Yswiriant Cartref

Diogelu eich cartref

✔ Rheolwr hawliadau personol
✔ Dewis o ddau bolisi
✔ Yswiriant cynnwys newydd am hen (ac eithrio dillad sy’n fwy na 2 oed)
✔ Staff canolfan alwadau yn y DU

Trosolwg o'r Cynnyrch

Rydym ni wedi ymuno â Legal & General, yswiriwr sydd wedi ennill gwobrau ac wedi diogelu cartrefi am dros 90 o flynyddoedd, er mwyn cynnig dau bolisi yswiriant cartref dibynadwy i chi. Eich Yswiriant Cartref ac Eich Yswiriant Cartref Plws. Mae gan bob polisi lefel wahanol o sicrwydd, ac mae’r tablau isod yn cynnig trosolwg o’r sicrwydd a ddarperir. Fodd bynnag, i gael yr holl fanylion, edrychwch ar ddogfennau’r polisi sydd yn y tab Dogfennau Polisi. Yn dibynnu ar eich anghenion chi, rydych chi’n gallu dewis yswiriant adeiladau a chynnwys neu yswiriant unigol.

Yswiriant adeiladau

Beth mae’r Yswiriant Adeiladau yn ei gynnwys?

  Eich Yswiriant Cartref Eich Yswiriant Cartref Plws
Tâl Atodol y Polisi ✔ £150 ✔ £100
Yswiriant Cartref Brys ✔ Hyd at £500
Accidental Breakage of fixed glass and sanitary-ware Dewis ychwanegol ar gael
Difrod Damweiniol Estynedig i adeiladau Dewis ychwanegol ar gael Dewis ychwanegol ar gael
Colli Rhent a Llety Arall ✔ Hyd at £25000 ✔ Hyd at £50000
Olrhain a Mynediad ✔ Hyd at £5000
Newid cloeon ✔ Hyd at £500 ✔ Hyd at £750

Rydym yn gwybod bod pob cartref yn wahanol, a dyma pam yr ydym ni wedi ei wneud yn hawdd i addasu eich yswiriant cartref yn unol â’ch gofynion chi. Dewiswch o’r cynigion ychwanegol hyn: 

 • Difrod damweiniol ychwanegol – gallwch gael sicrwydd yswiriant rhag damweiniau fel rhoi eich troed drwy’r nenfwd tra eich bod yn yr atig, neu golli paent ar eich carped. Mae hynny ar gael ar gyfer eich yswiriant adeiladau a’ch yswiriant cynnwys.
 • Diogelwch cyfreithiol i’r teulu - Gweinyddir sicrwydd diogelwch cyfreithiol i’r teulu gan DAS Legal Expenses Insurance Co Ltd. Os ydych chi neu aelod o’ch teulu sy’n byw yn eich cartref yn wynebu costau cyfreithiwr neu gostau llys ar gyfer bwrw ymlaen â hawliadau cyfreithiol penodol neu eu hamddiffyn, gallwn ddarparu sicrwydd yswiriant hyd at £50,000.
 • Eiddo personol - Gallwch gael sicrwydd yswiriant yn y cartref neu i ffwrdd oddi yno ar gyfer eitemau sydd wedi eu colli, eu dwyn neu eu difrodi, fel cyfrifiaduron llechen, gliniaduron, ffonau symudol, gemwaith a beiciau pedal.

Gwasgwch isod i gael dyfynbris ar-lein, neu ffoniwch ni ar 0330 333 4000 neu ewch i’ch cangen leol i gael sgwrs gydag un o’n hymgynghorwyr cwsmeriaid a fydd yn barod iawn i helpu.

Mae cyfyngiadau ac eithriadau yn berthnasol.

Fel gyda’r rhan fwyaf o yswiriant cartref, nid yw ein polisi yn cynnwys colledion neu ddifrod i’ch cartref neu’ch cynnwys o ganlyniad i gynnal a chadw, traul na difrod sy’n digwydd yn raddol dros gyfnod o amser. Mae tâl gorfodol ychwanegol o £100 ar gyfer pob hawliad ar eich polisïau Yswiriant Cartref Plws neu £150 ar gyfer eich polisïau Yswiriant Cartref (neu £250 ar hawliadau gollwng dŵr ac mewn achosion o ymsuddiant, ymgodiad neu dirlithriad, y £1,000 cyntaf) yn ogystal ag unrhyw dâl ychwanegol gwirfoddol yn ôl eich dewis. Mae cyfyngiadau ac eithriadau eraill yn berthnasol. I weld y telerau a'r amodau llawn, cyfeiriwch at y crynodebau a’r llyfrynnau polisi.

Yswiriant cynnwys

Beth mae’r Yswiriant Cynnwys yn ei gynnwys?

