Eich Diogelwch Ar-Lein

Rydym yn ymrwymedig i ddiogelu eich preifatrwydd a sicrhau fod unrhyw wybodaeth bersonol a roddir gennych yn ddiogel.

Diogelwch ar-lein yw ein prif flaenoriaeth

Mae gymaint o fuddion i ddefnyddio’n rhyngrwyd. Gall fod yn gyflym, yn gyfleus a hyd yn oed yn hwyl ond, fel gyda’r mwyafrif o bethau ym mywyd, nid yw’n dod heb ei beryglon.

Rydych chi mwy na thebyg eisoes yn gwybod cryn dipyn am aros yn ddiogel ar-lein ond nid yw’n beth drwg i atgoffa’n hunain o’r camau y dylwn eu cymryd er mwyn diogelu’n hunain.

Mae diogelwch ar-lein yn rhywbeth dylai neb ei gymryd yn ganiataol. Dydyn ni ddim – dyma ein prif flaenoriaeth. A thra dylai neb golli cwsg dros y mater, mae aros yn ddiogel ar-lein yn rhywbeth sydd angen ei ystyried.

Dilynwch ein canllaw syml â saith cam er mwyn aros yn ddiogel ar-lein.

Defnyddio ein safle a diogelwch eich gwybodaeth

Pan ddefnyddiwch ein safle, rydym yn sicrhau y caiff unrhyw wybodaeth a anfonwch atom ei sgramblo ac mai dim ond ni all ei throsi drwy ddefnyddio haen soced ddiogel.

Nid yw negeseuon e-bost agored yn ddiogel ac nid ydym yn argymell eich bod yn anfon gwybodaeth gyfrinachol neu bersonol atom yn y ffordd yma. Os defnyddiwch e-bost safonol i gyfathrebu gyda ni, ni chaiff eich gwybodaeth ei diogelu ac ni fedrwn warantu y bydd yn parhau’n gyfrinachol tra bydd yn tramwy ac ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddatgeliad fel canlyniad. Dylech gadw hyn mewn cof os gofynnwch i ni gyfathrebu gyda chi yn y ffordd yma.

Gwefannau Eraill

Mae gennym ddolenni i wefannau eraill, yn cynnwys aelodau eraill o Grŵp Cymdeithas Adeiladu Principality, nad yw’n dod o fewn y polisi preifatrwydd yma. Gall polisïau preifatrwydd gwefannau eraill fod yn wahanol i’n rhai ni ac os ydych yn cyrchu gwefannau eraill, gall gwybodaeth gael ei chasglu amdanoch yn unol â pholisi preifatrwydd y safleoedd eraill. Ni fedrwn dderbyn cyfrifoldeb am gywirdeb na chynnwys unrhyw wefannau eraill, yn cynnwys rhai a all fod â dolenni o’r wefan yma. Wrth greu dolenni hyperdestun i unrhyw wefannau eraill, nid yw Principality yn argymell y gwefannau hyn.

Cadw eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel

Mae’n bwysig eich bod yn cymryd camau i’ch diogelu’ch hunan yn erbyn pob math o droseddu ariannol. Gofynnir i chi neilltuo amser i ddarllen ein cyngor defnyddiol islaw ar yr hyn y medrwch ei wneud i’ch diogelu eich hunan.

 • •Sicrhau nad oes person arall yn medru eich gwylio yn defnyddio’r offer i gael mynediad i’n gwasanaethau ar-lein
 • •Ar ôl i chi gwblhau eich trafodion neu’n dymuno cymryd seibiant, logiwch i ffwrdd o’r gwasanaeth a chau’r porwr Rhyngrwyd
 • •Peidiwch â defnyddio cyfrifiadur cyhoeddus i gael mynediad i’ch cyfrifon ar-lein oherwydd ni fedrwch fod yn sicr fod y cyfrifiadur cyhoeddus yn ddiogel. Medrai fod wedi ei heintio gyda firws fydd yn ceisio casglu eich cyfrinair neu wybodaeth bersonol arall
 • •Bydd defnyddio cyfrif e-bost na chaiff ei rannu gydag aelodau eraill o’r teulu yn helpu i gadw eich cyfathrebiadau yn gyfrinachol

