Yswiriant Cartref

Diogelu eich cartref

✔ Darperir gan Legal & General
✔ Rheolwr hawliadau personol
✔ Dewis o ddau bolisi
✔ Yswiriant newydd am hen
✔ Staff canolfan alwadau yn y DU

Trosolwg o'r Cynnyrch

Rydym ni wedi ymuno â Legal & General, yswiriwr sydd wedi ennill gwobrau ac wedi diogelu cartrefi am dros 90 o flynyddoedd, er mwyn cynnig dau bolisi yswiriant cartref dibynadwy i chi. Eich Yswiriant Cartref ac Eich Yswiriant Cartref Plws. Mae gan bob polisi lefel wahanol o sicrwydd, ac mae’r tablau isod yn cynnig trosolwg o’r sicrwydd a ddarperir. Fodd bynnag, i gael yr holl fanylion, edrychwch ar ddogfennau’r polisi sydd yn y tab Dogfennau Polisi. Yn dibynnu ar eich anghenion chi, rydych chi’n gallu dewis yswiriant adeiladau a chynnwys neu yswiriant unigol.

Beth mae’r Yswiriant Adeiladau yn ei gynnwys?

  Eich Yswiriant Cartref Eich Yswiriant Cartref Plws
Tâl Atodol y Polisi ✔ £150 ✔ £100
Yswiriant Cartref Brys ✔ Hyd at £500
Difrod Damweiniol i adeiladau Dewis ychwanegol ar gael
Difrod Damweiniol Estynedig i adeiladau Dewis ychwanegol ar gael Dewis ychwanegol ar gael
Colli Rhent a Llety Arall ✔ Hyd at £25000 ✔ Hyd at £50000
Olrhain a Mynediad ✔ Hyd at £5000
Newid cloeon ✔ Hyd at £750

Beth mae’r Yswiriant Cynnwys yn ei gynnwys?

  Eich Yswiriant Cartref Eich Yswiriant Cartref Plws
Tâl Atodol y Polisi ✔ £150 ✔ £100
Difrod Damweiniol i’r cynnwys Dewis ychwanegol ar gael
Difrod Damweiniol estynedig i’r cynnwys Dewis ychwanegol ar gael Dewis ychwanegol ar gael
Eitemau Risg Uchel ✔ Hyd at 20% o swm y cynnwys a yswiriwyd gennych ✔ Hyd at 33% o swm y cynnwys a yswiriwyd gennych (lleiafswm o £14,000)
Arian Personol (yn y cartref) ✔ Hyd at £100 ✔ Hyd at £500
Cynnwys y Rhewgell ✔ Hyd at £1000
Lladrad o Adeiladau Allanol ✔ Hyd at £1000 ✔ 10% o’r swm a yswiriwyd £5000
Eitemau yn yr Ardd ✔ £1000
Cardiau Credyd ✔ Hyd at £5000
Beiciau Pedal yn y Cartref ✔ Additional option available ✔ Additional option available
Dogfennau Polisi

Mae'n bwysig eich bod yn darllen y dogfennau allweddol canlynol. Os nad ydych yn deall unrhyw rai o'r telerau a'r amodau, cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Gwneud hawliad
Hawlio os ydych wedi dewis polisi Eich Yswiriant Cartref neu Eich Yswiriant Cartref Plws ar ôl Tachwedd 9, 2015

Os oes angen i chi hawlio, ffoniwch Legal & General, sy'n darparu’r polisi Eich Yswiriant Cartref neu Eich Yswiriant Cartref Plws, ar 0370 060 0419.

Mae’r tîm hawliadau a fydd yn ymdrin â’ch cais wedi’i leoli yn y DU ac maen nhw yno i’ch cynorthwyo drwy’r broses o hawlio. Bydd Legal & General yn darparu rheolwr hawlio personol i’ch tywys drwy’r broses hawlio o’r dechrau i’r diwedd a byddan nhw yno i ateb eich cwestiynau a rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch er mwyn gwneud eich cais chi mor syml a didrafferth â phosib.

Mae llinellau ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos ar gyfer achosion brys. 8am-6pm Dydd Llun – Gwener a 9am-5pm Dydd Sadwrn.

