Adroddiad Cyhoeddi Cwynion

Gan fod gennym dros 500,000 o aelodau a chwsmeriaid rydym yn ymfalchïo yn ein gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid, ond, weithiau gall pethau fynd o chwith ac mae’n bosibl y bydd ein cwsmeriaid yn dymuno gwneud cwyn. Rydym yn gwerthfawrogi’r cyfle i gywiro camgymeriadau ac rydym yn ystyried cwynion yn ffynhonnell bwysig o adborth ynglŷn â safon ein gwaith a meysydd lle gallwn wneud gwelliannau.

Mae ein data am gwynion ar gyfer y cyfnod o 6 mis a ddaeth i ben ar 30 Mehefin 2016 yn y tabl isod:

Enw’r Cwmni: Cymdeithas Adeiladu’r Principality
Y cyfnod dan sylw: 1 Ionawr 2016 – 30 Mehefin 2016
Brand/enwau masnachu dan sylw: Cymdeithas Adeiladu’r Principality.

  Nifer y cwynion a agorwyd Nifer y cwynion a gaewyd Cwynion a gaewyd o fewn 8 wythnos (%) Cwynion a gadarnhawyd gan y cwmni (%)
Bancio 143 144 99 50
Cyllid cartref 174 175 100 46
Yswiriant Cyffredinol a diogelwch pur 205 202 100 6
Dadgronni, bywyd a phensiynau 7 10 100 40
Buddsoddiadau 5 4 100 25

I helpu i roi’r ffigyrau hyn mewn cyd-destun:

  • Bancio - Derbyniwyd 0.25 o gwynion ar gyfer bob 1000 o gyfrifon cynilo a ddelir.
  • Cyllid Cartref - Derbyniwyd 2.39 o gwynion ar gyfer bob 1000 o forgeisi a ddelir.
  • Yswiriant Cyffredinol a Diogelwch pur - roedd 95% o’r cwynion hyn yn ymwneud â chwynion Yswiriant Diogelu Taliadau Morgais.
  • Dadgronni Bywyd a Phensiynau - Mae’r cwynion hyn yn ymwneud ag achosion hanesyddol o werthu a gwblhawyd cyn mis Gorffennaf 2009. Ers 2009 mae’r Gymdeithas wedi cyflwyno cwsmeriaid i Aviva a Legal and General am gyngor ynglŷn â’r cynhyrchion hyn.
  • Buddsoddiadau - Mae’r cwynion hyn yn gysylltiedig ag achosion hanesyddol o werthu a gwblhawyd cyn mis Gorffennaf 2009. Ers 2009 mae’r Gymdeithas wedi cyflwyno cwsmeriaid i Aviva a Legal and General am gyngor ar fuddsoddiadau. Mae ein cwynion ynglŷn â chynhyrchion wedi’u strwythuro yn ymwneud ag achosion hanesyddol o werthu a gwblhawyd cyn 2013. Nid ydym wedi gwerthu cynhyrchion wedi’i strwythuro ers 2013.

Manylion llawn categorïau cynhyrchion yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.