er enghraifft, wrth:

 • Wirio manylion ar geisiadau am gredyd a chyfleusterau sy’n gysylltiedig â chredyd a chyfleusterau eraill
 • Rheoli credyd a chyfrifon neu gyfleusterau sy’n gysylltiedig â chredyd
 • Adennill dyled
 • Gwirio manylion ar gynigion a hawliadau am bob math o yswiriant
 • Gwirio manylion ymgeiswyr swyddi a chyflogeion

Mae’n bosibl y byddwn ni a sefydliadau eraill yn mynd at wybodaeth o wledydd eraill a gofnodir gan asiantaethau atal twyll a’i defnyddio. Byddwn yn chwilio am geisiadau tebyg a gyflwynwyd i fenthycwyr eraill. Caiff pob cais ei drosglwyddo i’r sefydliad atal twyll National Hunter ac os caiff twyll ei ganfod neu ei amau, bydd y manylion hyn yn cael eu rhoi ar gael i’r benthycwyr hynny.

Rydym yn tanysgrifio i’r cronfeydd data canlynol sy’n rhannu gwybodaeth ynglŷn â theilyngdod credyd a chynorthwyo i atal twyll:

CIFAS: 6th Floor, Lynton House, 7-12 Tavistock Square, London, WC1H 9LT - www.cifas.org.uk*

National Hunter: PO Box 2756, Stoke on Trent, ST6 9AQ - www.nhunter.co.uk*

Adennill dyledion

Os byddwch yn diffygdalu ar eich rhwymedigaethau caiff hyn ei gofnodi gan asiantaethau gwirio credyd. Bydd yr achos hwn o ddiffygdalu yn aros ar gofnod yr asiantaethau credyd am gyfnod o 6 blynedd. Pan fo’r ad-daliadau ar eich morgais a’r ddyled ddiffygdalu yn cyrraedd lefel annerbyniol, mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cais i’r Llys am Orchymyn Eiddo a Dyfarniad Arian. Gallem hefyd gymryd camau gweithredu trwy’r Llys ac unrhyw drydydd parti angenrheidiol, i adennill y ddyled. Bydd y camau hyn yn ei gwneud yn ofynnol i’ch manylion personol gael eu rhannu â’r Llys ac unrhyw drydydd parti penodol sydd ynghlwm â’r weithdrefn gyfreithiol.

O bryd i’w gilydd, gallai achosion adennill dyled fod yn angenrheidiol hefyd mewn sefyllfaoedd heblaw am ddiffygdalu ar forgais. Pe byddai sefyllfa o’r fath yn codi cewch gyfle i ad-dalu’r ddyled cyn y cychwynnir achos llys yn eich erbyn.

Pryd bynnag y bydd y Gymdeithas yn dechrau camau cyfreithiol yn eich erbyn bydd yn ofynnol fel arfer i ddatgelu eich manylion i’r Llys ac unrhyw drydydd parti arall sydd ynghlwm â’r broses gyfreithiol.

Defnyddio data sensitif

Wrth gynorthwyo i chwilio am yswiriant i chi bydd angen casglu a phrosesu gwybodaeth y mae’r Ddeddf Diogelu Data yn ei hystyried yn “ddata sensitif” er enghraifft data fel eich iechyd neu eich euogfarnau troseddol. Bydd hyn yn digwydd ar adeg gwneud cais am y cynnyrch neu pan wneir hawliad. Byddwn bob amser yn esbonio pa wybodaeth sy’n ofynnol a’r rheswm pam mae ei hangen. Bydd yn ofynnol i chi roi eich caniatâd ar gyfer ei defnyddio er mwyn bwrw ymlaen ag unrhyw gais am yswiriant.

For information on data protection code of practice for surveillance cameras and personal information, please ico.org.uk*.

Profi pwy ydych chi

Yn y Principality mae angen i ni gadarnhau pwy ydych chi cyn y gallwn dderbyn eich cais am gyfrif cynilo neu forgais.

 • Mae’r broses hon yn eich diogelu chi rhag twyll adnabod, trwy sicrhau nad oes unrhyw un arall yn agor cyfrif yn eich enw
 • Mae’r gyfraith yn dweud bod angen i ni wirio pwy yw cwsmeriaid newydd er mwyn atal twyll ariannol – er enghraifft pan fo troseddwyr yn agor cyfrifon o dan enwau ffug er mwyn buddsoddi arian y maent wedi ei gael yn anghyfreithlon

Os ydych chi eisoes yn gwsmer mae’n bosibl y byddwn hefyd yn gwirio pwy ydych chi os:

 • Nad ydych wedi defnyddio eich cyfrif am gyfnod hir gan fod rhwymedigaeth arnom i gadw ein cofnodion yn gyfredol;
 • Rydych chi wedi newid eich enw neu eich cyfeiriad (mae hyn er mwyn atal rhywun rhag defnyddio eich cyfrif yn anghyfreithlon); neu
 • Os oes angen diweddaru’r cofnodion sydd gennym ar hyn o bryd, gan ei bod yn ofynnol i ni sicrhau bod y data a gedwir amdanoch yn gywir.

