Rheoli eich morgais

Rydym yn sylweddoli y bydd eich amgylchiadau yn siŵr o newid dros oes eich morgais. Mae gennym nifer o wasanaethau i gwsmeriaid morgeisi Cymdeithas Adeiladu’r Principality y gallwch eu defnyddio i helpu gyda’r newidiadau hynny.

Gallwch reoli eich morgais ar-lein, ochr yn ochr â’ch cyfrif cynilion gydag Eich Cyfrif.

Dyma’r hyn y gallwch ei wneud ar-lein gyda Eich Cyfrif

  1. Edrych ar eich holl gyfrifon cynilion a morgais
  2. Cael mynediad at Eich Cyfrif 24 awr y dydd
  3. Edrych ar eich holl falansau a chyfraddau llog cyfredol
  4. Cysylltu â ni trwy neges ddiogel 24 awr y dydd
  5. Argraffu eich tystysgrifau treth pryd bynnag y bydd eu hangen arnoch

Gallwch gofrestru ar gyfer y gwasanaeth ar-lein hwn pa un a ydych chi wedi agor eich cyfrif Principality drwy’r post, mewn cangen neu mewn asiantaeth, gan ganiatáu i chi wirio eich cyfrifon pryd bynnag y byddwch yn dymuno, ble bynnag yr ydych.

Wrth gwrs, gallech barhau i weithredu eich cyfrifon Principality yn ôl yr arfer, pa un a yw hynny drwy’r post, dros y ffôn neu trwy alw i mewn i’ch cangen leol. Rydym bob amser yn falch o’ch gweld chi!

Taliad morgais misol cyntaf – pam mae hwn weithiau’n wahanol i’m taliadau morgais dilynol?

Esboniad

Pan drefnir eich morgais, caiff y cyllid ei anfon i’ch cyfreithiwr i'w ddosbarthu. Mae hyn yn eich galluogi chi, y cwsmer, i brynu/ail-forgeisio eich cartref. Er bod y morgais yn cychwyn o’r pwynt hwn, nid yw’n ofynnol i chi wneud taliad misol tan i’r debyd uniongyrchol gael ei sefydlu. Gallai hyn fod hyd at 2 fis ar ôl rhyddhau’r cyllid i brynu.

Yn ystod y cyfnod hwn, byddwch wedi derbyn y cyllid ond ni fyddwch wedi gwneud taliad misol eto ac mae llog yn cronni. Caiff y swm cychwynnol hwn o log ei alw’n groniadau weithiau a gellir talu’r llog hwn cyn eich taliad misol cyntaf neu weithiau fe’i cymerir gyda’ch taliad debyd uniongyrchol misol cyntaf.

Enghraifft

Os mai’r 15fed o bob mis yw’r dyddiad a ddewisir gan y cwsmer ar gyfer y debyd uniongyrchol ac y blaendalwyd ei forgais ar 20 Mehefin, yna ni fyddai ei ad-daliad misol cyntaf yn cael ei gasglu tan 15 Awst. Mae hyn oherwydd bod y dyddiad a ddewiswyd ar gyfer y debyd uniongyrchol yn ystod y cyfnod o fis ac felly mae dyddiad casglu'r debyd uniongyrchol yn symud i’r mis canlynol. Yn yr enghraifft hon, byddai’r cwsmer yn talu llog cychwynnol o 20 Mehefin tan 31 Gorffennaf.

Cyfrifo llog cychwynnol

Gellir cyfrifo llog cychwynnol fel a ganlyn:

Blaenswm y morgais £ * Cyfradd Llog /365 (366 ar gyfer blynyddoedd naid) * nifer y diwrnodau o’r blaendaliad tan ddiwedd y mis cyn taliad cyntaf y cwsmer

Ffoniwch ni neu dewch i’n gweld ni yn un o’n canghennau os hoffech drafod hyn ymhellach.

Taliadau debyd uniongyrchol – ffordd rwydd o dalu eich morgais principality.

Dull talu cyfleus

Fel gwasanaeth wedi’i wella i fenthycwyr y Principality, gallwn gasglu eich ad-daliadau morgais trwy Ddebyd Uniongyrchol. Mae’r dull talu rhwydd hwn yn golygu nad oes gennych unrhyw sieciau i’w hysgrifennu na gwaith papur a chostau postio parhaus, gan fod eich taliadau misol yn cael eu casglu’n uniongyrchol o’ch banc.

