Polisi Cwcis

Beth mae’r gyfraith yn dweud.

Newidiodd y gyfraith ynglŷn â chwcis a sut cânt eu defnyddio yn 2011. mae rheoliadau nawr yn datgan bod rhaid cael caniatâd y defnyddiwr neu danysgrifiwr er mwyn gosod cwci ar eu cyfrifiadur. Mae Llywodraeth y DU wedi caniatáu “cyfnod gras” er mwyn gallu datblygu gwefannau i gydymffurfio â’r rheoliadau newydd.

Ym mis Rhagfyr 2011 cyhoeddwyd canllawiau pellach gan lywodraeth y DU ynglŷn â’r rheoliadau hyn ac rydym wedi bod yn gweithio tuag at ddatrysiad sydd nid yn unig yn bodloni’r rheoliadau ond sydd hefyd yn rhoi’r profiad gorau posibl o gwsmeriaid Cymdeithas Adeiladu’r Principality wrth iddynt ddefnyddio ein gwefan.

Isod rydym wedi darparu gwybodaeth ynglŷn â chwcis, pam rydym yn eu defnyddio ac ar gyfer beth rydym yn eu defnyddio. Rydym wedi disgrifio sut fedrwch chi ddileu cwcis a sut fedrwch chi eu hanalluogi. Rydym hefyd wedi darparu dolenni at dudalennau lle gallwch ddarllen rhagor am gwcis, y ddeddfwriaeth a’r canllawiau.

Gobeithiwn, ar ôl darllen ein canllaw i gwcis isod, y byddwch yn ein caniatáu i barhau i’w defnyddio er mwyn helpu macsimeiddio’ch profiad wrth ddefnyddio’n gwefan.

Cofiwch, nid yw cwcis yn niweidiol i’ch cyfrifiadur, rydym yn eu defnyddio’n ddienw ac nid yw Cymdeithas Adeiladu’r Principality yn pasio unrhyw wybodaeth amdanoch chi neu’n hunaniaeth at unrhyw drydydd parti.

Beth yw cwci?

Llinyn byr o destun yw cwci sy’n cael ei anfon o weinydd y we i gof eich porwr pan rydych yn ymweld â gwefan. Caiff y cwci ei storio ar eich cyfrifiadur ond nid yw’n rhaglen weithredadwy a ni all niweidio eich caledwedd neu feddalwedd.

Gall cwcis fod yn;

 • Cwcis Sesiwn
  Ffeiliau cwci dros dro yw’r rhain sy’n cael eu dileu pan fyddwch yn cau’ch porwr. Golyga hyn na fydd y cwcis hyn yn cael eu cofio ar eich ymweliad nesaf. Rydym yn defnyddio’r cwcis hyn ar gyfer morgeisi personol a chyfrifiadau cynilion ar ein gwefan.
 • Cwcis Parhaus
  Cwcis yw’r rhain sy’n aros yn ffolder eich porwr nes i chi naill ai dewis eu dileu neu nes byddant yn darfod. Gall y cwcis hyn gael dyddiad darfod o hyd at 5 mlynedd.

Pam ydyn ni’n defnyddio cwcis?

Mae cwcis yn ein helpu i gasglu gwybodaeth oddi wrthych gallwn ei ddefnyddio pan rydych yn ymweld â neu’n defnyddio ein safle eto, megis dod o hyd i’ch cangen agosaf neu dangos y cynnyrch rydych wedi edrych arnynt eisoes. Yn y modd hwn, gallwn roi gwybodaeth bersonol i chi megis eich dewis iaith a gallwch gael mynediad at eich cyfrifiadau, cyfrifon a gweithredu trafodion. Os ydych yn cofrestru i ddefnyddio ein safle i wneud cais am forgais neu i olrhain eich cais am forgais, bydd angen i ni ddefnyddio cwcis.