Byddwn yn defnyddio asiantaethau trydydd parti ac asiantaethau gwirio credyd at ddiben gwirio pwy ydych chi er mwyn bodloni gofynion atal gwyngalchu arian oherwydd y gallent roi gwybodaeth i ni o amrywiol ffynonellau data, gan gynnwys gwybodaeth o’r gofrestr etholiadol. Bydd yr asiantaeth yn cofnodi manylion y chwiliad pa un a yw eich cais yn cael ei gymeradwyo ai peidio. Nid yw’r chwiliadau’n cynnwys manylion eich hanes credyd ac ni fydd benthycwyr yn eu gweld na’u defnyddio i asesu eich gallu i gael credyd.

Fel arall, mae’n bosibl y byddwn yn gofyn i chi roi ffurfiau ffisegol o brawf adnabod i wirio pwy ydych chi.

Profi pwy ydych chi’n electronig

Mae profi pwy ydych chi’n electronig yn fodd diogel a chywir o gadarnhau pwy ydych chi ac fel arfer mae’n osgoi’r angen i chi roi unrhyw ddogfennau papur i ni. Trwy lenwi ffurflen gais rydych chi’n cytuno i gael eich adnabod yn electronig. Bydd y wybodaeth y byddwch yn ei rhoi i ni wrth wneud cais yn cael ei gwirio yn erbyn cofnodion a gedwir gan asiantaethau trydydd parti ac asiantaethau gwirio credyd. Ni fydd chwiliadau o’r fath yn cael eu gweld gan fenthycwyr na’u defnyddio i asesu eich gallu i gael credyd.

I gyfrifon cynilo yn unig y mae’r broses adnabod electronig yn gymwys ar hyn o bryd. Bydd angen dogfennau papur sy’n dangos enw a chyfeiriad ar gyfer ceisiadau morgais o hyd.

Os nad ydym yn gallu eich adnabod yn electronig

Yn anfoddus nid yw bob amser yn bosibl i ni adnabod unigolyn yn electronig. Mae hyn fel arfer oherwydd na chedwir digon o ddata o ansawdd da yn ganolog i roi’r lefel ofynnol o sicrwydd i ni. Os bydd hynny’n digwydd, bydd angen i ni weld dogfennau gwirioneddol, i wirio pwy ydych chi.

Mae dwy ddogfen yn ofynnol os byddwch yn gwneud cais yn bersonol mewn cangen.

Un o’r rhestr ‘Gwirio Enw’, ac un o’r rhestr ‘Gwirio Cyfeiriad’.

Mae tair dogfen yn ofynnol os ydych chi’n gwneud cais drwy’r post neu ar y ffôn. Un o’r rhestr ‘Gwirio Enw’ ar y clawr cefn, un o’r rhestr ‘Gwirio Cyfeiriad’ a’r trydydd o’r naill restr neu’r llall.* O bryd i’w gilydd, bydd angen i un o’n rheolwyr gymeradwyo dogfennau. O dan yr amgylchiadau hyn, byddwn fel arfer yn gallu eich hysbysu o fewn 48 awr os yw eich cais wedi bod yn llwyddiannus.

Gwirio Enw

 • Pasbort cyfredol y DU wedi’i lofnodi
 • Trwydded yrru lawn y DU wedi’i llofnodi* (derbynnir yr hen drwydded ar bapur hefyd)
 • Cerdyn adnabod aelod-wladwriaeth yr UE* / Pasbort yr EU†
 • Hysbysiad Treth Cyllid a Thollau EM* (o dan 12 mis oed)
 • Pasbort nad yw’n un o’r UE a fisa ddilys°
 • Dogfen pensiwn neu fudd-daliadau y wladwriaeth neu hysbysiad gan yr Adran Gwaith a Phensiynau yn cadarnhau’r hawl i fudd-daliadau* (o dan 12 mis oed)

