Cyflenwyr Principality

Mae’r dudalen hon at ddefnydd ein cyflenwyr trydydd parti a darpar gyflenwyr.

Lluniwyd adran Cyflenwyr Principality y wefan gan ein tîm Caffael Grŵp, a’r bwriad yw rhoi gwybodaeth i gyflenwyr trydydd parti a darpar gyflenwyr i’w helpu nhw i weithio’n well gyda’r Principality.

Os ydych chi naill ai’n un o gyflenwyr neu ddarpar gyflenwyr y Principality, mae’n bwysig eich bod yn gweld y gweithdrefnau a’r polisïau sy’n effeithio arnoch chi. Cliciwch ar yr adrannau isod i ddysgu rhagor.

Prynu nwyddau a/neu wasanaethau

Prynu nwyddau a/neu wasanaethau

Os yw’r Principality wedi gofyn i chi ddarparu nwyddau a/neu wasanaethau, disgwylir i chi ddarparu copi o fanylion swyddogol y cwmni i helpu i sefydlu’r broses gyflenwi. Wedyn bydd modd i ni dalu’r swm dyledus trwy ein dewis o ddull (BACS). Gwneir taliadau cydnabyddedig yn unol â’n telerau talu arferol, sef 30 niwrnod.

Pan ofynnir i chi ddarparu nwyddau a/neu wasanaethau, efallai y byddwch yn derbyn Archeb Brynu i gontractio arni, neu bydd y Principality’n trafod contract ysgrifenedig gyda chi.

Archeb Brynu

Os bydd y Principality wedi cyflwyno archeb brynu am ddarparu nwyddau a/neu wasanaethau, bydd y telerau canlynol yn rheoli’r gweithrediad masnachol, oni bai fod y Principality wedi llofnodi cytundeb ysgrifenedig amgen â’r cyflenwr. Defnyddiwch y ddolen ganlynol i ddarllen Telerau ac Amodau ein Harchebion Prynu. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynghylch y telerau, cysylltwch â'r adran Caffael Grwpiau.

Contractau

Dan rai amgylchiadau, bydd y Principality’n trafod contract ysgrifenedig gyda chi i reoli ein perthynas. Lle llofnodir contract ysgrifenedig, efallai y parheir i godi archebion prynu i’w diddymu o’u cymharu â’r cytundeb ysgrifenedig.

Rheoli’r Berthynas â Chyflenwyr

Mae’r Principality wedi ymrwymo i reoli’n barhaus y berthynas â chyflenwyr. O’r herwydd, o bryd i’w gilydd, drwy gydol cyfnod ein perthynas gytundebol, efallai y gofynnir am ragor o wybodaeth gan gyflenwyr trydydd parti fel rhan o oruchwyliaeth barhaus diwydrwydd dyladwy, lle bydd lefel yr ymgysylltu’n cael ei phennu gan y cynhyrchion neu’r gwasanaethau a gyflenwir.

Telerau ac Amodau Archebion Prynu

Terms and Conditions for purchase of goods and/or services

In order to better control our costs, we have implemented a purchase to pay (P2P) system. This system allows us to raise Purchase Orders (POs) in advance of any goods being delivered or services being provided. Only on receipt of a PO from your contact within Principality should you commence any work on our behalf. Your invoice should quote the PO number. Any invoices received after 6th November 2017 without a valid PO number will be returned to you unpaid. Please read the letter about our PO policy that was distributed to suppliers, which explains the process in more detail.

If you have received a Purchase Order from us, please ensure you have read our terms and conditions for the purchase of goods and/or services. Please use the following link to read our Purchase Order Terms and Conditions.

These terms and conditions will apply to the purchase of any goods and/or services unless the Society has agreed alternative written terms and conditions with you.

Should you have any queries regarding terms between you and the Society, please contact Group Procurement.

Polisi Chwythu’r Chwiban

Chwythu’r Chwiban

Mae’r Principality wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd gweithio moesegol a moesol sy’n rhydd o gamymddwyn, aflonyddu, bwlio, gwahaniaethu a thorri rheolau Iechyd a Diogelwch. Yn unol â’r ymrwymiad hwn, rydym yn pwysleisio y dylai Cyflenwyr ac eraill a chanddynt bryderon difrifol ynghylch unrhyw agwedd ar waith y Principality ddod ymlaen a mynegi’r pryderon hynny, a pheidio â diystyru camymddwyn yn y gweithle. Isod, mae rhan o Bolisi Chwythu’r Chwiban y Principality, sydd hefyd yn berthnasol i gyflenwyr trydydd parti.

Diben

Nod y polisi hwn yw:

 1. Pennu fframwaith lle gall pobl godi pryderon a derbyn adborth am unrhyw gamau a gymerwyd yng nghyd-destun materion sydd o fewn cwmpas y polisi.
 2. Caniatáu i bobl fynd ymhellach os ydynt yn anfodlon ar ymateb y Grŵp, neu os teimlant na allant godi’r pryder gydag unrhyw berson yn y Grŵp.
 3. Sicrhau pobl y cânt eu hamddiffyn rhag cosbau neu erledigaeth am godi materion; h.y. eu bod yn credu’n rhesymol eu bod yn wir, ac yn credu’n rhesymol bod y datgeliad yn cael ei wneud er lles y cyhoedd.

