Regular Saver Bonds

       Os ydych chi'n cynilo ar gyfer rhywbeth dros gyfnod o flwyddyn a’ch bod yn dymuno cynyddu eich cynilion heb fuddsoddi cyfandaliad, gall ein Bondiau Cynilo Rheolaidd roi help llaw ichi. Fel ein Bondiau Cyfradd Sefydlog, mae’r llog yn parhau'n sefydlog dros y cyfnod (1 flwyddyn yn yr achos hwn). Gallwch adneuo arian sawl gwaith bob mis hyd at eich terfyn, a thelir y llog pan fydd y cyfrif yn aeddfedu.

 • You want to know how much interest your savings will earn over a year
 • You have £20 or more to open an account
 • You want to save regularly towards a specific goal, not necessarily every month
 • You don’t mind leaving your savings untouched for a year.
 • You don’t have a regular amount to save (or you’ve got a lump sum instead)
 • You need regular access to your savings
 • You’d like a variable interest rate.
  Gros* y fl. AER† Isafswm i'w agor Rhybudd i godi arian  
Bond Cynilo Rheolaidd 1 Flwyddyn Rhif 19 2.00% 2.00% £20 Ni chaniateir codi arian More details

^ Mae di-dreth yn golygu na fydd yn rhaid ichi dalu Treth Incwm y DU na Threth ar Enillion Cyfalaf ar y llog byddwch yn ei ennill. Mae’r system dreth yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol; mae’n bosibl na fydd yn cael ei chynnal yn y dyfodol.

* Gros yw’r gyfradd llog sy’n daladwy yn ôl y contract cyn tynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a ddynodir gan y gyfraith.

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.

FSCSRydym wedi ein cynnwys yng Nghyllun Digolledu'r Gwasanaethau Ariannol. Rhagor o wybodaeth am yr hyn y mae'n ei olygu i chi.

 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 150 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
 • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.