Os ydych chi’n talu rhai o’ch biliau cartref eraill trwy Ddebyd Uniongyrchol eisoes, byddwch yn gwybod pa mor rhwydd y gall y dull talu hwn fod.
Sut i newid i Ddebyd Uniongyrchol

Y cwbl y mae angen i chi ei wneud yw cwblhau ac argraffu ein Gorchymyn Debyd Uniongyrchol a’i anfon atom. Cofiwch nodi’r dyddiad yr hoffech i ni gasglu eich taliadau. Wrth gwrs, mae croeso i chi ein ffonio ni neu ddod i’n gweld yn un o’n canghennau, os hoffech siarad â ni am drefnu neu newid eich debyd uniongyrchol.
Gallwn gasglu eich taliadau ar ddiwrnod gwaith rhwng y 1af a’r 25ain o’r mis neu ar ddiwrnod gwaith olaf y mis.
Os hoffech i’ch taliad gael ei gasglu ar ddiwrnod gwaith olaf y mis, nodwch eich dyddiad talu fel ‘diwrnod olaf y mis’.
Newidiadau i’ch ad-daliad morgais

Byddwn yn parhau i’ch hysbysu ymlaen llaw am unrhyw newid i’ch ad-daliad(au) morgais yn y ffordd arferol. Fodd bynnag, byddwn yn diwygio’r swm a gesglir o’ch banc yn awtomatig.
Debyd Uniongyrchol – Atebion i’ch cwestiynau

C.A gaf i ganslo Cyfarwyddyd Debyd Uniongyrchol?
A.Cewch, gellir canslo cyfarwyddiadau trwy gysylltu â’ch banc. Hysbyswch ni hefyd os gwelwch yn dda.
C.Beth os yw fy Nebyd Uniongyrchol yn cael ei ddychwelyd i fy manc heb ei dalu?
A.Byddwn yn ysgrifennu atoch i gadarnhau y byddwn yn ailgyflwyno’r debyd uniongyrchol mewn 10 diwrnod. Dylech fod yn ymwybodol bod ffi’n daladwy ar bob debyd uniongyrchol a ddychwelir. Gweler ein rhestr o ffioedd morgais am fwy o fanylion. .
C.Pa fath o gyfrif sydd ei angen arnaf i ddefnyddio Debyd Uniongyrchol?
A.Gellir defnyddio’r rhan fwyaf o gyfrifon cyfredol mewn banciau i wneud taliadau Debyd Uniongyrchol. Mae rhai cyfrifon adneuon arbennig yn eu caniatáu hefyd erbyn hyn. Holwch yn eich cangen.
C.A gaiff unrhyw sefydliad gasglu arian trwy Ddebyd Uniongyrchol?
A.Na chaiff. Dim ond sefydliadau ag unplygrwydd profedig a galluoedd ariannol a gweinyddol cadarn y mae banciau yn caniatáu iddynt gasglu arian trwy Ddebyd Uniongyrchol.
C.A fyddaf yn dal i dderbyn hysbysiadau am ad-daliadau newydd?
A.Byddwch, ond byddant er gwybodaeth yn unig ac i’w gwirio yn erbyn eich cyfriflen banc.
Argraffwch, cwblhewch a dychwelwch ein Gorchymyn i’ch banc neu gymdeithas adeiladu i dalu trwy Ddebyd Uniongyrchol i drefnu debyd uniongyrchol misol i dalu eich morgais.

Anawsterau o ran talu eich morgais - Sut gallaf i gael fy morgais yn ôl ar y trywydd iawn os wyf wedi methu taliad?

Helpu i gael eich morgais yn ôl ar y trywydd iawn

Pan fydd hyn yn digwydd, gall Cymdeithas Adeiladu’r Principality eich arwain a’ch helpu chi i gael eich taliadau’n ôl ar y trywydd iawn. Gallwn weithio gyda chi i drefnu’r ateb cywir i sicrhau eich bod yn gyfredol o ran eich taliadau unwaith eto.

Os ydych chi’n meddwl eich bod yn debygol o wynebu anawsterau o ran talu eich morgais, mae’n bwysig siarad â ni cyn gynted â phosibl. Peidiwch ag aros tan eich bod wedi methu taliad cyn cysylltu â ni.

Efallai eich bod mewn perygl o fod yn ddi-waith, efallai nad ydych yn gallu gweithio oherwydd cyfnod hir o salwch, efallai eich bod yn cael trafferthion teuluol neu efallai nad yw eich cyflog wedi ei dalu’n brydlon. Beth bynnag fo’r rheswm, dylech gysylltu â ni. Ffoniwch ni ar 0330 333 4020 rhwng 9am a 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener. Byddwn yn ceisio dod o hyd i ateb gyda chi bob amser.

