Ein Bwrdd

Bwrdd y Cyfarwyddwyr yw corff llywodraethu cyffredinol y Gymdeithas. Mae'r Bwrdd yn gyfrifol am stiwardiaeth gyffredinol y Gymdeithas (gan gynnwys is-fusnesau) i sicrhau ei llwyddiant hirdymor. Mae prif swyddogaethau'r Bwrdd yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • Pennu strategaeth a monitro perfformiad;
 • Pennu Diben cyffredinol y Gymdeithas;
 • Pennu'r gyllideb flynyddol a'r cynllun tymor canolig a chymeradwyo lefelau gwariant cyfalaf;
 • Pennu parodrwydd cyffredinol y Gymdeithas i dderbyn risg
 • Pennu polisi cydnabyddiaeth ariannol y Gymdeithas
 • Sicrhau bod diwylliant priodol ar waith (gan gynnwys gosod "tôn briodol o’r brig");
 • Sicrhau bod y Gymdeithas yn cael ei rheoli er budd hirdymor gorau Aelodau'r presennol a'r dyfodol; a
 • Goruchwylio trefniadau llywodraethu.

Mae rhagor o fanylion ar gael i chi yma, Materion a Gedwir ar gyfer y Bwrdd a Pholisi Cyfansoddiad y Bwrdd.

Cyfarfod y Bwrdd

Mae Principality wedi datblygu Bwrdd cryf ag amrywiaeth eang o sgiliau a phrofiad. Mae’r wybodaeth a’r arbenigedd hyn yn galluogi’r Bwrdd i adeiladu ar sylfeini cryf Principality.
Mae manylion ein holl gyfarwyddwyr i’w gweld isod.

 
Nigel Charles Annett CBE, MSc, MA [Hons], DSc Econ, Cyfarwyddwr Anweithredol

Joined the Board in October 2013. Chair of Technology Committee. Member of Governance and Nominations Committee and Remuneration Committee.

Nigel Charles Annett

Sgiliau a phrofiad
Roeddwn i’n gweithio yn flaenorol ym maes bancio buddsoddi, ond ar ôl deng mlynedd ymunais â Bwrdd Dŵr Cymru, fel Cyfarwyddwr Cynllunio yn wreiddiol. Roeddwn yn un o Gyfarwyddwyr sefydlol Glas Cymru, y cwmni dielw a gymerodd berchnogaeth o Dŵr Cymru yn 2001, ac yn Rheolwr Gyfarwyddwr Dŵr Cymru tan 2014. Rwy’n credu’n gryf y gall modelau busnes cydfuddiannol wneud llawer iawn o ddaioni i’r bobl a’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

Cyfraniad at lwyddiant cynaliadwy hirdymor y Gymdeithas
Rwy’n gyfrifol am sicrhau goruchwyliaeth effeithiol o raglen weddnewid barhaus y Gymdeithas er mwyn i ni allu parhau i weddnewid a moderneiddio i fod o fudd i genedlaethau presennol o Aelodau a rhai y dyfodol.

Swyddogaethau eraill
Aelod o Fwrdd Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd ac Ymddiriedolwr o’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru. Rwy’n aelod o Fforwm Cydweithwyr y Gymdeithas a fy swyddogaeth i yw sicrhau y clywir llais cydweithwyr yn uniongyrchol yn ystafell y Bwrdd, ynghyd â llais yr Aelodau.

Jonathan Baum, MBA, MA, Cyfarwyddwr Anweithredol

Joined the Board in July 2021. Member of Audit Committee, Board Risk Committee and Governance and Nominations Committee.

Image of Jonathan Baum Sgiliau a phrofiad
Mae gennyf 30 mlynedd o brofiad ym maes bancio domestig a rhyngwladol mewn sefydliadau byd-enwog gan gynnwys Grŵp Bancio Lloyds, Banc Barclays plc a GE Capital. Er 2020, rwyf wedi bod yn Gyfarwyddwr Anweithredol i TransUnion UK a Banc Vanquis.

Cyfraniad at lwyddiant cynaliadwy hirdymor y Gymdeithas
Mae fy mhrofiad ar draws sectorau manwerthu, busnes, cyfoeth a chyllid asedau ac mewn swyddi arwain risg yn fy ngalluogi i gael trosolwg o’r risgiau presennol a’r risgiau sy’n dod i’r amlwg a fydd yn sicrhau bod y Gymdeithas yn parhau i fod yn llwyddiannus ac yn gynaliadwy i’w Haelodau.