Hawlio os ydych chi wedi cymryd Polisi Select2Protect cyn Tachwedd 8, 2015

Os oes arnoch angen hawlio, ffoniwch RSA, sy’n darparu eich Polisi Yswiriant Cartref Select2Protect, ar 0345 0727148. Mae’r tîm hawliadau a fydd yn ymdrin â’ch cais wedi’i leoli yn y DU ac maen nhw yno i’ch cynorthwyo drwy’r broses o hawlio. Mae’r tîm ar gael i ateb eich cwestiynau ac i roi’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch er mwyn gwneud eich cais chi mor syml a didrafferth â phosib. Hefyd, byddwch yn gallu cael gafael arnynt yn y modd sydd fwyaf addas i chi, p’un ai drwy ffonio, tecstio, anfon e-bost neu drwy’r bost.

Ar gyfer cymorth cyfreithiol a hawliadau cartref brys byddwch yn cael eich trosglwyddo i gwmnïau y tu allan i RSA a fydd yn gallu eich helpu chi. Gallwch hefyd fod yn sicr y bydd RSA yn defnyddio cwmnïau profiadol sydd ag enw da ar gyfer gwaith atgyweirio a bydd eu holl waith yn dod gyda gwarant.

Pan fyddwch yn barod i setlo eich hawliad, mae nifer o ddewisiadau setlo ar gael, fel cael nwyddau, talebau, arian neu gardiau credyd newydd. Mae'r llinellau ar agor 8am-8pm dydd Llun i ddydd Gwener a 9am – 1pm ddydd Sadwrn.

Safeguard your home, and help those without one

For every policy taken out from 25/01/2017 until 31/03/2017, a £10 donation will be made to Llamau – Wales’ leading homelessness charity.

Llamau supported by Principality Building Society

Click to the terms and conditions

Cyfrifwr Cynnwys I'ch helpu chi gyfrifo gwerth cynnwys eich cartref cewch ddefnyddio ein cyfrifwr cynnwys ar gyfer Yswiriant Cartref.

Canllaw Yswiriant Cartref Canllaw i yswiriant cartref – adeiladau a chynnwys – i ddiogelu eich cartref. Yr hyn y dylech ei ystyried wrth drefnu yswiriant.

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 150 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Members can access a Member Rewards page featuring competitions, discounts and more.

Mae cyfyngiadau ac eithriadau yn berthnasol.

Nid yw ein polisïau yswiriant cartref yn cwmpasu colled neu ddifrod i’ch cartref neu gynnwys o ganlyniad i waith cynnal a chadw neu ddifrod sy’n digwydd yn raddol dros amser. Mae tâl atodol hefyd yn gymwys am bob hawliad o £100 ar gyfer polisïau Eich Yswiriant Cartref Plws neu £150 (neu £250 ar gyfer hawliadau am ddŵr sy’n dianc ac mewn achos o ymsuddiant, ymchwydd neu ddirlithiad, y £1000 cyntaf) yn ogystal ag unrhyw dâl atodol os ydych yn dewis hwn.

Rydym ni’n gwybod bod pob cartref yn wahanol, a dyma pam rydym ni wedi ei gwneud yn hawdd i addasu eich yswiriant cartref i ddiwallu eich anghenion chi. Yn syml, dewiswch o’r dewisiadau ychwanegol canlynol:

  • Difrod Damweiniol Estynedig - Gallwch gael yswiriant ar gyfer damweiniau, fel rhoi eich troed trwy’r nenfwd pan fyddwch chi yn y groglofft, neu golli paent ar y carped. Mae’r dewis hwn ar gael ar gyfer eich yswiriant adeiladau a chynnwys.
  • Diogelwch cyfreithiol i’r teulu - Os ydych chi, neu aelod o’ch teulu sy’n byw yn eich cartref, yn wynebu achos cyfreithiol neu achos llys sy’n ymwneud ag amddiffyn yn erbyn hawliadau cyfreithiol, neu os ydych yn mynnu hawliad, gallwn ddarparu yswiriant hyd at £50,000. Darperir yswiriant diogelwch cyfreithiol teuluol gan DAS Legal Expenses Insurance Co Cyf.
  • Eiddo Personol - Gallwch gael yswiriant ar gyfer eitemau fel tabledi digidol, gliniaduron, ffonau symudol, gemwaith a sbectolau a gaiff eu colli, eu dwyn neu eu difrodi
  • Cael dyfynbris heddiw

Cliciwch isod i gael dyfynbris ar-lein. Neu ffoniwch ni ar 0330 333 4000 neu ewch i’ch cangen leol i gael sgwrs gydag un o’n hymgynghorwyr cwsmeriaid croesawgar.