  Eich Yswiriant Cartref Eich Yswiriant Cartref Plws
Tâl Atodol y Polisi ✔ £150 ✔ £100
Difrod Damweiniol i’r cynnwys Dewis ychwanegol ar gael
Difrod Damweiniol estynedig i’r cynnwys Dewis ychwanegol ar gael Dewis ychwanegol ar gael
Eitemau Risg Uchel ✔ Hyd at 20% o swm y cynnwys a yswiriwyd gennych ✔ Hyd at 33% o swm y cynnwys a yswiriwyd gennych (lleiafswm o £14,000)
Arian Personol (yn y cartref) ✔ Hyd at £100 ✔ Hyd at £500
Cynnwys y Rhewgell ✔ Hyd at £1000
Lladrad o Adeiladau Allanol ✔ Hyd at £1000 ✔ 10% o’r swm a yswiriwyd £5000
Eitemau yn yr Ardd ✔ Hyd at £1000
Cardiau Credyd ✔ Hyd at £5000
Beiciau Pedal yn y Cartref ✔ Up to contents sum insured

Rydym yn gwybod bod pob cartref yn wahanol, a dyma pam yr ydym ni wedi ei wneud yn hawdd i addasu eich yswiriant cartref yn unol â’ch gofynion chi. Dewiswch o’r cynigion ychwanegol hyn: 

 • Difrod damweiniol ychwanegol – gallwch gael sicrwydd yswiriant rhag damweiniau fel rhoi eich troed drwy’r nenfwd tra eich bod yn yr atig, neu golli paent ar eich carped. Mae hynny ar gael ar gyfer eich yswiriant adeiladau a’ch yswiriant cynnwys.
 • Diogelwch cyfreithiol i’r teulu - Gweinyddir sicrwydd diogelwch cyfreithiol i’r teulu gan DAS Legal Expenses Insurance Co Ltd. Os ydych chi neu aelod o’ch teulu sy’n byw yn eich cartref yn wynebu costau cyfreithiwr neu gostau llys ar gyfer bwrw ymlaen â hawliadau cyfreithiol penodol neu eu hamddiffyn, gallwn ddarparu sicrwydd yswiriant hyd at £50,000.
 • Eiddo personol - Gallwch gael sicrwydd yswiriant yn y cartref neu i ffwrdd oddi yno ar gyfer eitemau sydd wedi eu colli, eu dwyn neu eu difrodi, fel cyfrifiaduron llechen, gliniaduron, ffonau symudol, gemwaith a beiciau pedal.

Gwasgwch isod i gael dyfynbris ar-lein, neu ffoniwch ni ar 0330 333 4000 neu ewch i’ch cangen leol i gael sgwrs gydag un o’n hymgynghorwyr cwsmeriaid a fydd yn barod iawn i helpu.

Mae cyfyngiadau ac eithriadau yn berthnasol.

Fel gyda’r rhan fwyaf o yswiriant cartref, nid yw ein polisi yn cynnwys colledion neu ddifrod i’ch cartref neu’ch cynnwys o ganlyniad i gynnal a chadw, traul na difrod sy’n digwydd yn raddol dros gyfnod o amser. Mae tâl gorfodol ychwanegol o £100 ar gyfer pob hawliad ar eich polisïau Yswiriant Cartref Plws neu £150 ar gyfer eich polisïau Yswiriant Cartref (neu £250 ar hawliadau gollwng dŵr ac mewn achosion o ymsuddiant, ymgodiad neu dirlithriad, y £1,000 cyntaf) yn ogystal ag unrhyw dâl ychwanegol gwirfoddol yn ôl eich dewis. Mae cyfyngiadau ac eithriadau eraill yn berthnasol. I weld y telerau a'r amodau llawn, cyfeiriwch at y crynodebau a’r llyfrynnau polisi.

Dogfennau polisi

Mae'n bwysig eich bod yn darllen y dogfennau allweddol canlynol. Os nad ydych yn deall unrhyw rai o'r telerau a'r amodau, cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Gwneud hawliad
Hawlio os ydych chi wedi cymryd Polisi Select2Protect cyn Tachwedd 8, 2015

Os oes arnoch angen hawlio, ffoniwch RSA, sy’n darparu eich Polisi Yswiriant Cartref Select2Protect, ar 0345 0727148. Mae’r tîm hawliadau a fydd yn ymdrin â’ch cais wedi’i leoli yn y DU ac maen nhw yno i’ch cynorthwyo drwy’r broses o hawlio. Mae’r tîm ar gael i ateb eich cwestiynau ac i roi’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch er mwyn gwneud eich cais chi mor syml a didrafferth â phosib. Hefyd, byddwch yn gallu cael gafael arnynt yn y modd sydd fwyaf addas i chi, p’un ai drwy ffonio, tecstio, anfon e-bost neu drwy’r bost.

Ar gyfer cymorth cyfreithiol a hawliadau cartref brys byddwch yn cael eich trosglwyddo i gwmnïau y tu allan i RSA a fydd yn gallu eich helpu chi. Gallwch hefyd fod yn sicr y bydd RSA yn defnyddio cwmnïau profiadol sydd ag enw da ar gyfer gwaith atgyweirio a bydd eu holl waith yn dod gyda gwarant.

Pan fyddwch yn barod i setlo eich hawliad, mae nifer o ddewisiadau setlo ar gael, fel cael nwyddau, talebau, arian neu gardiau credyd newydd. Mae'r llinellau ar agor 8am-8pm dydd Llun i ddydd Gwener a 9am – 1pm ddydd Sadwrn.

 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 150 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
 • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.