Ffurflenni I'w Lawrlwytho

Os ydych yn chwilio am ffurflen neu ddogfen nad yw’n ymddangos yn y rhestr hon, ffoniwch ni ar 0330 333 4000 ac fe anfonwn un atoch chi.

CYNILION

Gwneud cais am gyfrif.

Os ydych yn lawrlwytho ac yn anfon unrhyw ffurflen sy’n cynnwys gwybodaeth bersonol, gwnewch yn siŵr eich bod chi ac unrhyw un arall yr ydych yn anfon gwybodaeth bersonol ar eu rhan, wedi darllen ein Polisi Preifatrwydd ac unrhyw ddogfennau a nodir isod.

Cais am Gyfrif Cynilo

I wneud cais am gyfrif cynilo (ac eithrio Cyfrif e-Gynilo sydd i’w agor ar-lein yn unig) drwy’r post. Os ydych yn agor cyfrif plentyn ar sail ymddiriedaeth, mae’n rhaid llenwi’r ffurflen gais ymddiriedolwr isod

Datganiad Hunanardystio

I’w ddefnyddio ar y cyd â’r ffurflen gais

Cais Ymddiriedolwr

Os ydych yn agor cyfrif plentyn fel ymddiriedolwr, mae’n rhaid llenwi’r ffurflen hon ynghyd â’r ffurflen gais cynilo uchod

I wybod mwy am y gwahaniaethau rhwng agor cyfrif plentyn fel llofnodwr neu fel ymddiriedolwr, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin yma

Ffurflenni ISA

Trosglwyddo ISA yn Fewnol

I drosglwyddo eich ISA Arian Parod presennol i ISA Arian Parod arall y Principality

 

 

 

 

Ffurflen Trosglwyddo ISA Arian Parod

I drosglwyddo eich ISA Arian Parod o ddarparwr arall i ISA Arian Parod y Principality

Cais am ISA Arian Parod

I wneud cais am ISA arian parod (ac eithrio e-ISA sydd i’w agor ar-lein yn unig) drwy’r post

Ffurflen bwlch mewn tanysgrifiad ISA Arian Parod

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych chi eisiau talu i mewn i’ch ISA Principality presennol a chithau heb dalu i mewn i’r cyfrif yn ystod y flwyddyn dreth ddiwethaf

Ffurflen Trosglwyddo ISA Stociau a Chyfranddaliadau i ISA Arian Parod y Principality

I drosglwyddo eich ISA Stociau a Chyfranddaliadau o ddarparwr arall i ISA Arian Parod y Principality

Symud Arian

Archeb Sefydlog Cynilion

I gyfarwyddo eich banc neu gymdeithas adeiladu i anfon taliad rheolaidd i’ch cyfrif cynilo yn y Principality

Atwrneiaeth

Canllaw Cofrestru Atwrneiaeth

Canllaw i roi gwybodaeth ichi ar gyfer ymdrin â materion ariannol rhywun arall

Datganiad o Atwrneiaeth

Gofynnir i’r ffurflen hon gael ei llenwi gan Dwrnai(neiod) adeg cofrestru

Profedigaeth

Marwolaeth a Phrofedigaeth

Canllaw i roi gwybodaeth ichi pan fyddwch yn colli anwylyn

Cofrestru Profedigaeth

Mae angen y ffurflen hon er mwyn inni wybod at bwy yr ydym yn ysgrifennu a phwy sydd â hawl i gael yr wybodaeth

Cais i gau cyfrifon yn sgil profedigaeth

Mae angen y ffurflen hon i gau’r cyfrifon

Cais i godi arian yn sgil profedigaeth

Mae angen y ffurflen hon os oes angen codi arian i ymdrin â’r ystad

Instant Access (Ex ISA) Account Terms and Product Summary Information

Product information regarding an account which may be opened following the death of an ISA account holder.

Ffurflenni Defnyddiol Eraill

Paslyfr ar goll

I’n hysbysu eich bod wedi colli eich paslyfr

Paslyfr wedi ei ddwyn

I’n hysbysu fod eich paslyfr wedi ei ddwyn

MORGEISI

Ffurflenni Morgeisi

Gorchymyn Debyd Uniongyrchol Morgais

I roi caniatâd i Gymdeithas Adeiladu’r Principality gasglu arian o’ch banc neu gymdeithas adeiladu i dalu eich morgais

Tariff taliadau Morgais