Astudiaethau Achos

Rydym wedi darparu atebion ariannu wedi'u teilwra i amrywiaeth eang o brosiectau buddsoddi a datblygu. Dyma rai enghreifftiau o'r prosiectau rydym wedi bod yn falch o'u cefnogi.

 

Eiddo Hanesyddol ar Stryd Fawr Dinbych-y-pysgod 

Mae Principality Masnachol wedi darparu cyfleuster newydd gwerth £700,000 i Alcann Limited i gynorthwyo gyda buddsoddiad hirdymor a phrynu eiddo hanesyddol yng nghanol Dinbych-y-pysgod. 

 

Cymdeithas Dai Caredig 

Rydym yn falch o fod wedi cwblhau cytundeb newydd ar gyfer Caredig (Family Housing yn flaenorol), Cymdeithas Dai yn Abertawe sydd werth £26m, fydd yn eu helpu i gyflawni eu huchelgais o adeiladu 700 o gartrefi fforddiadwy newydd yn ne Cymru erbyn 2030. 

External street view of West India House

 

West India House

Bryste

Mae Principality Masnachol yn falch o fod wedi cynorthwyo A. R. & V. Properties Limited i brynu West India House, eiddo rhestredig Gradd II yng nghanol Bryste. Lleoliad delfrydol ar gyfer pobl sydd eisiau aros yng nghymuned canol dinas ffyniannus.

 

LivEco - Great House Farm

Sain Ffagan, Caerdydd

Rydym yn falch o gefnogi cam olaf pentref eco sy'n chwyldroi byw'n gynaliadwy yng Nghymru. Mae prosiect Great House Farm LivEco, ar gyrion Caerdydd yn Sain Ffagan, yn ddatblygiad tai preswyl carbon isel a di-garbon, sy’n cynnwys 35 o gartrefi.

Front view of Gilfach Goch

 

Y Co-op yn Gilfach Goch

Rhondda Cynon Taf

Rydym yn falch o gefnogi cymuned leol Gilfach Goch trwy ariannu datblygiad manwerthu newydd yn Rhondda Cynon Taf sydd wedi ei osod ar les i’r Co-op er mwyn dod â siop groser fwy i'r ardal.

 

Byngalo Eco

Aberdare 

Mae Principality Masnachol yn falch o gefnogi prosiectau cynaliadwy, ecogyfeillgar, fel y datblygiad carbon negyddol hwn yn Aberdâr. Mae'r byngalo, a adeiladwyd gan Rosey Developments, wedi defnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau cynaliadwy i leihau ei ôl troed carbon.

 

Usk Field 

Llanisien, Caerdydd 

Hwn oedd ail gam datblygiad Waterstone, ychydig oddi ar Heol Brynbuga yn Llanisien, lle bu Principality yn cynorthwyo ar y cam cyntaf yn ôl yn 2012; roeddem yn falch iawn o gael cais i ariannu ail gam y safle o fri hwn, yn cynnwys 20 o dai uwchraddol a 5 tŷ fforddiadwy.

 

Preswyl

Ystad Priordy Ewenni, Bro Morgannwg

Mae datblygiad tai moethus newydd ym Mro Morgannwg, taith gerdded fer o briordy hanesyddol ac yn agos at Aberogwr, bellach wedi'i gwblhau. Fe wnaethom ni helpu Westacres gyda'u datblygiad tai moethus blaenllaw ar ystad hardd a hanesyddol Priordy Ewenni. Dywedodd Ian Morgan, Rheolwr Gyfarwyddwr Morganstone Ltd a Westacres fod ein cefnogaeth yn amhrisiadwy.

The Mill

 

Preswyl / Tai Fforddiadwy

Y Felin, Caerdydd

Fe wnaethom gydweithio â Tirion Homes, Cymdeithas Tai Cadwyn, Llywodraeth Cymru a Lovell ar ddatblygiad trefol arloesol gwerth £100m sy'n dod â chartrefi fforddiadwy i orllewin Caerdydd ar safle sydd wedi bod yn adfeiliedig ers 20 mlynedd.

PBS Commercial Deal Map

Map Prosiectau

Darparu atebion ariannu ledled y DU

Ers 2002, mae Principality Masnachol wedi ceisio datblygu yr hyn y mae'n ei gynnig i gyrraedd y safonau uchel y mae ein cwsmeriaid yn eu haeddu. Mae'r portffolio, felly, yn cael ei ehangu nid yn unig ledled Cymru ond hefyd i dde-orllewin a chanolbarth Lloegr a Llundain.

Cysylltwch â ni
X logo Instagram logo Facebook logo LinkedIn logo YouTube logo

#LleMaeCartrefYnBwysig