Dewis o ffyrdd i dalu

Rydym yn cynnig dewis o ffyrdd i dalu i chi, felly gallwch ddewis yr un sydd gyflymaf a mwyaf cyfleus i chi. Os nad ydych wedi trefnu taliadau rheolaidd ar gyfer eich morgais eisoes, mae angen i chi wneud hynny ar unwaith. Gallwch ddarganfod mwy am hyn isod. Os ydych chi wedi methu taliad gallwch dalu’r swm sy’n ddyledus yn y ffyrdd canlynol:

Dros y ffôn - ffoniwch ni ar 0330 333 4020 rhwng 9am a 5pm, rhwng dydd Llun a dydd Gwener i wneud neu drefnu taliadau.

Gyda siec - gwnewch eich siec yn daladwy i’r Principality ac yna rhowch eich enw (e.e. Principality – Mr A B Sampl), ac ysgrifennwch rif eich cyfrif ar y cefn. Anfonwch ef wedyn i: Yr Adran Ôl-ddyledion, Cymdeithas Adeiladu’r Principality, Adeiladau’r Principality, Heol y Frenhines, Caerdydd CF10 1UA.

Trwy ymweld â’ch cangen Principality leol - gallwch ddod o hyd i fanylion ein holl ganghennau ar ein tudalen dod o hyd i gangen.

Trwy drefnu taliad rheolaidd

Dyma’r ffordd rwyddaf o dalu eich morgais. Mae tri gwahanol fath o daliadau rheolaidd y gallwch ddewis ohonynt:

Debyd uniongyrchol - ffoniwch ni ar 0330 333 4020 i drefnu debyd uniongyrchol

Trosglwyddiad banc neu Orchymyn sefydlog - bydd angen i’ch banc wybod ein manylion cyfrif er mwyn trefnu gorchymyn sefydlog neu drosglwyddiad banc. Dyma nhw:

Cod didoli: 20-18-23

Rhif cyfrif: 90653535

Bydd angen hefyd i chi ddyfynnu rhif eich cyfrif morgais fel cyfeirnod.

Siaradwch â ni

Mae croeso i chi gysylltu os byddwch yn cael trafferthion ariannol ac angen trafod eich morgais gyda ni. Byddwn yn ceisio eich helpu chi. Ewch i’n tudalen we, Cael Trafferth i Dalu Eich Morgais. Esbonnir yma y byddwn yn eich trin yn deg a pha gamau y dylech chi eu cymryd i helpu eich hun. Ffoniwch ni ar 0330 333 4020 rhwng 9am a 5pm, rhwng dydd Llun a dydd Gwener. Byddwn yn gwneud popeth a allwn i’ch helpu chi.

Mathau o daliad morgais - Beth ydyn nhw ac a gaf i newid fy math o daliad morgais?

Ceir tri math posibl o daliad morgais:

Ad-daliad

Mae pob taliad misol yn cynnwys cyfalaf yn rhannol (y swm yr ydych chi wedi ei fenthyg) a llog yn rhannol (y llog misol ar y swm yr ydych chi wedi ei fenthyg). Cyn belled ag y bo’r holl daliadau’n cael eu gwneud yn brydlon, caiff y benthyciad ei ad-dalu ar ddiwedd tymor y morgais.

Llog yn unig

Mae pob taliad misol yn cynnwys llog yn unig (y llog misol ar y swm yr ydych chi wedi ei fenthyg). Ni ad-delir unrhyw gyfalaf yn ystod tymor y morgais. Mae hyn yn golygu y bydd y swm llawn a fenthycwyd yn dal i fod yn ddyledus ar ddiwedd tymor y morgais. Mae’r benthyciwr yn cymryd cyfrifoldeb llawn am sicrhau yr ad-delir y benthyciad ar ddiwedd y tymor. Gwneir hyn yn aml trwy gael rhyw fath o fuddsoddiad sydd, ar ôl iddo aeddfedu, yn ad-dalu’r cyfalaf (y swm yr ydych chi wedi ei fenthyg).

Mae newid i log yn unig yn ddibynnol ar fodloni meini prawf penodol a’n cytundeb ni. I drafod hyn ymhellach, ffoniwch ni neu trefnwch apwyntiad yn un o’n canghennau.

Rhannu rhwng Ad-daliad/Llog yn unig

Cymysgedd o’r ffau fath o daliad morgais uchod yw hyn, fel y byddai rhan o’ch morgais ar sail ad-dalu a rhan o’ch morgais ar sail llog yn unig.