Sut i ddiogelu eich hunain ymhellach

 • Gall meddalwedd wal dân bersonol ganfod a rhwystro gweithgaredd rhwydwaith abnormal wedi’i gyfeirio at eich cyfrifiadur. Mae’r gweithgaredd hwn wedi’i awtomeiddio fel arfer a daw unrhyw gyfrifiadur heb ei ddiogelu y daw o hyd iddo yn darged. Cysylltiadau rhyngrwyd (band eang) “ymlaen bob amser” sydd fwyaf mewn risg o sganio maleisus
 • •Gall meddalwedd gwrth-firws helpu i ganfod firysau. Mae 2 brif fath - mae un math yn dibynnu ar ddiweddaru’r gronfa ddata o firysau hysbys a’r math arall (a elwir yn “hewristig”) ddim. Mae angen i chi gadw eich meddalwedd gwrth-firws yn gyfoes iddi fod yn effeithiol
 • •Gall hidlwyr cynnwys e-bost helpu i ostwng meddalwedd maleisus, ar wedd atodiadau ffeil wedi eu heintio. Peidiwch agor nac ateb unrhyw e-bost os nad ydych yn sicr o’i ffynhonnell ac yn medru ymddiried ynddo. Yr allwedd Delete yw’r ffordd orau i ddelio gydag e-bost amheus. Unwaith y byddwch wedi dileu, gwagwch eich bin gwastraff i’w helpu i’w ddileu’n llwyr o’ch system cyfrifiadur
 • •Gall hidlwyr gwefan rhyngrwyd helpu i rwystro mynediad i wefannau tramgwyddus ac atal ysbïwedd rhag cael ei osod. Gall firysau gael eu lawrlwytho’n ddamweiniol neu’n ddiarwybod o wefannau. Gall y firysau hyn hyd yn oed newid rhif ffôn model deialu-fyny fel y daw eich cysylltiad rhyngrwyd yn gyfradd premiwm.

Defnyddio cyfrineiriau

Ni ddylech byth ddefnyddio’r un cyfrineiriau ar gyfer eich cyfrifon ar-lein a ddefnyddiwch mewn mannau eraill. Peidiwch â datgelu eich cyfrinair i neb na’i ysgrifennu i lawr.

Cwcis – beth ydynt a pham ein bod yn eu defnyddio

Mae cwcis yn ddarnau byr o destun a anfonir o serfiwr gwe i gof eich porwr gwe pan ymwelwch â gwefan. Caiff y cwci ei gadw ar eich cyfrifiadur ond nid yw’n rhaglen weithredadwy ac ni all achosi difrod i’ch caledwedd neu feddalwedd.

Byddwn yn anfon cwci atoch pan ymwelwch â’n gwefan. Mae’r cwcis yma’n ein helpu i gasglu gwybodaeth gennych y medrwn ei defnyddio pan ydych yn ymweld â’n safle neu ei defnyddio eto. Yn y ffordd yma, medrwn roi gwybodaeth wedi’i phersonoleiddio i chi a medrwch gael mynediad i’ch cyfrifon a gwneud trafodion. Bydd angen i ni ddefnyddio cwcis os cofrestrwch i ddefnyddio ein safle i wneud cais am forgais neu olrhain cynnydd eich cais am forgais.

Rydym weithiau’n defnyddio cwcis ar gyfer casglu gwybodaeth ddemograffig ac ystadegau ymwelwyr sy’n ein galluogi i wella strwythur a chynnwys ein gwefan.

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis parhaol a chwcis sesiwn. Unwaith mae eich ffenestri porwr wedi cau, caiff cwcis sesiwn eu dileu’n awtomatig. Gellir cadw cwcis parhaol am hyd at 60 diwrnod.

Gallwch ddewis eich porwr i beidio derbyn cwcis. Os gwnewch hyn, gofynnir i chi gofio na fyddech efallai yn medru defnyddio llawer o’r offer a’r cyfleusterau ar ein gwefan.

Medrwch ddarllen mwy am sut mae cwcis gwe yn gweithio a sut i’w dileu.

Anablu cwcis

Microsoft Internet Explorer 5 ac uwch

 • •Dewiswch ddewislen “Tools”
 • •Dewiswch “Internet Options”
 • •Cliciwch ar y tab “Security”
 • •Pwyswch y botwm “Custom Level”
 • •Sgroliwch lawr i “Cookies” a gwneud eich dewis

Netscape Navigator 4 ac uwch

 • •Dewiswch ddewislen “Edit”
 • •Dewiswch "Preferences"
 • •Cliciwch ar yr opsiwn "Advanced"
 • •Gwnewch eich dewis "Cookies"

Os oes gennych chi borwr gwahanol, edrychwch ar adran help eich porwr.