Swyddogaethau eraill
Aelod o Fwrdd TransUnion UK a Banc Vanquis a Chyfarwyddwr Baum Advisory Ltd.

Tom Denman, BSc (Econ) [Hons], ACA, Prif Swyddog Cyllid

Joined the Board in August 2017.

Tom Denman

Sgiliau a phrofiad
Rwy’n Gyfrifydd Siartredig cymwysedig ac yn dod â mwy nag 20 mlynedd o brofiad ym maes cyllid i fy swydd. Cyn ymuno â’r Gymdeithas, roedd gen i nifer o swyddi cyllid mewn amrywiaeth o ddiwydiannau, gan gynnwys eiddo masnachol, seilwaith a’r proffesiwn cyfreithiol, ynghyd â phum mlynedd gyda PwC yng Nghaerdydd a Sydney. Cefais fy mhenodi’n Ddirprwy Gyfarwyddwr Cyllid ym mis Mawrth 2016 ac roeddwn i’n gyfrifol am yr holl gyllid, gweithrediadau’r trysorlys, caffael a gwasanaethau cyfreithiol, wedyn cefais fy mhenodi’n Brif Swyddog Cyllid ym mis Mehefin 2017.

Cyfraniad at lwyddiant cynaliadwy hirdymor y Gymdeithas
Fy swyddogaeth i yw sicrhau ein bod yn cynllunio ac yn rheoli cyfalaf, hylifedd a chyllid y Gymdeithas yn unol â buddiannau hirdymor ein Haelodau a chynaliadwyedd y Gymdeithas.

Debra Evans-Williams, Cyfarwyddwr Anweithredol

Joined the Board in September 2019. Member of Technology Committee, Governance and Nominations Committee and Remuneration Committee.

Sgiliau a phrofiad
Yn ystod fy ngyrfa, rwyf wedi bod ag amryw o swyddi Cyfarwyddwr Gweithredol ac Anweithredol ac wedi gweithio fel ymgynghorydd gyda chwmnïau yn y DU, Ewrop ac UDA. Mae fy mhrofiad blaenorol yn cynnwys pum mlynedd yng Nghymdeithas Adeiladu Britannia, yn ogystal ag uwch swyddi gyda Tesco Compare a Confused.com. 

Cyfraniad at lwyddiant cynaliadwy hirdymor y Gymdeithas
Bydd fy mhrofiad ym meysydd technoleg ariannol/e-fasnach yn fy ngalluogi i gyfrannu’n gadarnhaol at weddnewidiad digidol parhaus y Gymdeithas, a fydd yn cefnogi darpariaeth barhaus o brofiad nodedig i’n Haelodau.

Swyddogaethau eraill

Cadeirydd Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, Cadeirydd Anweithredol Gyrfa Cymru, Cyfarwyddwr Anweithredol Yswiriant Co-op,Cyfarwyddwr Anweithredol Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau ac Ymddiriedolwr yr Alacrity Foundation. Rwyf hefyd yn llysgennad balch i Tŷ Hafan.

Claire Hafner ACA, MA, Cyfarwyddwr Anweithredol

Joined the Board in April 2018. Chair of Remuneration Committee. Member of Audit Committee, Board Risk Committee and Governance and Nominations Committee.

Claire HafnerSgiliau a phrofiad
Rwy’n gyfrifydd cymwysedig (ACA) ac mae gen i MA mewn Ieithoedd ac Economeg. Hyfforddais a chymhwysais gydag Ernst & Young yn adran archwilio y Gwasanaethau Ariannol ac ar ôl hynny treuliais dair blynedd arall ym maes treth gorfforaeth. Yn ystod fy ngyrfa, rwyf wedi cyflawni amrywiaeth eang o swyddogaethau mewn amryw o sectorau, gan gynnwys cyfnod o chwe blynedd yn Gyfarwyddwr Anweithredol Cymdeithas Adeiladu West Bromwich.

Cyfraniad at lwyddiant cynaliadwy hirdymor y Gymdeithas
Mae fy mhrofiad ar draws gwahanol sectorau gwasanaethau ariannol, taliadau, gwasanaethau proffesiynol, amlgyfryngau a thelegyfathrebu, yn fy ngalluogi i gyfrannu at raglen newid y Gymdeithas a llwyddiant parhaus y Gymdeithas.