Dan 19 oed yn unig

 • Tystysgrif geni
 • Trwydded yrru cerdyn llun dros dro*

Gwirio Cyfeiriad

 • Bil nwy neu drydan (o dan 3 mis oed)
 • Bil dŵr (o dan 12 mis oed)
 • Bil treth yr Awdurdod Lleol (o dan 12 mis oed)
 • Llythyr gan Adran y llywodraeth am eich materion personol (o dan 12 mis oed)
 • Llythyr cyfreithiwr yn cadarnhau cwblhau prynu tŷ neu gofrestru tir ynghyd â phrawf o gyfeiriad blaenorol (o dan 6 mis oed)
 • Cyfriflen Morgais (o dan 12 mis oed)
 • Cytundeb tenantiaeth Awdurdod Lleol neu Gymdeithas Tai (o dan 12 mis oed)
 • Llythyrau swyddogol oddi wrth gartref gofal neu gartref nyrsio yn cadarnhau preswyliad (o dan 12 mis oed)
 • Cyfriflen Banc, Cymdeithas Adeiladu (cynilion) neu gerdyn credyd (o dan 3 mis oed ac nid wedi’i argraffu o gyfrif ar-lein)

Dan 19 oed yn unig

 • Llythyr swyddogol gan ysgol, coleg neu brifysgol yn cadarnhau presenoldeb (Dan 12 mis oed)
 • Gwirio cyfeiriad rhieni gyda llythyr cyflwyniadol neu Ffurflen Cyflwyno Plentyn (ar gael ar gais)
 • Llythyr swyddogol gan yr Adran Gwaith a Phensiynau yn cadarnhau Rhif Yswiriant Gwladol*

* Ceir defnyddio dogfennau sydd wedi eu marcio â seren ar gyfer gwirio enw neu gyfeiriad ond nid y ddau
† Rhaid darparu Trwydded breswylio gan y Swyddfa Gartref i gyd-fynd â dogfennau’r UE
° Mae’n rhaid darparu Fisa ddilys i gyd-fynd a dogfennau nad ydynt yn rhai yr UE

Nodiadau Pwysig

 • Os ydych wedi newid eich enw a’ch bod yn darparu prawf o’ch enw newydd, bydd angen i chi ddarparu tystysgrif briodas neu weithred newid enw neu ddogfen decree absolute.
 • Os ydych yn agor Cyfrif Principality ar ran plentyn, gofynnwch i ni am ‘Ffurflen Cyflwyno Plentyn’. Bydd angen i chi ddarparu prawf o’ch enw a’ch cyfeiriad chi, a phrawf o enw’r plentyn (tystysgrif geni fel arfer).
 • Os ydych chi’n gweithredu o dan Bŵer Atwrnai mae’n rhaid i chi ddarparu prawf adnabod ar gyfer eich hun a’r sawl yr ydych yn gweithredu ar ei ran ynghyd â’r ddogfen Pŵer Atwrnai ei hun.
 • Mae’n rhaid i bob cyfreithiwr sy’n gweithredu ar ran cleientiaid ddarparu tystysgrif ymarfer fel tystiolaeth adnabod ar gyfer eu hunain a llythyr ar bapur pennawd, yn cadarnhau enw a chyfeiriad y cleient. Rydym yn mynnu bod o leiaf dau gyfreithiwr yn gweithredu fel llofnodwyr.
 • Byddwn yn cadw copi o’ch dogfennau er mwyn bodloni rheoliadau Atal Gwyngalchu Arian.
 • Mae’n rhaid i bob dogfen a ddarperir fod o wahanol ffynhonnell, er enghraifft ni fyddwn yn derbyn dwy ddogfen gan yr Adran Gwaith a Phensiynau i wirio’r enw a’r cyfeiriad.
 • Byddwn ond yn derbyn copïau o ddogfennau os ydynt wedi’u hardystio’n swyddogol gan gyfreithiwr, cyfrifydd cofrestredig, swyddog banc neu unigolyn a reoleiddir gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol a’r Awdurdod Rheoleiddio Darbodus. Mae’n rhaid i’r copïau o ddogfennau fod o fewn y dyddiadau penodol a ddangosir yn y tabl uchod. Mae’n rhaid i’r geiriad nodi “Rwyf i’n ardystio bod hwn yn gopi gwir o ddogfen wreiddiol yr wyf i wedi’i gweld” ac mae’n rhaid cynnwys enw, swydd, cyflogwr neu gwmni a dyddiad yr ardystiwr.
 • Ni fyddwn yn derbyn y dogfennau canlynol o dan unrhyw amgylchiadau:
  • Biliau ffonau symudol
  • Trwydded deledu
  • Dogfennau sydd wedi eu hargraffu o’r rhyngrwyd neu o gyfrifiadur personol
  • Dogfennau sydd heibio eu dyddiad terfyn
  • Pasbort neu drwydded yrru heb eu llofnodi
  • P45s a P60s
  • Gwrthran y drwydded yrru cerdyn llun ar ei ben ei hun†
  • Trwyddedau cerdyn llun pan fo’r llun bellach yn annilys (mae lluniau yn ddilys am 10 mlynedd yn unig).

*Trwy glicio ar y dolenni byddwch yn gadael gwefan y Principality – Nid yw’r Principality yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.