Ar ein gwefan, ar hyn o bryd rydym yn defnyddio cwcis fel a ganlyn:

 • I fonitro teithiau a thueddiadau cwsmeriaid ar draws y wefan, sy’n ein helpu i wneud newidiadau i wella profiad defnyddwyr ar y wefan
 • I’ch galluogi i arbed eich cangen leol fel ei fod yn dangos ar dop pob tudalen, gan roi mynediad hawdd at wybodaeth sy’n berthnasol i chi
 • I’ch galluogi i gadw dyfynbrisiau eich cynilion a morgeisi, hyd yn oed ar ôl i chi adael y dudalen
 • I gofio eich dewis iaith trwy gydol eich ymweliad a phan fyddwch yn dychwelyd i’n safle
 • •I gasglu gwybodaeth ddemograffig ac ystadegau ymwelwyr sy’n ein galluogi i wella cynnwys a strwythur ein gwefan

Efallai byddwch yn dewis gosod eich porwr i beidio â derbyn cwcis. Dylech fod yn ymwybodol, os byddwch yn gwneud hyn, mae’n bosib ni fyddwch yn gallu defnyddio nifer o’r offer a’r cyfleusterau ar ein gwefan.

Pa gwcis ydyn ni’n eu defnyddio?

Rydym yn defnyddio nifer o gwcis ar draws ein gwefan. Rydym yn eu defnyddio i ar gyfer eich diogelwch, i ddeall tueddiadau, i sicrhau bod y safle’n gweithredu’n gywir, i optimeiddio’r gwasanaethau a’r ymgyrchoedd rydym yn eu darparu ac i gofio’ch dewisiadau. Nid ydynt yn niweidiol i’ch cyfrifiadur, rydym yn eu defnyddio’n ddienw ac nid yw Cymdeithas Adeiladu’r Principality yn pasio unrhyw wybodaeth ymlaen at drydydd parti. Mae’r cwcis y defnyddiwn yn cwympo i mewn i 3 categori:

Hollol Hanfodol a Pherfformiad - Cwcis yw’r rhain sy’n cael eu barnu fel rhai hollol hanfodol ar gyfer gweithrediad y wefan, megis y sawl sy’n mesur a’r rhai sy’n dosbarthu traffig gwefannau neu’r sawl sy’n caniatáu i chi fewngofnodi i ardaloedd diogel.

Rydym yn defnyddio:

 • ASP.NET
 • Google Analytics
 • Click Tale
 • Comscore
 • sIFR
 • Affiliate Window

Gweithredol- Cwcis yw’r rhain sy’n cael eu defnyddio i ddarparu gwasanaethau neu i gofio gosodiadau er mwyn gwella eich profiad ar ein gwefan, megis dewisiadau iaith, eich defnydd o’r gyfrifiannell a’r tudalennau rydych wedi edrych arnynt yn y gorffennol.

Rydym yn defnyddio:

 • Sitecore
 • Sitecore Analytics

Targedu - Dyma’r cwcis sy’n cael eu defnyddio i optimeiddio gwasanaethau ac ymgyrchoedd. Rydym yn defnyddio:

 • CampaignID
 • DoubleClick
 • Sitecore Analytics

Trwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn cytuno y gallwn osod y mathau hyn o gwcis ar eich peiriant.

Ydy cwcis yn beryglus?

Nac ydyn. Ffeiliau testun syml yw cwcis sy’n cael eu cadw gan eich porwr ar eich gyriant caled. Nid ydynt yn ffeiliau gweithredadwy neu ategion a ni ellir eu defnyddio fel firws, neu gael mynediad at eich gyriant caled. Y cwbl mae’r ffeiliau’n gwneud yw rhoi gwybodaeth ddefnyddiol i’ch porwr ynglŷn â’ch ymweliadau blaenorol i wefan gan wneud eich ymweliad nesaf yn haws ac yn fwy cynhyrchiol.

Ydy cwcis yn gallu bygwth fy mhreifatrwydd?

Mae caniatáu cwcis yn gwneud hi’n haws a chyflymach i chi wneud trafodion ar-lein, ond fel gyda rhannu unrhyw wybodaeth – ar-lein neu all-lein – y cyfaddawd ar gyfer y cyfleustra hwn yw ein bod yn gallu bod yn agored i golli’n preifatrwydd. Nid yw cwcis yn casglu gwybodaeth bersonol ar-lein oni bai eich bod yn dewis eu bod yn gwneud hynny. Er enghraifft gallwch ddewis bod gwefan yn cofio’ch manylion defnyddiwr y tro nesaf i chi fewngofnodi.

