ISA Arian Parod Cyfradd Sefydlog 5 Mlynedd

Gall ein ISA Arian Parod Cyfradd Sefydlog 5 Mlynedd fod yn addas i chi os oes gennych swm i’w fuddsoddi a’ch bod yn gallu gadael eich buddsoddiad heb ei gyffwrdd am 5 mlynedd.

 • Cynilo ar-lein, mewn cangen neu drwy'r post
 • Cynilo rhwng £500 a £15,240
 • Trosglwyddo eich ISA blaenorol i mewn
 • Interest is calculated daily and paid annually or monthly
 • Caniateir talu symiau ychwanegol i mewn tra bod yr ISA yn dal ar werth 
 • Ni chaniateir codi arian cyn diwedd y cyfnod 5 mlynedd
 • Cewch gau'r cyfrif ond byddwch yn colli 360 diwrnod o log
 • Nifer gyfyngedig sydd ar gael


Manylion y cynnyrch

Enw'r cyfrif - ISA Arian Parod Cyfradd Sefydlog 5 Mlynedd Rhif 159

  Cyfraddau llog Balans Di-dreth^ y fl. AER†
Annual interest £500 - £15,240 1.45% 1.45%
Monthly interest £500 - £15,240 1.44% 1.45%
Enillwch gyfradd llog well trwy adael eich arian am gyfnod penodol

Ni fyddwch yn gallu codi arian cyn i’ch ISA aeddfedu. Cewch gau eich ISA, os oes angen, ond byddwch yn colli 360 diwrnod o log gros*. Os byddwch yn gwneud hyn, bydd llog yn cael ei dynnu o'ch ISA cyn talu'r arian i chi a gallai hynny olygu y byddwch yn derbyn llai yn ôl nag a fuddsoddwyd yn wreiddiol os nad oes 360 diwrnod o log wedi cronni.Buddsoddwch lwfans ISA 2016/17 neu symudwch eich ISA Arian Parod blaenorol atom ni

Cewch gynilo rhwng £500 a £15,240 (yr uchafswm blynyddol presennol ar gyfer ISA Arian Parod) pan fyddwch yn buddsoddi eich lwfans ISA ar gyfer 2016/17. 

Os oes gennych ISA Arian Parod gyda rhywun arall eisoes, gallech gael cyfradd well ar y cynilion hynny gyda'r Principality. Byddwn yn amlinellu'r camau syml ar gyfer trosglwyddo pan fyddwch yn gwneud cais.

Rheolwch eich cyfrif ar-lein, mewn cangen neu drwy’r post

Gallwch agor a gweithredu’r cyfrif ISA hwn yn unol â’ch anghenion. Mae ein gwasanaeth Eich Cyfrif yn caniatáu i chi agor a rheoli eich cyfrif ar-lein gan roi hyblygrwydd i chi:

 • Weld eich ISA a’ch manylion personol
 • Gweld eich balans, eich trafodion a’ch cyfraddau llog
 • Gweld ar ba ddyddiad y mae eich ISA yn aeddfedu
 • Cysylltu â ni trwy neges ddiogel 24 awr y dydd. Byddwn yn ymateb yn ystod oriau swyddfa, o fewn 3 diwrnod gwaith fel arfer
 • Argraffu tystysgrifau trethi cynilion

Fel arall, gallwch ddod i'ch cangen leol neu ffonio'r rhif isod a byddwn yn hapus i’ch helpu.


Interest is calculated daily and can be paid monthly or annually

If you choose to have your interest paid annually, interest will be calculated daily and paid annually on the anniversary of you opening your ISA. You can choose whether to add your interest to your ISA, transfer it to another Principality account or have it transferred into another UK bank or building society account.