Sgamiau Gwe-rwydo E-bost

Dylech nodi nad yw e-bost cyffredin yn ddiogel. Peidiwch anfon unrhyw wybodaeth gyfrinachol atom drwy e-bost os gwelwch yn dda.

Ni fyddwn byth yn gofyn i chi ddatgelu eich holl wybodaeth diogelwch i ni drwy e-bost. Os derbyniwch e-bost yn gofyn i chi wneud hyn, peidiwch ymateb, hyd yn oed os yw’n edrych fel pe bai wedi dod gan Gymdeithas Adeiladu Principality. Mae’r e-byst hyn, a elwir fel arfer yn e-byst ‘Gwe-rwydo’ (‘Phishing’) yn anfon yr un neges i gynifer o gyfeiriadau e-bost ag y medrant.

Gall Principality gyfathrebu gyda chi drwy e-bost o bryd i gilydd. Lle medrwn, byddwn yn cynnwys mwy o wybodaeth amdanoch, megis eich enw, i brofi fod ein e-bost yn gyfathrebiad dilys. Os derbyniwch e-bost, pa bynnag mor ddilys yr ymddengys, yn gofyn i chi glicio ar ddolen i wirio eich cyfrif, cadarnhau eich manylion llofnodi neu unrhyw gais mewn geiriau tebyg, mae’n debyg ei fod yn sgam a dylech ei ddileu. Peidiwch â chlicio ar y ddolen na rhoi unrhyw un o’ch manylion diogelwch iddynt. Gall e-byst dilys gan Principality gynnwys dolenni, ond ni fyddant byth yn mynd â chi’n uniongyrchol at y dudalen logio-mewn bancio ar-lein.

Os ydych yn amheus ar unrhyw adeg p’un ai yw e-bost yn ddilys, peidiwch â chlicio ar y ddolen nac agor unrhyw atodiadau. Anfonwch ef atom i Phishing@Principality.co.uk os gwelwch yn dda. Byddwn yn ymchwilio pob e-bost ac yn sicrhau y caiff gwefannau ffug eu cau mor gyflym ag sydd modd.

Medrwch ddarllen mwy am we-rwydo.

Trojans

Mae trojan yn ffeil faleisus, a gaiff fel arfer ei chuddio fel rhywbeth defnyddiol, ond pan y’i gweithredir, gall achosi colled, difrod neu hyd yn oed ddwyn data. Yn wahanol i firws, ni all trojans atgynhyrchu eu hunain felly mae angen i chi eu helpu i ledaenu, drwy agor atodiad e-bost neu lawrlwytho ffeil o’r rhyngrwyd.

Unwaith yr agorwch y ffeil, gall trojan ddinistrio ymarferoldeb eich cyfrifiadur - efallai yn cofnodi eich manylion mewngofnodi. Peidiwch â derbyn ffeiliau gan neb nad ydych yn eu hadnabod, ac os oes gennych unrhyw amheuon, peidiwch agor y ffeil.

Mwy o gyngor

Gall y gwefannau dilynol fod yn ddefnyddiol

Gwybodaeth ddefnyddiol ar sut i aros yn ddiogel ar-lein
www.getsafeonline.org

Cynllun y diwydiant bancio i helpu defnyddwyr ar-lein i aros yn ddiogel
www.banksafeonline.org.uk

•Gwybodaeth ar dwyll ar-lein gan UK Payments
http://www.ukpayments.org.uk/payments_industry/payment_fraud/online_fraud/

•Gwybodaeth gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ar fynd i’r afael ag e-Droseddu
www.ecrimewales.com

Eich Ymholiadau

Os oes gennych unrhyw bryderon neu ymholiadau am eich preifatrwydd a’ch diogelwch, ffoniwch ni ar 0330 333 4000 os gwelwch yn dda. Mae llinellau ar agor 8am-8pm ar ddyddiau’r wythnoss a 9am-1pm ar ddyddiau Sadwrn.

Neu medrwch ysgrifennu atom: Canolfan Gyswllt Cwsmeriaid, Cymdeithas Adeiladu Principality, Blwch SP 89, Heol y Frenhines, Caerdydd, CF10 1UA

E-bost: enquiries@principality.co.uk

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.