Julie-Ann Haines MSc, BA [Hons], Prif Swyddog Gweithredol

Joined the Board in May 2016. 

Julie Ann Haines Sgiliau a phrofiad
Cefais fy mhenodi’n Brif Swyddog Gweithredol yn 2020 a chyn hynny roeddwn wedi bod yn Gyfarwyddwr Cwsmeriaid y Gymdeithas ers 2012. Cyn ymuno â Principality roeddwn i’n uwch reolwr gwerthu, marchnata a thechnoleg i gwmnïau fel Sainsbury’s ac HBOS. Mae gweithio’n agos gyda chwsmeriaid wedi bod yn rhan hanfodol o fy ngwaith erioed.

Cyfraniad at lwyddiant cynaliadwy hirdymor y Gymdeithas
Rwy’n angerddol ynghylch y Gymdeithas, ac yn sicrhau ein bod yn adeiladu ar ein hethos a’n gwerthoedd cydfuddiannol, wedi ein gwreiddio yn ein cymunedau, ei phrofiad cwsmeriaid rhagorol ac o ran diwallu eich anghenion. Fy nghyfrifoldeb i yw arwain y Tîm Gweithredol i sicrhau ein bod yn parhau i gyflawni strategaeth y Gymdeithas ar gyfer buddiannau hirdymor ein Haelodau a sicrhau bod y sefydliad yn rhedeg yn ddidrafferth o ddydd i ddydd, gan gynorthwyo cydweithwyr a datblygu diwylliant cynhwysol a dymunol.

Swyddogaethau eraill
Rwy’n aelod o Bwyllgor Ymgynghorol Strategol Haen Ganol UK Finance ac o Fwrdd Ymgynghorol Rhyngwladol Ysgol Fusnes Caerdydd. Rwy’n ymddiriedolwr Canolfan Mileniwm Cymru.

Derek Anthony Howell BSc [Hons], FCA, Cyfarwyddwr Anweithredol, Uwch-gyfarwyddwr Annibynnol

Joined the Board in April 2014. Chair of Audit Committee. Member of Board Risk Committee and Governance and Nominations Committee.

Derek Anthony Howell

Sgiliau a phrofiad
Mae gen i radd mewn mathemateg ac rwyf wedi cymhwyso yn Gyfrifydd Siartredig gyda Price Waterhouse – Pricewaterhouse Coopers [PwC] wedi hynny, lle’r oeddwn i’n gweithio’n wreiddiol yn yr adran archwilio a lle arbenigais mewn adfer corfforaethol a gwaith ansolfedd, a mynd yn bartner ym 1988. Ar ôl ymddeol o’r bartneriaeth, rwy’n parhau i weithredu fel ymgynghorydd i PwC, dim ond mewn cysylltiad â gwaith gweinyddu parhaus Lehman Brothers.

Cyfraniad at lwyddiant cynaliadwy hirdymor y Gymdeithas
Fel Uwch Gyfarwyddwr Annibynnol, rwy’n gwrando ar syniadau’r Cadeirydd, yn gwasanaethu fel canolwr i Gyfarwyddwyr eraill, ac yn gyfrifol am arwain yr adolygiad blynyddol o berfformiad y Cadeirydd. Fel Hyrwyddwr Chwythu’r Chwiban penodedig y Bwrdd, rwyf hefyd ar gael i’r Aelodau os oes ganddynt bryderon nad ydynt wedi gallu eu datrys drwy sianeli arferol neu y mae cyswllt o’r fath yn amhriodol ar eu cyfer. Rwy’n gyfrifol am helpu’r Bwrdd i gyflawni ei gyfrifoldebau goruchwylio o ran materion sy’n ymwneud ag uniondeb y datganiadau ariannol a naratif; systemau rheoli risg a rheolaeth fewnol.

Swyddogaethau eraill
Trysorydd St John Cymru Wales ac Ymddiriedolwr Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ac Artes Mundi.

Robert Michael Jones BA [Hons], MBA, ACIB, Prif Swyddog Risg

Joined the Board in February 2013.

