Ffurflen Ymholi am Forgais

Eich cam cyntaf i wneud cais am forgais gyda’r Principality

Ein Ffurflen Ymholi am Forgais yw eich cam cyntaf i wneud cais am forgais gyda’r Principality. Byddwn yn gofyn rhai cwestiynau syml i chi am eich hun a’r eiddo y mae gennych ddiddordeb ynddo ac ni ddylai gymryd mwy na 10 munud i lenwi’r ffurflen. Pan fyddwch wedi ei llenwi, bydd un o’n hymgynghorwyr morgeisi yn eich ffonio chi ar yr amser yr ydych wedi ei ddewis o fewn 3 diwrnod gwaith i drafod eich anghenion ac i sicrhau eich bod yn bodloni ein meini prawf benthyca.

Mae’r Principality yn cynnig gwasanaeth gwneud cais am forgais â chyngor. Mae gennym ni dîm o ymgynghorwyr morgeisi sy’n gallu argymell cynnyrch o’n dewis o forgeisi, sy’n gweddu orau i’ch amgylchiadau chi. Mae ein cyngor yn rhad ac am ddim.

Pan fyddwch wedi llenwi ein Ffurflen Ymholi am Forgais:

  • O fewn 3 diwrnod gwaith ar ôl llenwi ein Ffurflen Ymholi am Forgais syml, byddwn yn cysylltu â chi i drafod eich anghenion ac i sicrhau eich bod yn bodloni’r meini prawf benthyca.
  • Byddwn yn trafod camau nesaf eich cais a’r hyn y gallwch ei ddisgwyl.
  • Ni fydd angen i chi ail gyflwyno’r manylion a nodir ar y ffurflen hon (ond byddwn yn gwirio a ydynt yn parhau i fod yn ddilys).

Edrychwch ar ein rhestr wirio cyn gwneud cais isod cyn i chi ddechrau:

  • Rydych chi rhwng 18 a 75 oed.
  • Rydych chi’n breswylydd parhaol yn y DU a/neu mae gennych hawl amhenodol i aros yn y DU.
  • Mae’r eiddo sydd i’w forgeisio wedi ei leoli yng Nghymru neu Loegr.
  • If you are looking for a mortgage on a buy to let property, your portfolio does not exceed 3 mortgaged buy-to-let properties (including the property relating to this application).

Gall eich cartref gael ei adfeddiannu os na fyddwch yn talu’r ad-daliadau ar eich morgais

Cam 1 o 3 : Eich Manylion

Personal Details

Manylion Personol

Please choose a title
Nodwch werth
Nodwch werth
Nodwch werth Nodwch ddyddiad Mae’n rhaid i chi fod yn hŷn na 18
Mae’n rhaid i chi fod yn breswylydd parhaol yn y DU a/neu fod â hawl amhenodol i aros yn y DU
Manylion Cyfeiriad Eich Cartref
Nodwch werth
Nodwch werth Rhowch god post dilys
Manylion Cyswllt
Nodwch werth
Nodwch werth Rhowch gyfeiriad e-bost dilys
Nodwch werth Rhowch gyfeiriad e-bost dilys Nid yw’r cyfeiriadau e-bost yr ydych wedi’u nodi yn cyfateb

Cam 2 o 3 : Manylion yr Eiddo

Manylion yr Eiddo

Y Math o Eiddo
Please enter a value Please enter a number Dim ond i ymgeiswyr â dim mwy na 5 eiddo ar osod, gan gynnwys y cais hwn, y gallwn gynnig Morgais Prynu i Osod.
Lleoliad yr Eiddo

Ar gyfer eiddo yng Nghymru a Lloegr yn unig yr ydym yn darparu morgeisi.

Ar gyfer eiddo yng Nghymru a Lloegr yn unig yr ydym yn darparu morgeisi.

Manylion y Morgais

Nodwch werth Nodwch rif Mae’r ffigyrau yr ydych wedi’u nodi ar gyfer Gwerth yr Eiddo a’r Blaendal yn golygu nad yw canran eich benthyciad o gymharu â gwerth yr eiddo yn bodloni ein meini prawf benthyca. Dylech chi addasu eich ffigyrau er mwyn bwrw ymlaen.
Dylech chi fod yn ymwybodol ei bod yn ofynnol i’r incwm rhent fod o leiaf 145% o’r taliadau llog misol.

Cam 3 o 3 : Manylion Ffonio Yn Ôl

Manylion Ffonio Yn Ôl

Pryd fyddai’r amser gorau i gysylltu â chi am hyn?
Please choose a prefered time to call you back.
  • Cam 1 o 3 Eich Manylion
  • Cam 2 o 3 Manylion yr Eiddo
  • Cam 3 o 3 Manylion Ffonio Yn Ôl

For your protection, any information we take from you will be held in accordance with our privacy policy. You have the right to access your information at any time. You can request further detail by contacting our Data Protection Officer at Principality House, Queen Street, Cardiff. Read our Privacy Policy, which explains how we use your information.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.