Canllaw ar newid biliau eich cartref

Diweddarwyd ddiwethaf: 02/03/2022

P’un a ydych yn symud tŷ neu eisiau dod o hyd i gyflenwr rhatach ar gyfer gwasanaethau a chyfleustodau’r cartref, dyma beth sydd angen i chi ei wybod am newid eich biliau.

Ffôn cartref a band eang

Os ydych chi eisiau newid eich cyflenwr ffôn a band eang, yna dechreuwch gyda'ch cwmni presennol. Ffoniwch nhw a gofynnwch am bris gwell. Yn aml, nid yw cyflenwyr yn barod i gynnig cytundebau gwell i gwsmeriaid presennol, ond gall ffonio ac egluro nad ydych yn hapus â'ch cytundeb presennol eu hannog i gynnig rhywbeth gwell i chi.

Ond gallwch wneud mwy na hynny. Defnyddiwch wefan cymharu prisiau i ddod o hyd i fargen ratach.

Os ydych yn symud tŷ, yna gyda'r rhan fwyaf o ddarparwyr band eang gallwch fynd â'ch gwasanaeth presennol gyda chi, os oes ganddyn nhw ddarpariaeth yn eich lleoliad newydd. Efallai y bydd angen i chi dalu tâl bach, neu ymrwymo i gontract newydd.

Dylech yn sicr ystyried y cynigion eraill sydd ar gael i wneud yn siŵr mai dyma'r cynllun gweithredu gorau. Cofiwch, os ydych yn dal i fod o fewn cyfnod eich contract cychwynnol gyda'ch cyflenwr presennol, yna bydd canslo yn arwain at ffi terfynu cynnar.

Gallai gymryd tua wythnos i chi gael eich cysylltu yn eich cartref newydd, felly gorau po gynted y byddwch yn dechrau'r broses hon.

Biliau dŵr

Yn anffodus, ni allwch chwilio am gyflenwr dŵr newydd – rhaid aros gyda pha bynnag gwmni sy'n cyflenwi eich ardal chi.

Os ydych chi'n bwriadu symud ac yn aros gyda'r un cwmni dŵr – sy’n debygol os ydych chi'n symud yn lleol - yna mae angen i chi roi gwybod iddyn nhw am eich cyfeiriad newydd. Os ydych chi'n symud i ardal gyda chwmni dŵr gwahanol, yna cysylltwch â nhw i roi gwybod iddyn nhw.

Os oes gennych fesurydd dŵr yn y cartref yr ydych yn symud allan ohono, yna cysylltwch â'ch cyflenwr i drefnu darlleniad mesurydd terfynol. Os oes gan eich cartref newydd fesurydd dŵr, cymerwch ddarlleniad cyn gynted ag y byddwch yn symud i mewn fel eich bod yn gwybod yn union faint yr ydych chi wedi'i ddefnyddio, a beth wnaeth y perchnogion blaenorol ei ddefnyddio. 

Nwy a thrydan

Fel arfer, mae'n syniad da edrych yn rheolaidd am gytundeb ynni gwell ac arbed arian drwy newid.

Byddech yn cymharu dyfynbrisiau ar safleoedd cymharu prisiau, dewis yr un i chi a bydd eich cyflenwr newydd yn gwneud popeth arall i chi. Yna mae'n cymryd tua 17 diwrnod i gwblhau’r newid, yn ôl y rheoleiddiwr ynni Ofgem. 

Ond ar hyn o bryd – gan fod prisiau ynni yn uchel iawn - mae aelwydydd yn cael eu cynghori i beidio â newid. Y rheswm am hyn yw bod cyfradd tariff ddiofyn safonol eich cyflenwr, a osodwyd ar y cap ar brisiau ynni gan y rheoleiddiwr Ofgem, yn debygol o fod y gyfradd rataf sydd ar gael. 

Os ydych yn symud tŷ, yna rhowch wybod i'ch cyflenwr trydan a nwy eich bod yn symud, o leiaf 48 awr cyn i chi gau'r drws am y tro olaf. Yna, ar y diwrnod olaf, darllenwch eich mesuryddion a rhowch y darlleniadau i'ch cyflenwr. Byddant yn anfon bil terfynol atoch, neu efallai y bydd angen iddyn nhw dalu arian i chi os ydych mewn credyd. Os ydych ar dariff cyfnod penodol, efallai y bydd yn rhaid i chi dalu ffi ymadael.

Ar ôl i chi symud, cysylltwch â'r cyflenwr presennol yn eich cartref newydd i ddweud eich bod wedi symud i mewn. Byddwch yn cael eich rhoi ar 'gontract tybiedig' gyda nhw. Darllenwch eich mesuryddion ar y diwrnod y byddwch yn symud i mewn a rhowch y darlleniadau i'r cyflenwr presennol. Bydd hyn yn eu helpu i roi bil cyntaf cywir i chi.

Fel yr esboniwyd uchod, fel pawb arall, ar hyn o bryd, mae pobl sy’n symud tŷ yn annhebygol o arbed arian drwy newid cyflenwyr yn eu heiddo newydd.

Yswiriant cartref

Mae yswiriant cartref mewn gwirionedd yn derm ar gyfer dau fath o yswiriant. 

Y cyntaf yw yswiriant adeiladau, sy'n darparu yswiriant ar gyfer strwythur eich eiddo; os ydych yn prynu eich cartref gyda morgais, yna bydd eich benthyciwr yn gofyn i chi fod ag yswiriant adeiladau o'r dyddiad y byddwch yn cyfnewid contractau. Hynny yw, oni bai eich bod yn prynu eiddo lesddaliad, ac os felly bydd eich tâl gwasanaeth yn debygol o gynnwys yswiriant.

Os oes gennych yswiriant adeiladau eisoes ar gyfer eich cartref presennol, gallech siarad â'ch yswiriwr a chadw'r un polisi - er y bydd y pris yn newid, gan y bydd yn seiliedig ar ble’r ydych yn byw a'r math o eiddo yr ydych yn ei brynu. Neu gallech ddefnyddio safleoedd cymharu prisiau gwahanol i weld a allwch gael gwell bargen mewn mannau eraill.

Ar yr un pryd â phrynu yswiriant ar gyfer eich cartref newydd, efallai y bydd angen i chi ganslo polisi sy'n bodoli eisoes hefyd, y byddech yn ei wneud pan fyddwch yn cyfnewid contractau gyda'ch prynwr.

Yr ail fath o yswiriant cartref yw talu am eich cynnwys. Nid yw hwn yn orfodol, ond argymhellir yn gryf ei fod gennych. Mae'n syniad da trefnu polisi cyn diwrnod symud, gan y bydd y rhan fwyaf o bolisïau'n ymdrin â'ch eiddo wrth ei gludo. Unwaith eto, chwiliwch am y fargen orau bosibl. 

Cliciwch ar y botymau isod i ddarllen mwy o gynnwys am gynilo arian:

Gwella eich cartref: awgrymiadau ar gyfer arbed arian

Cysylltwch â ni
X logo Instagram logo Facebook logo LinkedIn logo YouTube logo

#LleMaeCartrefYnBwysig