Robert Michael Jones Sgiliau a phrofiad
Rwyf wedi gweithio i’r Gymdeithas ers 1997 a chefais fy mhenodi’n Bennaeth Risg y Grŵp yn 2005 a fy nyrchafu i swydd Cyfarwyddwr Risg y Grŵp (Prif Swyddog Risg erbyn hyn) yn 2009. Ym mis Rhagfyr 2019, cefais fy mhenodi’n Brif Weithredwr Dros Dro gan y Bwrdd a chyflawnais y dyletswyddau hynny tan fis Medi 2020, pan ddychwelais i fy swydd barhaol yn Brif Swyddog Cyllid. Rwyf wedi treulio dros 40 mlynedd yn gweithio ym maes Gwasanaethau Ariannol, gan ddechrau fy ngyrfa gyda Banc y Midland ac yna HSBC gan gyflawni nifer o swyddi rheoli yn yr is-adrannau manwerthu a bancio corfforaethol. Mae gen i radd mewn Economeg ac MBA o Goleg Rheoli Henley, ac rwy’n Aelod Cyswllt o Sefydliad Siartredig y Bancwyr.

Cyfraniad at lwyddiant cynaliadwy hirdymor y Gymdeithas
Pan oeddwn i’n Brif Weithredwr Dros Dro, roeddwn i’n gyfrifol am arwain y Tîm Gweithredol i sicrhau ein bod yn parhau i gyflawni strategaeth y Gymdeithas er budd hirdymor ein Haelodau yn ogystal â chynnal rhediad esmwyth y Gymdeithas yn ei gweithrediadau dyddiol. Yn Brif Swyddog Risg, ynghyd â’r Prif Swyddog Cyllid, rwy’n gyfrifol am sicrhau bod y Gymdeithas yn cynnal sail gyfalaf gref a fydd yn ei galluogi i dyfu a chystadlu’n llwyddiannus yn y tymor hir. Rwy’n gyfrifol hefyd am ail linell amddiffyn y Gymdeithas i sicrhau bod trefniadau rheoli risg wedi’u hymsefydlu ar draws y Gymdeithas gyfan ac yn cyfochri â pharodrwydd y Gymdeithas i dderbyn risg, ei diben a’i hamcanion.

Swyddogaethau eraill
Aelod o Fwrdd Cynhyrchion a Gwasanaethau Morgeisi UK Finance.

Sally Jones-Evans FCIB, MBA, MSC, Chair, Cyfarwyddwr Anweithredol

Joined the Board in February 2015, elected Chair in April 2021. Chair of Governance and Nominations Committee. Member of Remuneration Committee.

Sally Jones-Evans

Sgiliau a phrofiad
Treuliais 30 mlynedd ym maes bancio manwerthu ac yswiriant cyffredinol gan ennill profiad eang o arwain pobl drwy newid, yn bennaf mewn meysydd yn gwasanaethu cwsmeriaid yn uniongyrchol. Credaf fod hynny’n fy helpu i gefnogi’r tîm Arweinyddiaeth Weithredol i lunio agenda newid barhaus y Gymdeithas.

Cyfraniad at lwyddiant cynaliadwy hirdymor y Gymdeithas
Rwy’n gyfrifol am arwain gwaith y Bwrdd, gan sicrhau bod y Bwrdd yn gweithredu’n effeithiol wrth bennu’r strategaeth, goruchwylio perfformiad a gosod parodrwydd y Gymdeithas i dderbyn risg. Rwyf hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod cynlluniau olyniaeth cadarn ar waith, bod y Gymdeithas yn cynnal y safonau llywodraethu corfforaethol uchaf a bod gennym ddiwylliant agored a thryloyw.

Swyddogaethau eraill
Rwy’n eistedd ar Fyrddau Hafren Dyfrdwy Ltd (is-gwmni Severn Trent PLC) a Delio Wealth Ltd, busnes technoleg ariannol Cymru sy’n tyfu’n gyflym. Mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn trechu tlodi ac anghyfiawnder ac rwy’n gwasanaethu fel Ymddiriedolwr Tearfund, yr elusen ddyngarol a datblygu tramor.

Iain Mansfield, LLB (Hons), FCA, Prif Swyddog Gweithredu

Joined the Board in December 2019.

Iain Mansfield

Sgiliau a phrofiad
Yn wreiddiol, ymunais ag is-fusnes Principality, Nemo Personal Finance,yn Gyfarwyddwr Cyllid ym mis Ionawr 2015. Ym mis Hydref 2017, cefais fymhenodi’n Brif Swyddog Gweithredu y Gymdeithas, ar ben cadw cyfrifoldeb cyff redinol am Nemo. Rwy’n Gyfrifydd Siartredig cymwysedig, a chyn ymuno â Principality, cefais 15 mlynedd o brofiad mewn swyddi arwain uwch mewn banciau mawr, busnesau newydd a busnesau gwasanaethau ariannol manwerthu â chymorth ecwiti preifat.

