Cadw biliau'r cartref yn isel yn ystod misoedd y gaeaf

Mae'r gaeaf yn dod. Ac nid yw'n gyfrinach mai dyma'r adeg fwyaf costus o'r flwyddyn o bell ffordd ar gyfer biliau'r cartref. Ynghyd â chost ychwanegol y Nadolig, gall fod yn straen gwirioneddol ar falans banc pawb.

Ond mae digon o bethau y gallwch eu gwneud i gadw costau'n isel. Dyma rai awgrymiadau da ar gyfer gostwng eich biliau y gaeaf hwn, heb golli allan ar y cynhesrwydd a'r cysur y gall y tymor ei gynnig. 

Byddwch yn gall wrth wresogi

Gwresogi a dŵr poeth yw'r prif bechaduriaid o ran biliau ynni'r cartref, sy'n cyfrif am dros hanner gwariant cyfartalog y cartref. Os yw eich system gwres canolog yn weddol hen, gallech arbed tua £75 y flwyddyn drwy osod neu uwchraddio ei rheolaethau, yn ôl yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni.

Drwy ddefnyddio thermostat ystafell, amserydd a falfiau rheiddiadur thermostatig, gallwch gymryd rheolaeth lawn o wres y cartref. A gyda system wresogi glyfar, gallwch greu parthau gwresogi, a chynhesu'r ardaloedd yr ydych yn eu defnyddio pan fydd ei angen arnoch.

Mae hefyd yn werth gwybod y gallech arbed £60 y flwyddyn drwy osod eich thermostat dim ond un radd yn is nag a wnewch fel arfer. Nid oes angen i'ch cartref fod yn drofannol – os byddwch yn ei osod i 18-21°C, byddwch yn dal i fod ar dymheredd cyfforddus.

O ran dŵr poeth, gwnewch yn siŵr bod eich holl bibellau wedi'u hinswleiddio. Mae hyn yn golygu na fyddant yn colli cymaint o wres, a byddwch yn defnyddio llai o ynni yn gwresogi eich dŵr. Dylai hyn arbed tua £10 y flwyddyn i chi a all adio'n wirioneddol ynghyd â newidiadau eraill. Gallwch hefyd ddefnyddio llai o ddŵr poeth drwy gael cawodydd yn hytrach na baddonau, a golchi eich dillad ar 30°C, sydd hefyd yn well i'r amgylchedd.

Dangoswch rywfaint o gariad i'ch rheiddiaduron

Mewn ystafelloedd nad ydych yn eu defnyddio cymaint, mae'n well troi eich rheiddiaduron i ffwrdd, neu i'r gosodiad isaf. Ond yn yr ystafelloedd yr hoffech eu cadw'n dwym, gwnewch yn siŵr bod y rheiddiaduron yn glir. Dyma'r ffordd fwyaf effeithlon o gynhesu ystafell, tra bod gormod ohonom yn cuddio'r rheiddiaduron gyda soffas neu ddodrefn a fydd yn amsugno'r gwres.

Ar gyfer rheiddiaduron sydd ar waliau allanol, gallwch atal colli gwres drwy osod paneli adlewyrchydd y tu ôl i'r rheiddiadur. Mae'r rhain yn helpu i adlewyrchu'r gwres yn ôl i'r ystafell, yn hytrach na'i golli drwy'r wal. Gallai gosod y rhain arbed £19 y flwyddyn i chi.

Hefyd, mae'r holl systemau gwresogi yn dal aer ynddyn nhw bob nawr ac yn y man, sy'n eu gwneud yn llai effeithlon. Felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwaedu eich rheiddiaduron yn rheolaidd, a chadwch lygad am arwyddion bod angen hyn – fel rheiddiaduron yn cymryd mwy o amser i gynhesu, neu fod yn oerach ar y brig.

Gwisgwch yn gynnes

Pan fyddwch chi'n ymlacio o amgylch y tŷ, gwisgwch haen ychwanegol. Neu fe allech yn wir ymlacio gyda gŵn gwisgo gwlanog, sanau trwchus, sliperi, a blancedi. Mae'r gaeaf yn ymwneud â bod yn glyd, wedi'r cyfan.

Hefyd, er mwyn lleoli'r gwres yn wirioneddol, gallwch gael potel dŵr poeth ychwanegol ar gyfer y nosweithiau oerach. Mae hwn yn fuddsoddiad na fyddwch byth yn ei ddifaru.

Peidiwch â gorwneud y goleuadau Nadolig

Er bod goleuadau'r Nadolig yn ffordd llawn hwyl o fynd i ysbryd yr ŵyl, mae'n well eu diffodd yn ystod y dydd, pan nad ydych chi i mewn, a phan fyddwch chi'n mynd i'r gwely.

Hefyd, mae trydanwyr yn cynghori y gall newid o oleuadau gwynias i LED leihau eich costau 90%, a bydd y goleuadau LED yn para dros bum gwaith yn hirach. Yn ogystal, nid oes gwydr i’w dorri, ac ychydig iawn o wres y maen nhw’n ei greu, sy’n eu gwneud yn llawer mwy diogel a llai o risg tân na bylbiau gwynias traddodiadol.

Seliwch eich ffenestri a'ch drysau rhag drafft

Mae selio rhag drafft yn ffordd syml ac effeithiol o gadw gwres yn eich cartref, yn enwedig os ydych yn byw mewn eiddo hŷn. Yn ôl yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni, dylai selio ffenestri a drysau rhag drafft mewn tŷ pâr cyfartalog arbed tua £30 y flwyddyn.

I wneud hyn, gallwch fynd i'ch siop DIY leol a phrynu stribedi sy'n selio rhag drafft. Gellir atodi'r rhain o amgylch ffenestri, drysau a thyllau llofft. Gallwch hefyd atal gwres rhag dianc o fordiau wal a lloriau drwy eu selio â llenwad silicôn.

Arbed ynni yn y gegin

Os ydych chi'n bwriadu coginio llawer dros gyfnod yr ŵyl, mae rhai pethau y gallwch eu gwneud fel bod eich coginio yn fwy effeithlon o ran ynni.

Er bod coginio yn y popty yn bleserus, mae ymysg yr offer cartref llai effeithlon. O'r herwydd, pan gaiff ei ddefnyddio, mae'n well gwneud y mwyaf ohono. Cynlluniwch eich coginio fel y gallwch wneud sawl eitem ar yr un pryd. Mae'n well peidio ag agor drws y popty yn ormodol wrth goginio, gan y bydd yn colli gwres. Ac os byddwch yn ei ddiffodd deng munud cyn i'ch bwyd ddod allan, bydd yn parhau i goginio yn y gwres gweddilliol.

I'r gwrthwyneb, os oes gennych chi bopty araf, dyma un o'r offer mwyaf ynni-effeithlon. Cost defnyddio popty araf am 8 awr y dydd fydd £14 y flwyddyn yn unig i chi yn ôl Ovo Energy. Ac maen nhw'n wych ar gyfer coginio bwyd cynhesu y gaeaf fel cawl, stiw, tsili a chyri.

Cliciwch ar y botymau isod i ddarllen mwy o gynnwys am y Nadolig yn eich cartref:

Cysylltwch â ni
X logo Instagram logo Facebook logo LinkedIn logo YouTube logo

#LleMaeCartrefYnBwysig