Addysg Ariannol

Eu helpu i ddysgu. Dyna sy'n bwysig.

Fel Cymdeithas, rydym yn angerddol ynglŷn â gallu addysgu plant a phobl ifanc sut i werthfawrogi a rheoli arian, a fydd yn rhoi sgiliau bywyd gwerthfawr iddyn nhw. Ers 2019, mae 20,000 o bobl ifanc wedi derbyn addysg ariannol a gwersi gyrfaoedd yn rhan o'n hymrwymiad i gefnogi ysgolion i addysgu addysg ariannol.

Addysg Ariannol gartref

Rydym ni wedi lansio ap ac adnodd newydd i blant ar gyfer eich dysgwyr ifanc. Mae adnodd Sgwad Safio Dylan yn llawn gemau difyr sydd wedi'u cynllunio i helpu plant 5-11 oed ddysgu am arian a chynilo, a byddwn yn cyflwyno adnoddau i athrawon hefyd yn fuan. Cliciwch isod i gychwyn arni.

Ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

UK awards

UK app award 2020 nominee - Dylan's Den 

Her y Bumpunt Gartref

Rydym yn falch iawn o gael gweithio gyda Menter yr Ifanc i gefnogi Her y Bumpunt a Her y Bumpunt Gartref yn rhan o'n hymrwymiad parhaus i addysg ariannol ledled Cymru.

Mae Her y Bumpunt yn ffordd ryngweithiol iawn o ddod â dysgu yn fyw i blant oedran cynradd. Her fentergarwch genedlaethol yw hon sy'n rhoi cyfle i fyfyrwyr 5-11 oed ymchwilio i syniad busnes yna ei gynllunio a’i greu gan ddechrau gyda dim ond papur £5. 

Gyda chefnogaeth Cymdeithas Adeiladu'r Principality, mae Her y Bumpunt Gartref bellach ar gael yn Gymraeg ac rydym yn cydweithio er mwyn sicrhau bod mwy o ysgolion a myfyrwyr ledled Cymru yn cael y cyfle i ennill y sgiliau mentergarwch gwerthfawr hyn.

I gael gwybod sut y gallwch chi gymryd rhan, cliciwch y botwm isod. Cewch ragor o wybodaeth a phopeth sydd ei angen arnoch i gymryd rhan, gan gynnwys llyfr gweithgareddau, geirfa, cynghorion ar gyfer myfyrwyr a rhieni a thystysgrif cymryd rhan. 

Young Money fiver challenge

Cymryd rhan yma

 

Dosbarth busnes

Rydym yn falch o fod yn bartner â 5 ysgol ledled Cymru yn rhan o'r rhaglen ysgolion Dosbarth Busnes, dan arweiniad Busnes yn y Gymuned a Gyrfa Cymru, yn ogystal â helpu 14 o ysgolion ychwanegol.

Mae'r partneriaethau yn cynnwys nawdd i ddisgyblion gwblhau cymwysterau ariannol cydnabyddedig gyda Sefydliad Bancio a Chyllid Llundain, ac mae rhai ohonyn nhw gyfwerth â chymhwyster TGAU. Ers 2017, mae dros 1100 o ddisgyblion wedi ennill cymwysterau. Rydym ni hefyd yn gweithio'n agos gyda 3 ysgol ar raglen Canolfan Ragoriaeth Addysg Ariannol Arian Ieuenctid.

Canolfan Ragoriaeth Addysg Ariannol

Yn rhan o'n hymrwymiad i addysg ariannol, rydym yn falch o fod yn gweithio gydag Arian Ieuenctid ar raglen y Ganolfan Ragoriaeth Addysg Ariannol yn ne Cymru.

Mae gennym ni bartneriaethau hirdymor â nifer o ysgolion uwchradd yn rhan o'r rhaglen Dosbarth Busnes ac mae Ysgol y Strade yn Llanelli ac Ysgol Nantgwyn yn Nhonypandy wedi cael nawdd gennym i gymryd rhan yn rhaglen y Ganolfan Ragoriaeth Addysg Ariannol.

Llwyddodd Ysgol y Strade i ennill statws Canolfan Ragoriaeth yn gynnar yn 2020 ac mae Ysgol Nantgwyn ar hyn o bryd yn gweithio tuag at y statws gan wneud camau breision. Bu un arall o’r ysgolion partner, Ysgol Bro Myrddin yng Nghaerfyrddin, yn llwyddiannus ar y rhaglen – rydym yn eu helpu gyda gweithgareddau cwricwlwm rheolaidd a thrwy noddi cymwysterau ariannol cydnabyddedig.

Mae rhaglen y Ganolfan Ragoriaeth Addysg Ariannol yn cynorthwyo ysgolion i ddatblygu darpariaethau effeithiol a chynaliadwy mewn addysg ariannol, gan gynnwys cyflwyno gwersi ysbrydoledig, datblygu staff, rhannu arferion da ac arweinyddiaeth.

 

Dysgwch fwy yn Young Enterprise

Wythnos Trafod Arian

Mae Wythnos Trafod Arian yn ddigwyddiad blynyddol i gefnogi'r Strategaeth Galluogrwydd Ariannol ar gyfer y DU, gyda'r nod o gael pobl i drafod arian.

Rydym yn gefnogol iawn i'r Wythnos Trafod Arian a byddwn yn parhau i gymryd rhan bob blwyddyn drwy gynnig gwersi addysg ariannol mewn ysgolion ledled Cymru a'r Gororau.

Yn ystod Wythnos Trafod Arian a Phensiynau 2019 ymwelodd ein cydweithwyr â 30 o ysgolion ledled Cymru i gyflwyno sesiynau addysg ariannol yn seiliedig ar stori Pobi Teisennau gyda Gŵydd. Comisiynwyd llyfr stori Laura Wall gan y Principality ac mae’n adrodd stori plentyn sy'n trefnu i werthu teisennau bach er mwyn codi arian i brynu llyfrau. Mae themâu entrepreneuriaeth, gwneud penderfyniadau ac addysg ariannol drwy’r llyfr i gyd.

Yn rhan o Wythnos Trafod Arian 2019 fe wnaethom ni ofyn i blant ysgolion cynradd yng Nghymru beth yr oedden nhw’n cynilo ar ei gyfer.

Ysgol Gynilo y Principality

Rydym yn cydweithio â’r Ganolfan Ddarganfod Gwyddoniaeth flaenllaw Xplore! i ddarparu rhaglenni addysg ariannol ledled gogledd Cymru, Caer a'r Amwythig. Yn ystod mis Medi – Tachwedd 2019 derbyniodd 11 o ysgolion wersi rhyngweithiol a difyr ynglŷn â rheoli arian. 

Diwrnod pobi teisennau gyda Gŵydd a’i Ffrindiau

Ydych chi’n cymryd rhan mewn diwrnod teisennau bach i elusen?

Yn seiliedig ar lyfr stori ‘Pobi Teisennau gyda Gŵydd’ gan Laura Wall, rydym ni wedi creu pecyn gweithgareddau sy'n addysgu sgiliau rhifedd ac addysg ariannol. Mae'r pecyn hefyd yn cynnwys rysáit ar gyfer diwrnod difyr yn pobi teisennau bach a gweithgaredd dylunio teisennau bach! Ar gyfer myfyrwyr Cyfnod Allweddol 1 (5-7 oed).

Cliciwch yma i lawrlwytho'r pecyn gweithgareddau ar gyfer eich pobydd bach.

 

 

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.