Caiff cwcis eu storio ar eich gyriant caled ac nid unrhyw le arall ar y we. Ni ellir cael gafael ar y ffeilian hyn gan borwr unrhyw un arall. Dylech felly fod yn ofalus wrth ddefnyddio cyfrifiadur rhywun arall neu gyfrifiadur y’i rhannir. Dylech ystyried yn ofalus yr wybodaeth rydych yn ei gasglu ac yn rhannu dros y we.

Mae nifer o ganllawiau isod ar gyfer y porwyr y’u defnyddir amlaf yn rhoi gwybodaeth i chi ynglŷn â sut i glirio’r cwcis hyn ar ôl ymweld â gwefan, neu sut i analluogi cwcis yn gyfan gwbl os nad ydych yn hapus bod gwybodaeth yn cael ei storio mewn cwcis.

Sut i ddileu cwcis

Wrth ddileu cwcis byddwch yn cael gwared â’r holl cwcis sydd ar hyn o bryd wedi’u storio ar eich gyriant caled, ni fydd hyn fodd bynnag yn stopio unrhyw gwcis rhag cael eu lawrlwytho yn y dyfodol.

Os byddwch yn dileu cwcis, bydd unrhyw ddewisiadau a gosodiadau rydych chi wedi gwneud, megis cynnyrch yr edrychoch arnoch eisoes neu eich dewis o ran iaith neu gangen yn cael eu colli.

Firefox

 1. Agorwch eich porwr Firefox, yn y bar ar y top, ewch i 'Tools'.
 2. Yn yr adran 'Tools' ewch i 'Clear Recent History...' bydd hwn yn agor fel blwch newydd.
 3. Yn y blwch newydd sicrhewch bod 'Everything' wedi’i dewis yn y gwymplen, a bod 'Cookies' wedi’u ticio isod.
 4. Cliciwch 'Clear Now' a bydd yr holl gwcis yn cael eu dileu o’r peiriant ar gyfer Firefox.

Internet Explorer

 1. Agorwch eich porwr Internet Explorer, yn y bar ar y top, ewch i 'Tools'.
 2. Yn yr adran 'Tools' ewch i 'Clear Recent History’ ar dop y fwydlen, bydd hwn yn agor fel blwch newydd.
 3. Yn y blwch newydd sicrhewch bod 'Cookies' wedi’i is ticio.
 4. Cliciwch 'Delete' ar waelod y blwch, a bydd hwn yn dileu’r holl gwcis o’r peiriant ar gyfer Internet Explorer.

Google Chrome

 1. Agorwch eich porwr Google Chrome, yn y gornel de ar dop y dudalen fe welwch sbaner gyda’r teitl 'Customise and control Google Chrome'.
 2. Yn y fwydlen dewiswch 'Clear browsing data...', bydd hwn yn agor ffenest newydd.
 3. Yn y ffenest newydd sicrhewch bod 'Delete cookies' wedi’i dicio a dewiswch 'Everything' yn y gwymplen.
 4. Cliciwch ar 'Clear Browsing Data' ar y gwaelod, bydd hwn yn diddymu cwcis o’r peiriant hwn ar gyfer Google Chrome.

Safari

 1. Agorwch eich porwr Safari, yn y gornel de ar dop y dudalen fe welwch eicon cog gyda’r teitl 'Display a menu of general Safari settings' ac o dan y ddewislen hon dewiswch 'Reset Safari...'
 2. Bydd ffenest newydd yn ymddangos ar ôl dewis yr eitem hon o’r fwydlen, yma dewiswch 'Remove all cookies'.
 3. Wrth glicio i ailosod bydd y cwcis sydd wedi’u cadw ar y porwr hwn yn cael eu diddymu o’r peiriant rydych yn ei defnyddio.

Sut i analluogi cwcis

Bydd analluogi cwcis yn stopio gwefannau rhag creu cwcis ar eich gyriant caled, nodwch y bydd hyn yn golygu na fyddwch yn gallu cadw gosodiadau a dewisiadau ar y gwefannau rydych yn ymwneud â nhw oherwydd ni fydd eich porwr yn derbyn cwcis bellach.

Dylech fod yn ymwybodol, os byddwch yn gwneud hyn, mae’n bosib ni fyddwch yn gallu defnyddio nifer o’r offer a’r cyfleusterau ar ein gwefan.