Cwmpas y Polisi

Mae’r polisi hwn yn berthnasol i bob cydweithiwr ar draws y Grŵp, ac i unrhyw staff dros dro, ymgynghorwyr allanol, contractwyr a chyflenwyr. Nid yw’r polisi hwn yn berthnasol i gwynion ynghylch materion cyflogaeth, gan fod y Grŵp wedi gosod gweithdrefn sefydlog, ‘Y Polisi a’r Weithdrefn Cwyno’, yn ei lle i alluogi staff i gofnodi cwyn ynghylch eu cyflogaeth eu hunain. Dylid defnyddio’r “Polisi Chwythu’r Chwiban” os bydd unigolyn am nodi gwybodaeth neu bryderon ynghylch unrhyw rai o’r materion canlynol:

 • Camymddwyn ariannol [gan gynnwys methiannau i sicrhau cywirdeb neu integredd datganiadau ariannol y Grŵp], neu amhriodoldeb neu dwyll
 • Methiant i gydymffurfio â dyletswydd neu Statudau cyfreithiol [gan gynnwys esgeulustod neu dorri contract]
 • Camweinyddu cyfiawnder
 • Peryglon i Iechyd a Diogelwch unrhyw unigolyn
 • Niwed i’r amgylchedd
 • Gweithgarwch troseddol [gan gynnwys lladrata a chamddefnyddio cyffuriau]
 • Defnydd nas awdurdodwyd o asedau neu adnoddau’r Grŵp
 • Ymddygiad amhriodol neu anfoesegol [gan gynnwys cynnig neu dderbyn llwgrwobrwyon dan Ddeddf Llwgrwobrwyo 2010]
 • Datgelu Gwybodaeth Gyfrinachol
 • Ymdrechion i guddio unrhyw un o’r rhain

Os caiff pryder ei godi dan y polisi chwythu’r chwiban, adolygir y pryder ac ymchwilir iddo.

Cyfrinachedd

Caiff yr holl wybodaeth ei thrin yn gyfrinachol, hyd y bo modd. Anogir unigolion i roi eu henw wrth godi mater, am y gall gwybodaeth a roddir yn ddienw greu anawsterau wrth ymchwilio i fater yn effeithiol ac yn gyflym. Yn ystod yr ymchwiliadau, gwneir pob ymdrech i amddiffyn cyfrinachedd yr unigolyn.

Amddiffyn Unigolion sy’n Mynegi Pryderon

Mae’r Grŵp yn annog unigolion i roi gwybod am bryderon sydd ganddynt, a chymerir unrhyw gamau angenrheidiol i amddiffyn yr unigolyn rhag aflonyddu, erlid, diswyddo neu unrhyw gosb arall. Caiff pryderon a fynegir eu trin yn deg ac yn sensitif. Os canfyddir fod unrhyw aelod o’r staff yn erlid, aflonyddu neu ddial ar rywun sydd wedi mynegi pryderon, cymerir camau disgyblu yn ei erbyn.

Ystyrir fod annog neu rwystro unigolyn rhag rhoi gwybod am bryder dilys yn drosedd ddifrifol a gallai arwain at gamau disgyblu. Os bydd unigolyn yn rhoi gwybod am bryder y gallant fod yn gysylltiedig ag ef, ac yn cydweithredu â’r ymchwiliadau ac unrhyw gamau eraill, mae’n bosibl y cânt gosb ysgafnach nag a roddir fel rheol. Fodd bynnag, ni chaiff unrhyw unigolyn sy’n rhoi gwybod am drosedd gyfreithiol, y canfyddir ei fod yn rhan ohoni, ei amddiffyn rhag diswyddiad nac unrhyw gamau eraill o fewn Gweithdrefn Ddisgyblu’r Grŵp.

Sut i Roi Gwybod am Bryder?

Ymdrinnir ag unrhyw bryderon a godir trwy’r dull Chwythu’r Chwiban gan dîm goruchwylio yn y Principality, tîm sydd ar wahân i’r adran Caffael Grŵp neu’r Rheolwr Mewnol Perthynas â Chyflenwyr.

I fynegi pryder dan y polisi Chwythu’r Chwiban, defnyddiwch ein Ffurflen Cysylltu Chwythu'r Chwiban.

Supplier Code of Conduct

Principality Building Society is a mutual organisation committed to serving the communities in which it operates. The Society's purpose is to help people prosper in their homes at every stage of life.

The society seeks to deliver long-term value for our Members through acting responsibly and this commitment extends to the products, goods and services provided by suppliers through their supply chains.

Please click on the following link to view the full Supplier Code of Conduct document.

Caffael Grŵp

Mae’r tîm Caffael Grŵp yn gweithio ym mhrif swyddfa’r Principality yng nghanol Caerdydd.

Os hoffech gysylltu â ni ynghylch y nwyddau neu’r gwasanaethau sydd gennych i’w cynnig, cliciwch ar y ddolen isod ar gyfer Ffurflen Cysylltu â’r Tîm Caffael Grŵp ar gyfer Nwyddau a Gwasanaethau.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.