Ein Tîm Benthyca Masnachol

Rydym yn ymfalchïo yn ein gwasanaeth personol rhagorol. Pan fyddwch yn trefnu fenthyca masnachol gyda ni, byddwch yn cael rheolwr cyfrif penodol sy'n deall anghenion eich busnes.

Peter Hughes - Rheolwr Gyfarwyddwr, Principality Masnachol

Peter HughesTreuliodd Peter 25 mlynedd gyntaf ei yrfa ym maes bancio corfforaethol a masnachol - yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr yn bennaf. Ymunodd â'r Gymdeithas yn 2002 i arwain y tîm Masnachol, sydd wedi dyblu mewn maint ers hynny a datblygu llyfr o fenthyciadau masnachol cymysg sydd bellach werth £850 miliwn. Mae'r swydd o ddydd i ddydd yn golygu - ymysg materion eraill - cyfarfod â chleientiaid gyda Rheolwyr Cysylltiadau, cynrychioli'r Gymdeithas yn allanol yn ogystal â chynnal deialog effeithiol gydag amrywiol randdeiliaid. Cafodd Peter, sydd â chymhwyster ACIB, ei benodi yn Gadeirydd CML Cymru yn 2007. Mae'n siaradwr rheolaidd mewn digwyddiadau gan gynrychioli'r diwydiant morgeisi a thai cymdeithasol. Mae Peter hefyd yn aelod o Bwyllgor Rheoli Grŵp y Gymdeithas.

Gareth Redding - Pennaeth y Tîm Cysylltiadau

Gareth ReddingMae gan Gareth brofiad sylweddol yn y maes Masnachol a threuliodd 20 mlynedd gyda banciau'r Stryd Fawr cyn ymuno â Thîm Masnachol y Principality yn 2002. Mae Gareth yn arwain Tîm Cysylltiadau profiadol, sy'n ymwneud yn uniongyrchol â chwsmeriaid a gweithwyr proffesiynol er mwyn gofalu am eu hanghenion cyllid eiddo. Mae Gareth yn fanciwr cymwysedig ac mae'n gofalu yn bersonol am bortffolio sylweddol o gwsmeriaid ag anghenion buddsoddi a datblygu. Bydd hefyd yn cynnal cysylltiadau cryf gyda gweithwyr proffesiynol lleol.

Gary Price - Rheolwr Cysylltiadau

Gary PriceMae Gary wedi gweithio i'r Gymdeithas ers 1982, mewn amrywiaeth o swyddi ac i Principality Masnachol ers 1998. Yn ogystal â gofalu am bortffolio mawr o gleientiaid eiddo masnachol, sy'n cynnwys cwsmeriaid uchel eu proffil, mae ganddo hefyd bortffolio sylweddol o gleientiaid Cymdeithasau Tai. Enillodd Gary wobr Banciwr y Flwyddyn yng ngwobrwyon Busnes Cymru yn 2007.

David Harvey - Rheolwr Datblygu Busnes

David HarveyYmunodd David â'r Principality ym mis Mehefin 2013 ar ôl symud o Israel Discount Bank yn Llundain lle bu'n gweithio fel Rheolwr Cysylltiadau Eiddo am 12 mlynedd. Mae ganddo gefndir ardderchog mewn nifer o agweddau ar gyllid eiddo, yn ogystal â dealltwriaeth dda o'r farchnad eiddo yn Llundain a de-ddwyrain Lloegr. Mae David yn rhan o'r tîm Datblygu Busnes Masnachol ac mae hefyd yn rheoli portffolio benthyca sylweddol.

Nicola Crocker - Rheolwr Cysylltiadau

Nicola CrockerYmunodd Nicola â'r Gymdeithas, o Fanc Cymru, yn 2002 ac mae hi wedi cyflawni amrywiol swyddi yn yr adran, gan gynnwys Dyletswyddau Cymorth, Datblygu TG, Rheoli Tîm a Chynilion Busnes. Mae Nicola erbyn hyn yn gyfrifol am reoli portffolio benthyca a hi yw'r pwynt cyswllt yn y Tîm Cysylltiadau ar gyfer cyflwyno mentrau a gweithdrefnau newydd. Bydd hefyd yn sicrhau bod safonau gwasanaeth i gwsmeriaid yn cael eu cynnal.

Karl Jones - Rheolwr Cysylltiadau

Karl JonesMae gan Karl dros 20 mlynedd o brofiad yn y maes bancio masnachol ac ymunodd â'r tîm yn 2006. Mae'n gyfrifol am bortffolio sylweddol o gwsmeriaid sydd â buddiant yn y sectorau buddsoddiadau eiddo a datblygu eiddo. Nod Karl yw rhoi gwasanaeth rhagorol i'w gwsmeriaid bob amser.

Angela Niering-Wren – Rheolwr Cysylltiadau

Angela Niering-WrenYmunodd Angela â Principality Masnachol yn 2005 ar ôl magu dros 20 mlynedd o brofiad yn y Gwasanaethau Ariannol. Treuliodd 14 o'r blynyddoedd hynny yn y maes Bancio Masnachol. Mae ganddi gymhwyster ACIB ac yn gredwr cryf ym mhwysigrwydd cysylltiadau â chwsmeriaid. Mae hi'n gyfrifol am reoli portffolio cwsmeriaid helaeth, yn ogystal â bod yn rhan o sawl prosiect adrannol.

Tîm Cymorth Masnachol

The Commercial Support Team are here to help you with your enquiries:


Emma Phillips

Sharon Morgan, Relationship Support Officer

Richard Thomas

Kathryn Kenning

Alison Harcombe, Relationship Support Officer

James Ford

Jordan Powell, Support Administrator