Cyfraniad at lwyddiant cynaliadwy hirdymor y Gymdeithas
Fy swyddogaeth i yw sicrhau ein bod yn darparu gwasanaeth rhagorol i’n cwsmeriaid, yn cynnal ac yn gweddnewid ein technoleg ac yn cyfl awni newid mewn modd effeithiol ac effeithlon wrth gynnal cadernid gweithredu priodol i gynnal ein busnes er budd ein Haelodau a chynaliadwyedd y Gymdeithas.

Pwyllgorau’r Bwrdd

Mae’r Bwrdd yn cwrdd yn rheolaidd ac yn gweithredu drwy ei chwe phwyllgor:

 
 • Pwyllgor Archwilio
  Mae'r Pwyllgor Archwilio yn un o bwyllgorau Bwrdd y Gymdeithas sy'n cynorthwyo'r Bwrdd i gyflawni ei gyfrifoldebau goruchwylio mewn cysylltiad â materion sy'n ymwneud ag adroddiadau ariannol; systemau rheoli risg a rheolaeth fewnol; atal achosion o dwyll, osgoi treth, llwgrwobrwyo a llygredd; archwilio mewnol ac archwilio allanol.
 • Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau
  Arwain y broses ar gyfer penodiadau'r Bwrdd a gwneud argymhellion i'r Bwrdd. 
 • Pwyllgor Risg y Bwrdd
  Swyddogaeth Pwyllgor Risg y Bwrdd yw sicrhau ar ran y Bwrdd fod dull cydgysylltiedig o oruchwylio a rheoli risgiau strategol a chorfforaethol allweddol. Dylai oruchwylio strwythur y drefn lywodraethu ar gyfer rheoli risg er mwyn gallu deall proffil risg y Gymdeithas yn hawdd a thargedu adnoddau rheoli risg yn briodol.
   
 • Pwyllgor Cydnabyddiaeth
  Yn gyfrifol am oruchwylio'r gwaith o ddatblygu a gweithredu polisïau ac arferion cydnabyddiaeth ariannol y Gymdeithas gan sicrhau bod polisïau ac arferion cydnabyddiaeth ariannol yn briodol i alluogi'r Gymdeithas i ddenu, cadw a gwobrwyo unigolion sydd â'r sgiliau, y profiad, yr wybodaeth a'r ymddygiadau cywir i gefnogi'r gwaith o gyflawni diben y Gymdeithas.
 • Pwyllgor Technoleg
  Swyddogaeth y Pwyllgor yw darparu goruchwyliaeth y Bwrdd o Raglen Trawsnewid Hybrid y Gymdeithas a gwneud argymhellion i'r Bwrdd ynglŷn â newidiadau perthnasol i'r Rhaglen Trawsnewid Hybrid.
 • Pwyllgor Cydnabyddiaeth Anweithredol
  Swyddogaeth y Pwyllgor yw pennu ac adolygu ffioedd Cyfarwyddwyr Anweithredol gan sicrhau bod y rhain yn briodol i ddenu a chadw unigolion o ansawdd uchel i'r Gymdeithas.
   

Siarter Archwilio Mewnol

Diben Archwilio Mewnol yw darparu barn annibynnol a gwrthrychol i'r Bwrdd ar ddigonolrwydd a gweithrediad system rheolaeth fewnol y Gymdeithas.

Mae'r siarter hon yn diffinio'n ffurfiol ddiben y swyddogaeth Archwilio Mewnol yng Nghymdeithas Adeiladu Principality yn ogystal â'i hawdurdod, ei chwmpas a'i chyfrifoldeb.

Mae'n tanlinellu pwysigrwydd annibyniaeth a gwrthrychedd yr Archwiliad Mewnol ac yn disgrifio sut mae'r swyddogaeth Archwilio Mewnol yn rhyngweithio â'r busnes a gyda Phwyllgor Archwilio y Bwrdd.

Cliciwch ar y ddolen i ddarllen Siarter Archwilio Mewnol Cymdeithas Adeiladu Principality

Cysylltwch â ni
Twitter logo Instagram logo Facebook logo

#LleMaeCartrefYnBwysig