Os hoffech drafod unrhyw newidiadau i’r math o ad-daliad morgais sydd gennych, beth am ein ffoniwch ni neu drefnu apwyntiad yn un o’n canghennau.

Newid eich cytuneb morgais - Beth sy'n digwydd pan fydd un o'm cynhyrchion morgais yn dod i ben?

Ar ôl aeddfedu

Pan fydd unrhyw un o’r cynhyrchion ar eich cyfrif morgais ar fin aeddfedu, byddwch yn derbyn hysbysiad o leiaf chwe wythnos cyn y dyddiad aeddfedu yn dangos y cynhyrchion morgais sydd ar gael y gallwch newid iddynt.

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod pan fydd eich cytundeb morgais presennol yn dod i ben a’ch bod eisiau dewis cytundeb morgais arall

Gan eich bod yn ddeiliad morgais Principality presennol, byddwch yn gallu gwneud cais am gytundeb morgais newydd naill trwy ofyn am gyngor gennym ni neu drwy beidio â derbyn cyngor a’n hysbysu ni i ddilyn eich cyfarwyddiadau.

Mae’n bwysig eich bod yn darllen y dewisiadau hyn a’u pwyso a'u mesur cyn penderfynu sut i wneud cais am eich cytundeb morgais.

Darllenwch fwy yma am yr hyn y mae angen i chi ei wybod pan fyddwch yn newid eich cytundeb morgais presennol.

Os na fyddwch yn gwneud unrhyw beth

Os na fyddwch yn dewis unrhyw beth i gymryd lle eich cynnyrch sy’n aeddfedu, ar ôl iddo aeddfedu bydd y rhan honno o’ch morgais yn agored i log ar ein Cyfradd Amrywiol Safonol (SVR). Gallwch ddarganfod mwy am ein Cyfradd Amrywiol Safonol (SVR) yma.

Term Adjustment – What is it exactly and can I change the term of my mortgage?

Tymor eich morgais

Tymor eich morgais yw nifer y blynyddoedd a gytunwyd gennych i ad-dalu’r arian a fenthycwyd gennych i brynu eich cartref. Byddwch wedi cytuno’r tymor gyda ni pan agorwyd eich cyfrif morgais gyntaf. Rydym yn deall efallai y byddwch yn dymuno newid tymor eich morgais wrth i’ch amgylchiadau newid.

Addasu tymor eich morgais

Cewch wneud cais i newid tymor eich morgais. Trwy gytundeb â ni, gallwch wneud tymor eich morgais yn hwy neu’n fyrrach. Mae ein cytundeb yn amodol ar ein meini prawf benthyg a fforddiadwyedd. Sylwer y bydd addasu tymor eich morgais yn effeithio ar eich taliadau morgais misol.

Os byddwch yn dymuno newid tymor eich morgais, beth am ein ffonio ni i drafod hyn neu drefnu apwyntiad yn un o’n canghennau.

Blaenswm pellach - Beth yw hyn a sut mae'n gweithio?

Beth yw blaenswm pellach?

Benthyciad ychwanegol a dderbynnir gan fenthyciwr sydd â morgais gyda’r gymdeithas eisoes yw blaenswm pellach. Fe’i gwarantir yn erbyn yr un cartref â’r morgais presennol. Mae pob cais yn ddarostyngedig i'n meini prawf benthyca.

Blaensymiau pellach y Principality – Atebion i’ch cwestiynau

C. Faint allwn i ei fenthyg?

A. Asesir pob cais yn unigol. Mae’r swm y byddwch yn gallu ei fenthyg yn amodol ar ein meini prawf ymgeisio ac addasrwydd a fforddiadwyedd. £1,000 yw’r isafswm y gallwch ei fenthyg.

C. Dros ba gyfnod o amser y byddwn i’n ad-dalu?

A. Yn amodol ar ein meini prawf benthyca, gallech fenthyg yr arian dros gyfnod o rhwng 2 a 40 mlynedd. Bydd ad-dalu eich benthyciad dros gyfnod byrrach o amser yn golygu eich bod yn talu llai o log ond bydd eich taliadau misol yn uwch nag os byddwch yn dewis tymor ad-dalu hwy. Bydd ad-dalu eich benthyciad dros gyfnod hwy o amser yn golygu eich bod yn talu mwy o log ond y bydd eich taliadau misol yn is na phe byddech yn dewis tymor ad-dalu byrrach.