If you choose to have your interest paid monthly, interest will be calculated daily and the interest paid one month after the date your ISA is opened and then monthly after that. Your interest can be paid into another Principality account. It can also be transferred into another UK bank or building society account, it is subject to a minimum of £5 being payable. Where less than £5 is due to you, the amount due will be paid at the next interest payment date where the total interest then due is more than £5.Ar ôl i’ch ISA aeddfedu byddwch yn gallu cael at eich arian yn syth

Pan fydd yn aeddfedu, bydd balans eich ISA yn cael ei drosglwyddo i’r ISA Arian Parod Cyfradd Amrywiol neu’r hyn sy’n cyfateb agosaf. Cyn i’ch ISA aeddfedu byddwn yn ysgrifennu atoch i roi gwybod i chi am gyfrifon ISA eraill y gallwn eu cynnig i chi.

Gallai Taliadau Gwasanaeth a Thaliadau Cysylltiedig â Chost fod yn berthnasol i'ch cyfrif ac mae'r rhain wedi'u hamlinellu yn ein taflen "Tariff of Charges". Gallem wrthod cyfarwyddyd i weithredu cyfrif dan amgylchiadau penodol. Mae'r amgylchiadau hyn wedi'u hamlinellu ar dudalen 5 o'r Telerau ac Amodau Cynilo.

Crynodeb o'r wybodaeth

Blwch Crynodeb – gwybodaeth allweddol am ein cyfrif(on) cynilo

Enw'r cyfrif - ISA Arian Parod Cyfradd Sefydlog 5 Mlynedd Rhif 159

  Cyfraddau llog Balans Di-dreth^ y fl. AER†
Annual interest £500 - £15,240 1.45% 1.45%
Monthly interest £500 - £15,240 1.44% 1.45%

Mae'r gyfradd llog yn sefydlog am 5 mlynedd yna fe’i trosglwyddir i’n ISA Arian Parod Cyfradd Amrywiol

Statws treth
Di-dreth^


Amodau ar gyfer taliadau bonws
Amherthnasol.


Trefniadau codi arian
Ni chaniateir codi arian cyn i'r ISA Aeddfedu. Caniateir ei gau’n fuan neu ei drosglwyddo i ddarparwr ISA arall ond byddwch yn colli 360 diwrnod o log.


Mynediad
Agor a gweithredu mewn cangen, asiantaeth, ar-lein neu drwy'r post.

Gallai Taliadau Gwasanaeth a Thaliadau Cysylltiedig â Chost fod yn berthnasol i'ch cyfrif ac mae'r rhain wedi'u hamlinellu yn ein taflen "Tariff of Charges". Gallem wrthod cyfarwyddyd i weithredu cyfrif dan amgylchiadau penodol. Mae'r amgylchiadau hyn wedi'u hamlinellu ar dudalen 5 o'r Telerau ac Amodau Cynilo.

Cymorth a chanllawiau

Gwyliwch ein canllaw fideo ar gynilion (04:04)

Cael mwy o'ch cynilion gyda'n 10 awgrym ar gynilo. Darllenwch y canllaw.

Interactive Savings Calculator
Use our calculator to help you choose an account that suits your needs

Telerau ac amodau

Telerau ac Amodau Bond Cyfradd Sefydlog 5 Mlynedd Rhif 159

Os ydych yn trosglwyddo cyfraniadau ISA blynyddoedd blaenorol yn unig, nodwch mai £500 yw eich adnau dechreuol ar eich ffurflen gais. Bydd y ffurflen gais yn gofyn i chi a ydych yn trosglwyddo yn ddiweddarach yn y broses.

Cewch fuddsoddi mewn un ISA Arian Parod yn unig mewn blwyddyn dreth


Gan y byddwch yn rhwym i Delerau y Cyfrif ISA, mae'n rhaid i chi eu darllen. Os nad ydych yn deall unrhyw un o'r telerau ac amodau cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth.

Rydym yn argymell eich bod yn argraffu ac yn cadw copi o'r telerau ac amodau hyn ar gyfer eich cofnodion.

Darllenwch y canlynol hefyd:

 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 150 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid

^ Mae di-dreth yn golygu nad oes yn rhaid talu Treth Incwm a Threth Enillion Cyfalaf y DU ar y llog a enillwch. Mae eich sefyllfa o ran treth yn dibynnu ar amgylchiadau unigol a gall newid yn y dyfodol. 

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.

cynilion

ISA Arian Parod Cyfradd Sefydlog 5 Mlynedd Rhif 159