Gwasanaethau Trysorlys

Tîm Trysorlys y Principality sy’n rheoli hylifedd y Grŵp, cyllid cyfanwerthu ac adnoddau cyfalaf. Mae mynediad at y marchnadoedd cyfanwerthu yn caniatáu i’r Grŵp gydbwyso amrywiaethau mewn ffrydiau cynilo a chymedroli’r ddibyniaeth ar ffynonellau traddodiadol o gyllid.

Cyllid

Codir cyllid cyfanwerthu drwy'r Marchnadoedd Arian Rhyngwladol gydag aeddfedrwydd yn amrywio o dros nos i bymtheg mlynedd. Ceir mynediad i'r marchnadoedd drwy amrywiaeth o offerynnau a rhaglenni.
Y rhaglenni presennol yw:

Byrdymor

 • Adneuon Amser
 • Tystysgrifau Adneuon (CD)

Hirdymor

 • Nodiadau Tymor Canolig Ewro (EMTN) - Prosbectws EMTN cyfredol
 • Gwarantau a Gefnogir gan Forgais Preswyl – Dolen i adroddiadau Buddsoddwyr, y Cyflwyniad Buddsoddwyr a’r holl ddogfennau: www.euroabs.com & European Datawarehouse
 • Friary No4 plc - Dyddiad yr alwad gynharaf 21/04/2022
 • Friary No5 plc - Dyddiad yr alwad gynharaf 21/01/2024
 • Friary No6 plc - Dyddiad yr alwad gynharaf 21/11/2024
 • Dolen i Fodelau Llif Arian RMBS Friary: www.euroabs.com

Cyfalaf

 • Dylai deiliaid nodiadau PIBS gyfeirio pob ymholiad i ddesg gwasanaeth cleientiaid Equiniti Group plc;
  Ffôn - 0203 8902152
  E-bost - ClientServiceDesk@equiniti.com

Statws Credyd

Mae’r Grŵp yn cynnal statws credyd yn unol â phob sefydliad ariannol o bwys. Pennir statws y Grŵp gan ddwy o’r prif asiantaethau yn fyd-eang, Moody’s Investor Service a Fitch Ratings.
Rydym yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r ddwy ynglŷn â’n canlyniadau ac unrhyw ddigwyddiad arwyddocaol arall. Mae ein statws cyfredol fel a ganlyn:

  Tymor byr Adolygiad diwethaf Tymor hir
Fitch F2 BBB+ 24/08/2021
Moodys P-2 Baa2 23/08/2021

Hylifedd

Mae’r hylifedd ar gael i ateb llif arian y Grŵp. Caiff cronfeydd dros ben eu buddsoddi mewn gwahanol gyfnodau aeddfedrwydd yn amrywio o dros nos i ddeng mlynedd. Gwneir buddsoddiadau mewn amrywiaeth o offerynnau a restrir islaw:

Tymor byr

 • Cyfrifon Galw
 • Adneuon Arian
 • Tystysgrifau Adnau
 • Biliau Trysorlys

Tymor hir

 • Giltiau
 • Nodau Cyfradd Arnofio
 • Residential Mortgage Backed Securities
 • Supranational Bonds

Ymholiadau Buddsoddi

Medrir cynnig cyfraddau buddsoddi ar symiau dros £500,000 am gyfnodau’n amrywio o un mis i bum mlynedd. Bydd pob dêl am aeddfedrwydd penodol.
Islaw mae enghreifftiau o’r gwrthbartïon sy’n buddsoddi gyda’r Trysorlys:

 • Awdurdodau Lleol
 • Elusennau Cofrestredig
 • Cymdeithasau Tai
 • Cwmnïau Yswiriant
 • Sefydliadau Ariannol
 • Rheolwyr Cronfeydd

Ni all Trysorlys dderbyn arian gan unigolyn. Os yw cwsmeriaid unigol yn dymuno agor cyfrif cynilo gyda’r Gymdeithas, dylent gysylltu gyda’u cangen leol, ein Canolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid neu wneud cais ar-lein.

Os hoffech wybodaeth bellach ar sut i fuddsoddi gyda ni cysylltwch ag Adran y Trysorlys un ai drwy e-bost yn alltreasury@principality.co.uk neu drwy ffonio 02920 773447.

UK Money Markets Code

Principality Building Society subscribes to the principles of the UK Money Markets Code. Please click on the link to read our Statement of Commitment to the UK Money Markets Code.

Cysylltwch â ni
Twitter logo Instagram logo Facebook logo

#LleMaeCartrefYnBwysig