C. A oes unrhyw gostau eraill?

A. A.Ceir ffi ymgeisio o £205. Nid oes unrhyw ffioedd pe byddech yn dymuno gwneud ad-daliadau cynnar.

C. A gaf i wneud cais am flaenswm pellach os oes gen i un gyda’r Principality eisoes?

A. Cewch, yn amodol ar ein meini prawf benthyca. Y cwbl y mae angen i chi ei wneud yw gwneud yn siŵr nad yw cyfanswm eich benthyciad(au) a’ch morgais/morgeisi yn fwy na 85% o werth eich cartref ac y gallwch chi fforddio’r ad-daliadau.

C. Sut ydw i’n gwneud cais?

A. Mae’n hawdd i Aelod presennol drefnu hyn. Ffoniwch ni neu galwch i mewn i’ch cangen leol a bydd aelod o staff yn hapus i helpu.

Os byddwch yn dymuno trafod gwneud cais am flaenswm pellach y Principality, beth am ein ffonio ni neu drefnu apwyntiad yn un o’n canghennau.

Trosglwyddo ecwiti - Beth yw hyn?

Beth yw trosglwyddo ecwiti?

Dileu neu ychwanegu enw rhywun ar forgais yw trosglwyddiad ecwiti. Weithiau, pan fydd eich amgylchiadau personol yn newid, efallai y byddwch yn dymuno ychwanegu enw rhywun at eich morgais neu ei dynnu oddi arno. Mae’n rhaid i ni gymeradwyo trosglwyddiad ecwiti ac mae’n amodol ar ein meini prawf benthyciadau morgais a fforddiadwyedd.

Os byddwch yn dymuno ychwanegu rhywun at eich morgais neu ddileu rhywun oddi ar eich morgais, gallwch drafod hynny gyda ni. Ffoniwch ni neu trefnwch apwyntiad yn un o’n canghennau.

Profedigaeth - Beth sy'n digwydd pan fydd cwsmer morgais y Principality yn marw?

Os ydych chi wedi dioddef profedigaeth, hoffem estyn ein cydymdeimlad i chi.

Pan fydd cwsmer morgais yn marw, bydd angen i ni weld y dystysgrif marwolaeth wreiddiol neu gopi ardystiedig o’r dystysgrif marwolaeth wreiddiol. Bydd angen i ni gasglu manylion yr aelod o’r teulu, y cynrychiolydd neu'r ysgutor sy’n gweithredu ar ran y sawl sydd wedi marw. Efallai hefyd y bydd angen i ni weld dogfennau eraill hefyd ond byddwn yn rhoi gwybod i chi os bydd angen hynny.

Os byddwch chi angen siarad â ni am forgais y sawl sydd wedi marw, ffoniwch ni neu trefnwch apwyntiad yn un o’n canghennau.

Tystysgrif o log morgais (MIRAS 5) - Beth yw hon ac a oes angen un arnaf?

Beth yn union yw tystysgrif o log morgais?

Tystysgrif sy’n rhoi manylion y llog a godwyd ar eich cyfrif morgais yn ystod y flwyddyn dreth flaenorol yw tystysgrif o log morgais (MIRAS 5). Mae angen tystysgrif o log morgais ar rai o’n cwsmeriaid morgais at ddibenion treth.

Os oes angen tystysgrif o log morgais arnoch, ffoniwch ni neu trefnwch apwyntiad yn un o’n canghennau.

Sylwer na allwn gynhyrchu tystysgrif o log morgais ar gyfer treth a dalwyd tan fod y flwyddyn dreth dan sylw wedi dod i ben.

Beth yw rhyddhau gwarant rannol?

Beth yw rhyddhau gwarant rannol?

Rhyddhau gwarant rannol yw pan fydd cwsmer morgais yn dymuno gwerthu rhan o’i dir a/neu dai allan ar y tir hwnnw. Os ydych chi’n meddwl y gallech fod eisiau rhyddhau gwarant rannol, yna bydd angen i chi drafod hynny gyda ni.

Fe’i hadnabyddir fel rhyddhau gwarant rannol gan ein bod ni fel darparwr y benthyciad, os byddwn yn cytuno iddo, yn rhyddhau cyfran o’r eiddo sy’n rhan o’n gwarant ar y morgais. Yn aml, mae cyfreithiwr yn ymdrin â’r broses ar ran cwsmer a gallai olygu prisio’r eiddo eto.

Os byddwch yn dymuno rhyddhau gwarant rannol ar eich morgais gyda ni, ffoniwch ni neu trefnwch apwyntiad yn un o’n canghennau.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.