Firefox

 1. Agorwch eich porwr Firefox ac yn y fwydlen ar y top ewch i 'Tools'.
 2. Yn newislen 'Tools' dewiswch 'Options' bydd yn agor ffenest newydd.
 3. Yn y ffenest newydd sydd nawr wedi agor sicrhewch eich bod yn agor tab 'Privacy'.
 4. Yn y tab 'Privacy' mae gennych yr opsiwn o 'Never remembering History' neu i ddefnyddio gosodiadau wedi’u teilwra.
 5. I flocio cwcis yn unig, dewiswch 'Use custom settings for history'.
 6. Nawr eich bod wedi dewis hwn sicrhewch bod 'Accept cookies from sites' heb ei dicio a chliciwch ar 'Ok'

Internet Explorer

 1. Agorwch eich porwr Internet Explorer ac yn y fwydlen ar y top ewch i 'Tools'.
 2. Agorwch ddewislen 'Tools' a dewiswch 'Internet Options' bydd yn agor ffenest newydd.
 3. Yn y ffenest newydd sicrhewch eich bod yn agor tab 'Privacy'.
 4. Yn y tab hwn fe welwch lithrydd gyda nifer o wahanol lefelau, i analluogi cwcis yn gyfan gwbl symudwch y llithrydd i’r top.
 5. Nawr cliciwch ar 'Apply' ac 'Ok' i gadw’r gosodiadau.

Google Chrome

 1. Agorwch eich porwr Google Chrome, yn y gornel de ar dop y dudalen fe welwch sbaner gyda’r teitl 'Customise and control Google Chrome'.
 2. Yn y ddewislen hon ewch i 'Options', bydd yn ymddangos mewn ffenest newydd.
 3. Sicrhewch eich bod yn yr adran 'Under the hood' o fewn y ffenest hon.
 4. Ar y top dylech weld y pennawd 'Privacy' ac o dan y pennawd hwn bydd yna adran ar gyfer 'Cookie settings'.
 5. Yn 'Cookie Settings' dewiswch 'Block all cookies' a chliciwch ar 'Close' ar waelod y ffenest i weithredu’r gosodiadau.

Safari

 1. Agorwch eich porwr Safari, yn y gornel de ar dop y dudalen fe welwch eicon cog gyda’r teitl 'Display a menu of general Safari settings' ac o dan y ddewislen hon dewiswch 'Preferences'.
 2. Yn adran 'Preferences' sicrhewch eich bod yn y tab 'Privacy'.
 3. O dan ‘Block cookies’ dewiswch ‘Always’.
 4. Wrth ddewis yr opsiwn hwn, bydd eich dewisiadau yn cael eu diweddaru’n awtomatig a bydd Cwcis yn cael eu blocio ar bob adeg.

Cysylltiadau Defnyddiol

Noder: Mae nifer o borwyr nawr yn defnyddio profiad 'Pori Preifat' y gellir ei dethol o’r opsiynau. Bydd y gosodiad hwn yn eich caniatáu i bori pob safle heb i’ch gwybodaeth gael ei storio yn ystod eich profiad pori. Edrychwch ar adrannau cymorth y porwyr er mwyn deall y manylion yn llawn.

Os oes gennych chi unrhyw faterion gyda’r uchod, cyfeiriwch at ganllawiau cymorth eich porwr, fel arfer gellir dod o hyd iddynt yn adrannau cymorth eich porwyr. Nid yw’r Principality yn gyfrifol am unrhyw faterion y’u hachosir gan y newidiadau sy’n cael eu gwneud, sicrhewch eich bod yn ymwybodol o’r hyn rydych yn ei wneud cyn gwneud unrhyw newidiadau i osodiadau eich porwr oherwydd bydd nifer o newidiadau yn effeithio ar eich profiad pori ar wefannau eraill.

 • If you have any questions or comments, or want more information, you can call us. See our Contact Us page for more details.

  Or you can contact our Data Protection Officer as follows.

  Email: DPO@principality.co.uk

  Post: Principality Data Protection Officer
  Principality Building Society
  PO Box 89
  Principality Buildings
  Queen Street
  Cardiff CF10 1UA

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.