Gordalu eich morgais

Overpayment after a mortgage payment holiday

If you're in a better financial position after your Mortgage Payment Holiday then we’re really pleased that your circumstances have improved. You can make overpayments (regularly or as a lump sum) to your mortgage account to cover your missed payments. This overpayment is in addition to the overpayment facility already available on all non-flexible residential and BTL mortgages.  You can read more on how to do this here.

Drwy dalu ychydig yn ychwanegol yn rheolaidd neu drwy gyfandaliad mawr, gallwch helpu i leihau balans cyffredinol eich morgais a swm y llog y byddwch yn ei dalu. Gallwch ordalu ar bob un o’n cynhyrchion morgais, gan gynnwys prynu i osod.

 • Lleihau’r swm sydd arnoch chi ar eich morgais
 • Lleihau’r llog cyffredinol yr ydych yn ei dalu
 • Fel arall, dewch i gael sgwrs â'n cynghorwyr morgeisi ynghylch lleihau cyfnod eich morgais
 • Bob blwyddyn, gallwch ad-dalu hyd at 10% o'r balans sy'n weddill ar 1 Ionawr.
 • Ar gyfer gordaliadau sydd dros 10% o’r terfyn blynyddol yn unig y byddai cosbau adbrynu sy’n gysylltiedig â chynnyrch yn berthnasol.
 • Pan fyddwch yn gwneud gordaliad, bydd y swm sy'n ddyledus gennych a swm y llog sy’n deillio yn cael eu hailgyfrif ar unwaith, ond ni fydd eich taliad morgais misol yn newid os na ofynnwch inni ei newid. *Os oes gennych forgais hyblyg, byddwch yn gallu gordalu ar unrhyw adeg yn ystod oes eich morgais a bydd eich taliadau misol yn cael eu hailgyfrif yn ystod ei adolygiad 6 misol rheolaidd.
 • *If you have a flexible mortgage, you are able to overpay at any time during the life of your mortgage and your monthly payments would be recalculated at its regular 6 monthly review.

Sut i ordalu eich morgais

Mae llawer o ffyrdd y gallwch ordalu eich morgais, gallwch:

 • Sefydlu archeb sefydlog
 • Gwneud taliad dros y ffôn
 • Dod i’r gangen i dalu a siec neu arian parod
 • Postio siec atom
 • Cwblhau trosglwyddiad banc ar-lein

Ni fyddwn yn anfon cadarnhad o’ch gordaliad, ond byddwch yn gweld y gordaliad a wnaed ar hanes y trafodion ar eich datganiad blynyddol. Os hoffech gael gwybod faint yw eich lwfans gordaliad, gallwch gysylltu â ni ar 0330 333 4000 neu gallwch ddod i un o’n canghennau ar unrhyw adeg.  

Wrth dalu yn uniongyrchol o’ch banc, gan gynnwys ag archeb sefydlog, dyfynnwch y manylion canlynol:

Rhif y Cyfrif: 90653535

Cod Didoli: 20-18-23

Cyfeirnod: Rhif Cyfrif Eich Morgais

GELLIR ADFEDDIANNU EICH CARTREF OS NA FYDDWCH YN TALU'R AD-DALIADAU AR EICH MORGAIS